Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 29:1-25

29  Zvino Jobho akasimudzirazve chirevo chake, akati:   “Haiwa, kudai ndaiva mumwedzi yekare kare,+ Sepamazuva andaichengetedzwa naMwari;+   Paaiita kuti rambi rake rivhenekere pamusoro wangu, Pandaifamba nomurima ndichivhenekerwa nechiedza chake;+   Sezvandakanga ndakaita pamazuva andakanga ndichiri muduku,+ Ushamwari naMwari pahwaiva patende rangu;+   Wemasimbaose paakanga achiri neni, Vashandi vangu pavakanga vakandikomberedza!   Pandaigeza mandaitsika noruomba, Uye dombo parairamba richindidururira hova dzemafuta;+   Pandaienda kugedhi retaundi,+ Pandaigadzira chigaro changu munzvimbo inoungana vanhu!+   Vakomana vaindiona, vovanda, Kunyange vakura vaisimuka, vomira.+   Machinda airega kutaura mashoko, Uye aibata miromo yawo.+ 10  Inzwi revatungamiriri raivanzwa, Uye rurimi rwavo rwainamatira mukanwa mavo.+ 11  Nokuti nzeve yakanzwa, ikanditi ndinofara, Uye ziso rakaona, rikandipupurira. 12  Nokuti ndainunura munhu anotambudzika aichemera kubatsirwa,+ Nenherera nomunhu chero upi zvake akanga asina mubatsiri.+ 13  Kukomborera+ kwomunhu akanga ava kuda kuparara—kwaiuya pandiri, Uye ndaiita kuti mwoyo wechirikadzi ufare.+ 14  Ndaifuka kururama, uye iko kwaindifukidzawo.+ Kururamisira kwangu kwakanga kwakaita sejasi risina maoko—uye ngowani. 15  Ndaiva maziso ebofu;+ Uye ndaiva tsoka kune akaremara. 16  Ndaiva baba chaivo kuvarombo;+ Uye kana iri mhosva yomunhu wandaisaziva—ndaiiongorora.+ 17  Ndaityora mapfupa eshaya dzomunhu anoita zvakaipa,+ Uye ndaibvuta chainge chabatwa nemazino ake. 18  Ndaiti, ‘Ndichafira mudendere rangu,+ Uye ndichaita kuti mazuva angu awande sejecha.+ 19  Mudzi wangu wakavhurirwa mvura,+ Uye dova richapedza usiku hwose riri padavi rangu. 20  Kukudzwa kwangu kunoramba kuri kutsva kwandiri, Uye uta hwangu huri muruoko rwangu hucharamba huchipfura.’ 21  Vainditeerera; uye vaimirira, Vairamba vakanyarara nokuda kwezano rangu.+ 22  Vaisazotaurazve pashure pokunge ndataura shoko rangu, Uye shoko rangu raidonhera pavari.+ 23  Vaindimirira sezvinoitwa mvura inonaya,+ Uye vaishama miromo yavo kwazvo nokuda kwemvura yokupedzisira.+ 24  Ndaivanyemwerera—ivo vaisazvitenda— Uye vaisadzima chiedza chechiso changu.+ 25  Ndaivasarudzira nzira, uye ndaigara somukuru wavo; Ndaigara samambo ari pakati pevarwi vake,+ Somunhu anonyaradza vanochema.+

Mashoko Emuzasi