Jobho 25:1-6

25  Zvino Bhiridhadhi+ muShuhi akapindura, akati:   “Kutonga nokutyisa zvinaye;+Iye anoita kuti nzvimbo dzake dzakakwirira dzive norugare.   Varwi vake vanoverengeka here?Ndiani asingabudirwi nechiedza chake?   Naizvozvo munhuwo zvake angava akarurama pamberi paMwari sei,+Kana kuti munhu akazvarwa nomukadzi angava akachena sei?+   Tarirai! Kune mwedzi, asi hauna kujeka;Uye nyeredzi hadzina kuchena pamberi pake.   Zvakadini nomunhuwo zvake, honye zvayo,Uye mwanakomana womunhu, honye zvayo!”+

Mashoko Emuzasi