Jobho 28:1-28

28  “Pane nzvimbo inowanika sirivhaNenzvimbo yendarama yavanonatsa;+   Simbi inotorwa muguruva+Uye mhangura inodururwa ichibva mudombo.   Akatara panogumira rima;Uye kumigumo yose ari kutsvaka+Matombo murima nomuzarima.   Anochera mugodhi kure nokunogara vanhu vari vatorwa,+Munzvimbo dzakakanganwika dziri kure netsoka;Vamwe vanhuwo zvavo vanodzika pasi vakarembera, vanozeya uku nokoko.   Kana iri nyika, zvokudya zvinobuda mairi;+Asi pasi payo, yakashandurwa sokunge kuti nomoto.   Matombo ayo inzvimbo yematombo anonzi safaya,+Uye ane guruva rendarama.   Nzira yacho—hapana shiri inodya nyama+ inoiziva,Uye hapana ziso rengavi nhema+ rinoiona.   Haitsikwi-tsikwi nezvikara zvikuru;Haifambwi neshumba duku.   Anotambanudzira ruoko rwake kudombo rakaoma kwazvo;Anoparadza makomo kubvira pamidzi yawo; 10  Anochera migero yakazara mvura mumatombo,+Uye ziso rake rinoona zvinhu zvose zvinokosha. 11  Anodzivira nzvimbo dzinobudisa mvura inoyerera munzizi,+Uye anobudisa chinhu chakavanzwa achichiisa pachiedza. 12  Asi uchenjeri—hungawanikwa kupi?+Uye zvino, nzvimbo yokunzwisisa iri kupi? 13  Munhuwo zvake haazivi mutengo wahwo,+Hahuwaniki munyika yevapenyu. 14  Mvura yakadzika inoti,‘Hahusi mandiri!’Gungwawo rinoti, ‘Hahusi mandiri!’+ 15  Ndarama chaiyo haigoni kuchinjaniswa nahwo,+Uye sirivha haigoni kuyerwa kuti ive mutengo wahwo. 16  Hahungatengwi nendarama yokuOfiri,+Nedombo reonikisi risingawanzowaniki kana nesafaya. 17  Ndarama negirazi hazvingaenzaniswi nahwo,Uyewo hapana chero mudziyo upi zvawo wendarama yakanatswa ungachinjaniswa nahwo. 18  Dombo rekorari+ nedombo rekristaro haazotaurwi nezvawo,Asi homwe izere nouchenjeri inokosha kupfuura izere nemaparera.+ 19  Topazi+ yokuKushi haingaenzaniswi nahwo;Hahugoni kutengwa kunyange nendarama yakanatswa. 20  Asi uchenjeri—hunobva kupi?+Uye zvino, nzvimbo yokunzwisisa iri kupi? 21  Hwave hwakavanzirwa maziso omunhu wose mupenyu,+Uye hwave hwakavanzirwa zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga. 22  Kuparadza norufu zvinoti,‘Takanzwa mashoko pamusoro pahwo nenzeve dzedu.’ 23  Mwari ndiye anonzwisisa nzira yahwo,+Ndiye anoziva nzvimbo yahwo, 24  Nokuti iye anotarira kumigumo yenyika;+Anoona zviri pasi pematenga ose, 25  Kuti ayere kurema kwemhepo,+Paanoyera mvura nechiyero;+ 26  Paakapa mvura inonaya murau,+Uye gore redutu rinotinhira nzira yaro, 27  Ndipo paakaona uchenjeri, akataura nezvahwo;Akahugadzira, akahuongororawo. 28  Akati kumunhu,‘Tarira! Kutya Jehovha—ndihwo uchenjeri,+Uye kubva pane zvakaipa ndiko kunzwisisa.’”+

Mashoko Emuzasi