Jobho 27:1-23

27  Zvino Jobho akasimudzirazve chirevo chake,+ akati:   “NaMwari mupenyu,+ akandibvisira kururama kwangu,+Naiye Wemasimbaose mupenyu, akashungurudza mweya wangu,+   Mhepo yangu yokufema ichiri mandiri yose,Simba roupenyu raMwari richiri mumhino dzangu,+   Miromo yangu haizotauri zvisina kururamaUye rurimi rwangu haruzotauri zvinonyengera!   Handingambofungi zvakadaro kuti nditi imi makarurama!+Handizorasi kuvimbika+ kwangu kusvikira ndafa!   Ndakabatisisa kururama kwangu, uye handizokuregedzi;+Mwoyo wangu hauzondishori pamazuva angu ose.+   Muvengi wangu ngaave munhu akaipa munzira dzose,+Uye anondimukira ngaave munhu anoita zvakaipa.   Nokuti munhu anotsauka achava netariro yei kana iye akamuparadza,+Kana Mwari akamutorera mweya wake?+   Mwari achanzwa kuchema kwake hereKana akawirwa nokutambudzika?+ 10  Kana kuti achafarira kwazvo Wemasimbaose here?Achashevedzera kuna Mwari nguva dzose here? 11  Ndichakurayiridzai noruoko rwaMwari;Handizovanzi zvinhu zvine Wemasimbaose.+ 12  Tarirai! Imi mose mune zvamakaratidzwa;Saka nei muchiratidza kuti hamubatsiri zvachose?+ 13  Uyu ndiwo mugove womunhu akaipa unobva kuna Mwari;+Uye vachagamuchira nhaka yevadzvinyiriri inobva kune Wemasimbaose. 14  Kana vanakomana vake vakava vazhinji, vachaurayiwa nebakatwa;+Vazukuru vake havazovi nezvokudya zvakakwana. 15  Vanopona vake vachavigwa munguva yedenda rinouraya,Uye chirikadzi dzavo hadzizosvimhi misodzi.+ 16  Kunyange akaunganidza sirivha seguruva,Akagadzira zvipfeko zvakaita sevhu, 17  Angagadzira hake, asi munhu akarurama ndiye achazvipfeka,+Uye asina mhosva ndiye achawana mugove wesirivha yacho. 18  Anovaka imba yake sezvinoita chitemamachira,Uye sedumba+ rakagadzirwa nomurindi. 19  Acharara pasi akapfuma, asi hapana chichaunganidzwa;Achasvinudza maziso ake, asi pachange pasina chiripo.+ 20  Zvinongoerekana zvavhundutsa zvichamubata semvura;+Dutu richamuba usiku. 21  Mhepo yokumabvazuva ichamutakura,+ oenda,Ichamupeperetsa ichimubvisa panzvimbo yake.+ 22  Ichavhuvhutira paari uye haizonzwi tsitsi;+Chokwadi achaedza kutiza simba rayo.+ 23  Mumwe acharovanisa maoko ake paari+Uye achamuridzira muridzo+ ari panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi