Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 28:1-28

28  “Pane nzvimbo inowanika sirivha Nenzvimbo yendarama yavanonatsa;+   Simbi inotorwa muguruva+ Uye mhangura inodururwa ichibva mudombo.   Akatara panogumira rima; Uye kumigumo yose ari kutsvaka+ Matombo murima nomuzarima.   Anochera mugodhi kure nokunogara vanhu vari vatorwa,+ Munzvimbo dzakakanganwika dziri kure netsoka; Vamwe vanhuwo zvavo vanodzika pasi vakarembera, vanozeya uku nokoko.   Kana iri nyika, zvokudya zvinobuda mairi;+ Asi pasi payo, yakashandurwa sokunge kuti nomoto.   Matombo ayo inzvimbo yematombo anonzi safaya,+ Uye ane guruva rendarama.   Nzira yacho—hapana shiri inodya nyama+ inoiziva, Uye hapana ziso rengavi nhema+ rinoiona.   Haitsikwi-tsikwi nezvikara zvikuru; Haifambwi neshumba duku.   Anotambanudzira ruoko rwake kudombo rakaoma kwazvo; Anoparadza makomo kubvira pamidzi yawo; 10  Anochera migero yakazara mvura mumatombo,+ Uye ziso rake rinoona zvinhu zvose zvinokosha. 11  Anodzivira nzvimbo dzinobudisa mvura inoyerera munzizi,+ Uye anobudisa chinhu chakavanzwa achichiisa pachiedza. 12  Asi uchenjeri—hungawanikwa kupi?+ Uye zvino, nzvimbo yokunzwisisa iri kupi? 13  Munhuwo zvake haazivi mutengo wahwo,+ Hahuwaniki munyika yevapenyu. 14  Mvura yakadzika inoti, ‘Hahusi mandiri!’ Gungwawo rinoti, ‘Hahusi mandiri!’+ 15  Ndarama chaiyo haigoni kuchinjaniswa nahwo,+ Uye sirivha haigoni kuyerwa kuti ive mutengo wahwo. 16  Hahungatengwi nendarama yokuOfiri,+ Nedombo reonikisi risingawanzowaniki kana nesafaya. 17  Ndarama negirazi hazvingaenzaniswi nahwo, Uyewo hapana chero mudziyo upi zvawo wendarama yakanatswa ungachinjaniswa nahwo. 18  Dombo rekorari+ nedombo rekristaro haazotaurwi nezvawo, Asi homwe izere nouchenjeri inokosha kupfuura izere nemaparera.+ 19  Topazi+ yokuKushi haingaenzaniswi nahwo; Hahugoni kutengwa kunyange nendarama yakanatswa. 20  Asi uchenjeri—hunobva kupi?+ Uye zvino, nzvimbo yokunzwisisa iri kupi? 21  Hwave hwakavanzirwa maziso omunhu wose mupenyu,+ Uye hwave hwakavanzirwa zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga. 22  Kuparadza norufu zvinoti, ‘Takanzwa mashoko pamusoro pahwo nenzeve dzedu.’ 23  Mwari ndiye anonzwisisa nzira yahwo,+ Ndiye anoziva nzvimbo yahwo, 24  Nokuti iye anotarira kumigumo yenyika;+ Anoona zviri pasi pematenga ose, 25  Kuti ayere kurema kwemhepo,+ Paanoyera mvura nechiyero;+ 26  Paakapa mvura inonaya murau,+ Uye gore redutu rinotinhira nzira yaro, 27  Ndipo paakaona uchenjeri, akataura nezvahwo; Akahugadzira, akahuongororawo. 28  Akati kumunhu, ‘Tarira! Kutya Jehovha—ndihwo uchenjeri,+ Uye kubva pane zvakaipa ndiko kunzwisisa.’”+

Mashoko Emuzasi