Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 30:1-31

30  “Zvino vava kundiseka,+ Ivo vaduku kwandiri pamazuva,+ Vane vanababa vandaizoramba Kuti ndivaise pamwe chete nembwa dzeboka rangu.   Kunyange simba remaoko avo—raindibatsirei? Simba rakaparara mavari.+   Havabereki nokuti vanoshayiwa uye vane nzara, Vanon’un’una nzvimbo isina mvura,+ Yakanga iine dutu uye yaiparadzwa nezuro.   Vaitanha mashizha anovava mumakwenzi, Uye midzi yomuti womutsvairo zvaiva zvokudya zvavo.   Vaizodzingwa pakati pevanhu;+ Vanhu vaizoshevedzera kwavari sezvavanoita mbavha.   Vanofanira kugara panzvimbo dzakatenuka dzemipata ine hova, Mumakomba epanyika nomumatombo.   Vaichema vari pakati pemakwenzi; Vaiungana pasi porukato.   Ivo vanakomana vebenzi,+ uyewo vanakomana vomunhu asingazivikanwi, Vakadzingwa panyika vachizvamburwa.   Zvino vava kuimba nezvangu,+ Uye ndava chinhu chinoshorwa kwavari.+ 10  Vanondisema, vanoramba vari kure neni;+ Uye havaregi kupfira mate kuchiso changu.+ 11  Nokuti iye akasunungura rukungiso rwangu, akandininipisa, Uye ivo vakasiya matomu akasununguka nokuda kwangu. 12  Vanosimuka kuruoko rwangu rworudyi sevana vakaipa; Vanorega tsoka dzangu, Asi vanoramba vachindikandira zvinodzivisa zvavo zvine njodzi.+ 13  Vanoparadza migwagwa yangu; Vanongowedzera nhamo yangu,+ Vasina kana mubatsiri. 14  Vanouya nepakaputsika pakuru; Vanomhanya nomudutu. 15  Zvinongoerekana zvavhundutsa zvaunzwa kwandiri; Kukudzwa kwangu kwadzingwa sezvinoitwa nemhepo, Uye ruponeso rwangu rwapfuura segore. 16  Zvino mweya wangu wadururwa uchibva mandiri;+ Mazuva okutambudzika+ andiwira. 17  Usiku mapfupa angu+ anoboorwa odonha achibva pandiri, Uye marwadzo anondin’un’una haambonyarari.+ 18  Nguo yangu inochinja nokuda kwoukuru hwesimba; Inondisunga sekora yenguo yangu refu. 19  Anondiwisira muvhu, Zvokuti ndava seguruva nemadota. 20  Ndinokuchemerai kuti ndibatsirwe, asi imi hamundipinduri;+ Ndamira, kuti munditeerere. 21  Munozvichinja kuti mundiitire utsinye;+ Munoramba muchindiitira utsinye nesimba rizere roruoko rwenyu. 22  Munondisimudza nemhepo, munoita kuti ndiitasve; Mobva mandinyungudutsa nokutinhira. 23  Nokuti ndinonyatsoziva kuti muchaita kuti ndidzokere kurufu,+ Uye kuimba yokusanganira yevanhu vose vapenyu. 24  Asi hapana anotambanudzira ruoko rwake kumurwi wezvakaparadzwa,+ Uyewo munhu paanenge achipera haachemeri kubatsirwa pamusoro pezvinhu izvozvo. 25  Ndakasvimha misodzi nokuda kwomunhu akanga achiomerwa nezuva rake;+ Mweya wangu wakashungurudzika pamusoro pomurombo.+ 26  Kunyange zvazvo ndakamirira zvakanaka, asi zvakaipa ndizvo zvakauya;+ Ndakaramba ndakamirira chiedza, asi rima ndiro rakauya. 27  Ura hwangu hwakaitwa kuti huvire uye hahuna kuramba hwakanyarara; Mazuva okutambudzika akanangana neni. 28  Ndakafamba-famba ndakasuruvara+ pakwakanga kusina chiedza chezuva; Ndakasimuka pakati peungano, ndakaramba ndichichemera kubatsirwa. 29  Ndava hama yehunguhwe, Neshamwari yevanasikana vemhou.+ 30  Ganda rangu rava dema+ uye radonha richibva pandiri, Mapfupa angu apisa nokuda kwokuoma. 31  Rudimbwa rwangu rwangova rwokuchema, Uye mutopota wangu wangova inzwi revanochema.

Mashoko Emuzasi