Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 24:1-25

24  “Neiko Wemasimbaose asina kutara nguva yokutonga,+Uye nei vaya vanomuziva vasina kuona mazuva ake?+   Kune vaya vanochinja zvinoratidza pane muganhu;+Vakatora boka rezvipfuwo nechisimba, kuti varifudze.   Vanotinha mbongoro hono yenherera;Vanotora nzombe yechirikadzi nechisimba kuti ive chokumbofanobata.+   Vanotsausa varombo panzira;+Uyewo vanotambudzika vepanyika vanoramba vakavanda.   Tarirai! Sezvinoita mbizi+ murenjeIvo vanoenda kubasa ravo, vachitsvaka zvokudya.Bani rerenje rinopa mumwe nomumwe zvokudya zvevakomana vacho.   Vanokohwa zvokudya zvayo muminda,Uye vanokurumidza kupamba munda wemizambiringa womunhu akaipa.   Vanorara usiku vasina nguo, vasina kupfeka,+Uye vasina chokufuka muchando.+   Vanonyoroveswa nedutu rine mvura romumakomo,Uye vanombundira dombo nokuti hapana pokuvanda.+   Vakaipa vanobvuta nherera kubva pazamu,+Uye vanotora zvinhu zviri pamunhu anotambudzika kuti zvive chokumbofanobata.+ 10  Naizvozvo vanotambudzika vanofamba vasina nguo, vasina kupfeka,Uye vanotakura hura dzezviyo dzakakohwewa vaine nzara.+ 11  Vanopedza masikati vari pakati pezvidziro zvepamitenu;Vanotsika-tsika chisviniro chewaini, asi vanofa nenyota.+ 12  Vanhu vari kufa vanoramba vachigomera zvinonzwika kunze kweguta,Mweya yevakakuvadzwa kwazvo inochemera kubatsirwa;+Asi Mwari haazvioni sechinhu chisina kukodzera.+ 13  Ivo vakaipa vacho ndevamwe vevanopandukira chiedza;+Havana kuziva nzira dzacho,Uye havana kugara mumigwagwa yacho. 14  Mhondi inomuka kwaedza,Inouraya anotambudzika nomurombo;+Usiku inova mbavha chaiyo.+ 15  Ziso remhombwe+ rinomirira rima remanheru,+Ichiti, ‘Hapana ziso richandiona!’+Uye inofukidza chiso chayo. 16  Mbavha inopaza ichipinda mudzimba kuine rima;Masikati dzinoramba dzakazvikiyira mukati.Hadzizivi chiedza.+ 17  Nokuti kwadziri mangwanani akafanana nezarima,+Nokuti dzinoziva zvinongoerekana zvavhundutsa zvezarima. 18  Vakaipa vanomhanya kwazvo pamusoro pemvura.Chikamu chavo chomunda chichatukwa panyika.+Havazotsaukiri kuminda yemizambiringa. 19  Kusanaya kwemvura, uyewo kupisa, zvinobvuta mvura inobva muchando;Ndizvo zvinoitawo Sheori kune vaya vakatadza!+ 20  Chibereko chichamukanganwa, honye dzichatapirirwa nokumuyamwa,+Haazoyeukwizve.+Zvinhu zvisina kururama zvichatyorwa sezvinoitwa muti.+ 21  Anofambidzana nomukadzi asingabereki,Uye nechirikadzi,+ yaasingaitiri zvakanaka. 22  Achakwekweretsa vanhu vakasimba nesimba rake achivabvisa;Achasimuka asi haazovi nechokwadi noupenyu hwake. 23  Achamubvumira kuti ave nechivimbo+ kuti azvitsigire;Uye maziso ake achava panzira dzavo.+ 24  Vanokudzwa kwenguva duku, vobva vaenda,+Vanoderedzwa;+ vodzurwa sezvinoitwa munhu wose,Uye vanochekwa sezvinoitwa musoro wehura yezviyo. 25  Saka zvino, ndiani achandiita murevi wenhemaKana kuita kuti shoko rangu rive risina basa?”

Mashoko Emuzasi