Jobho 29:1-25

29  Zvino Jobho akasimudzirazve chirevo chake, akati:   “Haiwa, kudai ndaiva mumwedzi yekare kare,+Sepamazuva andaichengetedzwa naMwari;+   Paaiita kuti rambi rake rivhenekere pamusoro wangu,Pandaifamba nomurima ndichivhenekerwa nechiedza chake;+   Sezvandakanga ndakaita pamazuva andakanga ndichiri muduku,+Ushamwari naMwari pahwaiva patende rangu;+   Wemasimbaose paakanga achiri neni,Vashandi vangu pavakanga vakandikomberedza!   Pandaigeza mandaitsika noruomba,Uye dombo parairamba richindidururira hova dzemafuta;+   Pandaienda kugedhi retaundi,+Pandaigadzira chigaro changu munzvimbo inoungana vanhu!+   Vakomana vaindiona, vovanda,Kunyange vakura vaisimuka, vomira.+   Machinda airega kutaura mashoko,Uye aibata miromo yawo.+ 10  Inzwi revatungamiriri raivanzwa,Uye rurimi rwavo rwainamatira mukanwa mavo.+ 11  Nokuti nzeve yakanzwa, ikanditi ndinofara,Uye ziso rakaona, rikandipupurira. 12  Nokuti ndainunura munhu anotambudzika aichemera kubatsirwa,+Nenherera nomunhu chero upi zvake akanga asina mubatsiri.+ 13  Kukomborera+ kwomunhu akanga ava kuda kuparara—kwaiuya pandiri,Uye ndaiita kuti mwoyo wechirikadzi ufare.+ 14  Ndaifuka kururama, uye iko kwaindifukidzawo.+Kururamisira kwangu kwakanga kwakaita sejasi risina maoko—uye ngowani. 15  Ndaiva maziso ebofu;+Uye ndaiva tsoka kune akaremara. 16  Ndaiva baba chaivo kuvarombo;+Uye kana iri mhosva yomunhu wandaisaziva—ndaiiongorora.+ 17  Ndaityora mapfupa eshaya dzomunhu anoita zvakaipa,+Uye ndaibvuta chainge chabatwa nemazino ake. 18  Ndaiti, ‘Ndichafira mudendere rangu,+Uye ndichaita kuti mazuva angu awande sejecha.+ 19  Mudzi wangu wakavhurirwa mvura,+Uye dova richapedza usiku hwose riri padavi rangu. 20  Kukudzwa kwangu kunoramba kuri kutsva kwandiri,Uye uta hwangu huri muruoko rwangu hucharamba huchipfura.’ 21  Vainditeerera; uye vaimirira,Vairamba vakanyarara nokuda kwezano rangu.+ 22  Vaisazotaurazve pashure pokunge ndataura shoko rangu,Uye shoko rangu raidonhera pavari.+ 23  Vaindimirira sezvinoitwa mvura inonaya,+Uye vaishama miromo yavo kwazvo nokuda kwemvura yokupedzisira.+ 24  Ndaivanyemwerera—ivo vaisazvitenda—Uye vaisadzima chiedza chechiso changu.+ 25  Ndaivasarudzira nzira, uye ndaigara somukuru wavo;Ndaigara samambo ari pakati pevarwi vake,+Somunhu anonyaradza vanochema.+

Mashoko Emuzasi