Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 24:1-25

24  “Neiko Wemasimbaose asina kutara nguva yokutonga,+ Uye nei vaya vanomuziva vasina kuona mazuva ake?+   Kune vaya vanochinja zvinoratidza pane muganhu;+ Vakatora boka rezvipfuwo nechisimba, kuti varifudze.   Vanotinha mbongoro hono yenherera; Vanotora nzombe yechirikadzi nechisimba kuti ive chokumbofanobata.+   Vanotsausa varombo panzira;+ Uyewo vanotambudzika vepanyika vanoramba vakavanda.   Tarirai! Sezvinoita mbizi+ murenje Ivo vanoenda kubasa ravo, vachitsvaka zvokudya. Bani rerenje rinopa mumwe nomumwe zvokudya zvevakomana vacho.   Vanokohwa zvokudya zvayo muminda, Uye vanokurumidza kupamba munda wemizambiringa womunhu akaipa.   Vanorara usiku vasina nguo, vasina kupfeka,+ Uye vasina chokufuka muchando.+   Vanonyoroveswa nedutu rine mvura romumakomo, Uye vanombundira dombo nokuti hapana pokuvanda.+   Vakaipa vanobvuta nherera kubva pazamu,+ Uye vanotora zvinhu zviri pamunhu anotambudzika kuti zvive chokumbofanobata.+ 10  Naizvozvo vanotambudzika vanofamba vasina nguo, vasina kupfeka, Uye vanotakura hura dzezviyo dzakakohwewa vaine nzara.+ 11  Vanopedza masikati vari pakati pezvidziro zvepamitenu; Vanotsika-tsika chisviniro chewaini, asi vanofa nenyota.+ 12  Vanhu vari kufa vanoramba vachigomera zvinonzwika kunze kweguta, Mweya yevakakuvadzwa kwazvo inochemera kubatsirwa;+ Asi Mwari haazvioni sechinhu chisina kukodzera.+ 13  Ivo vakaipa vacho ndevamwe vevanopandukira chiedza;+ Havana kuziva nzira dzacho, Uye havana kugara mumigwagwa yacho. 14  Mhondi inomuka kwaedza, Inouraya anotambudzika nomurombo;+ Usiku inova mbavha chaiyo.+ 15  Ziso remhombwe+ rinomirira rima remanheru,+ Ichiti, ‘Hapana ziso richandiona!’+ Uye inofukidza chiso chayo. 16  Mbavha inopaza ichipinda mudzimba kuine rima; Masikati dzinoramba dzakazvikiyira mukati. Hadzizivi chiedza.+ 17  Nokuti kwadziri mangwanani akafanana nezarima,+ Nokuti dzinoziva zvinongoerekana zvavhundutsa zvezarima. 18  Vakaipa vanomhanya kwazvo pamusoro pemvura. Chikamu chavo chomunda chichatukwa panyika.+ Havazotsaukiri kuminda yemizambiringa. 19  Kusanaya kwemvura, uyewo kupisa, zvinobvuta mvura inobva muchando; Ndizvo zvinoitawo Sheori kune vaya vakatadza!+ 20  Chibereko chichamukanganwa, honye dzichatapirirwa nokumuyamwa,+ Haazoyeukwizve.+ Zvinhu zvisina kururama zvichatyorwa sezvinoitwa muti.+ 21  Anofambidzana nomukadzi asingabereki, Uye nechirikadzi,+ yaasingaitiri zvakanaka. 22  Achakwekweretsa vanhu vakasimba nesimba rake achivabvisa; Achasimuka asi haazovi nechokwadi noupenyu hwake. 23  Achamubvumira kuti ave nechivimbo+ kuti azvitsigire; Uye maziso ake achava panzira dzavo.+ 24  Vanokudzwa kwenguva duku, vobva vaenda,+ Vanoderedzwa;+ vodzurwa sezvinoitwa munhu wose, Uye vanochekwa sezvinoitwa musoro wehura yezviyo. 25  Saka zvino, ndiani achandiita murevi wenhema Kana kuita kuti shoko rangu rive risina basa?”

Mashoko Emuzasi