Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 27:1-23

27  Zvino Jobho akasimudzirazve chirevo chake,+ akati:   “NaMwari mupenyu,+ akandibvisira kururama kwangu,+ Naiye Wemasimbaose mupenyu, akashungurudza mweya wangu,+   Mhepo yangu yokufema ichiri mandiri yose, Simba roupenyu raMwari richiri mumhino dzangu,+   Miromo yangu haizotauri zvisina kururama Uye rurimi rwangu haruzotauri zvinonyengera!   Handingambofungi zvakadaro kuti nditi imi makarurama!+ Handizorasi kuvimbika+ kwangu kusvikira ndafa!   Ndakabatisisa kururama kwangu, uye handizokuregedzi;+ Mwoyo wangu hauzondishori pamazuva angu ose.+   Muvengi wangu ngaave munhu akaipa munzira dzose,+ Uye anondimukira ngaave munhu anoita zvakaipa.   Nokuti munhu anotsauka achava netariro yei kana iye akamuparadza,+ Kana Mwari akamutorera mweya wake?+   Mwari achanzwa kuchema kwake here Kana akawirwa nokutambudzika?+ 10  Kana kuti achafarira kwazvo Wemasimbaose here? Achashevedzera kuna Mwari nguva dzose here? 11  Ndichakurayiridzai noruoko rwaMwari; Handizovanzi zvinhu zvine Wemasimbaose.+ 12  Tarirai! Imi mose mune zvamakaratidzwa; Saka nei muchiratidza kuti hamubatsiri zvachose?+ 13  Uyu ndiwo mugove womunhu akaipa unobva kuna Mwari;+ Uye vachagamuchira nhaka yevadzvinyiriri inobva kune Wemasimbaose. 14  Kana vanakomana vake vakava vazhinji, vachaurayiwa nebakatwa;+ Vazukuru vake havazovi nezvokudya zvakakwana. 15  Vanopona vake vachavigwa munguva yedenda rinouraya, Uye chirikadzi dzavo hadzizosvimhi misodzi.+ 16  Kunyange akaunganidza sirivha seguruva, Akagadzira zvipfeko zvakaita sevhu, 17  Angagadzira hake, asi munhu akarurama ndiye achazvipfeka,+ Uye asina mhosva ndiye achawana mugove wesirivha yacho. 18  Anovaka imba yake sezvinoita chitemamachira, Uye sedumba+ rakagadzirwa nomurindi. 19  Acharara pasi akapfuma, asi hapana chichaunganidzwa; Achasvinudza maziso ake, asi pachange pasina chiripo.+ 20  Zvinongoerekana zvavhundutsa zvichamubata semvura;+ Dutu richamuba usiku. 21  Mhepo yokumabvazuva ichamutakura,+ oenda, Ichamupeperetsa ichimubvisa panzvimbo yake.+ 22  Ichavhuvhutira paari uye haizonzwi tsitsi;+ Chokwadi achaedza kutiza simba rayo.+ 23  Mumwe acharovanisa maoko ake paari+ Uye achamuridzira muridzo+ ari panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi