Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 22:1-30

22  Zvino Erifazi muTemani akapindura, akati:   “Murume akagwinya angabatsira Mwari here,+ Uye ani naani ane njere angamubatsira here?   Wemasimbaose anofara nokuti iwe wakarurama here,+ Kana kuti ane chaanowana here nokuti iwe unoita kuti nzira yako isava nechainopomerwa?+   Angakutsiura nokuti unomutya here, Angatongana newe here?+   Zvakaipa zvako hazvina kutonyanyisa here,+ Uye kukanganisa kwako hakuzoperi here?   Nokuti unotora chokumbofanobata kuhama dzako pasina chikonzero,+ Uye unopfekenura nguo dzevanhu vasina kupfeka.   Haupi munhu akaneta mvura yokunwa, Uye unonyima munhu ane nzara zvokudya.+   Nyika ndeyomurume ane simba,+ Munhu anokudzwa ndiye anogara mairi.   Wakadzinga chirikadzi dzisina chinhu, Uye wakapwanya maoko enherera.+ 10  Ndokusaka wakakomberedzwa nemisungo yeshiri,+ Uye kutya kunongoerekana kwauya kuchikunetsa; 11  Kana kuti rima, zvokuti haungaoni, Uye mvura zhinji ine mafungu inokufukidza. 12  Mwari haana kukwirira sokukwirira kwakaita kudenga here?+ Onawo nyeredzi dzose,+ kuti dzakakwirira. 13  Asi iwe wati: ‘Mwari anozivei? Angatonga nomuzarima here? 14  Makore ndiwo nzvimbo yake yaanovanda zvokuti haaoni, Anofamba-famba pamusoro pedenga rakatenderera.’ 15  Ucharamba uri munzira yekare kare Yakatsikwa nevanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza, 16  Vanhu vakabvutwa nguva yavo isati yasvika,+ Vane nheyo+ dzinoyerera sorwizi, 17  Vanoti kuna Mwari wechokwadi: ‘Ibvai kwatiri!+ Uye Wemasimbaose angatiitei?’ 18  Asi iye akazadza dzimba dzavo nezvinhu zvakanaka;+ Kana riri zano revakaipa riri kure neni.+ 19  Vakarurama vachaona kuparara kwavo vofara,+ Uye munhu asina mhosva achavanyomba achiti: 20  ‘Chokwadi mhandu dzedu dzabviswa; Zvinhu zvavo zvakasara zvichaparadzwa nomoto.’ 21  Ndapota, zivana naMwari, uve norugare; Ipapo uchaitirwa zvinhu zvakanaka. 22  Ndapota, gamuchira mutemo unobva mumuromo make, Uise mashoko ake mumwoyo mako.+ 23  Kana ukadzokera kune Wemasimbaose,+ uchavakwazve; Kana ukaita kuti zvisina kururama zvirambe zviri kure netende rako, 24  Kana ukaisa dombo rinokosha muguruva Uye ndarama yokuOfiri+ mudombo romumipata ine hova, 25  Wemasimbaose achavawo matombo ako anokosha, Nesirivha yakanaka kwazvo kwauri.+ 26  Nokuti uchabva wafarira kwazvo Wemasimbaose,+ Uye uchasimudzira chiso chako kuna Mwari.+ 27  Uchamuteterera, uye iye achakunzwa;+ Ucharipa mhiko dzako.+ 28  Uchasarudza chimwe chinhu, uye chichaitika nokuda kwako; Chiedza chichavhenekera nzira dzako.+ 29  Nokuti iwe uchaninipiswa paunotaura uchizvitutumadza;+ Asi iye achaponesa munhu anozvininipisa.+ 30  Iye achanunura munhu asina mhosva,+ Uye iwe uchanunurwa nokuda kwokuchena kwemaoko ako.”+

Mashoko Emuzasi