Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jobho 22:1-30

22  Zvino Erifazi muTemani akapindura, akati:   “Murume akagwinya angabatsira Mwari here,+Uye ani naani ane njere angamubatsira here?   Wemasimbaose anofara nokuti iwe wakarurama here,+Kana kuti ane chaanowana here nokuti iwe unoita kuti nzira yako isava nechainopomerwa?+   Angakutsiura nokuti unomutya here,Angatongana newe here?+   Zvakaipa zvako hazvina kutonyanyisa here,+Uye kukanganisa kwako hakuzoperi here?   Nokuti unotora chokumbofanobata kuhama dzako pasina chikonzero,+Uye unopfekenura nguo dzevanhu vasina kupfeka.   Haupi munhu akaneta mvura yokunwa,Uye unonyima munhu ane nzara zvokudya.+   Nyika ndeyomurume ane simba,+Munhu anokudzwa ndiye anogara mairi.   Wakadzinga chirikadzi dzisina chinhu,Uye wakapwanya maoko enherera.+ 10  Ndokusaka wakakomberedzwa nemisungo yeshiri,+Uye kutya kunongoerekana kwauya kuchikunetsa; 11  Kana kuti rima, zvokuti haungaoni,Uye mvura zhinji ine mafungu inokufukidza. 12  Mwari haana kukwirira sokukwirira kwakaita kudenga here?+Onawo nyeredzi dzose,+ kuti dzakakwirira. 13  Asi iwe wati: ‘Mwari anozivei?Angatonga nomuzarima here? 14  Makore ndiwo nzvimbo yake yaanovanda zvokuti haaoni,Anofamba-famba pamusoro pedenga rakatenderera.’ 15  Ucharamba uri munzira yekare kareYakatsikwa nevanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza, 16  Vanhu vakabvutwa nguva yavo isati yasvika,+Vane nheyo+ dzinoyerera sorwizi, 17  Vanoti kuna Mwari wechokwadi: ‘Ibvai kwatiri!+Uye Wemasimbaose angatiitei?’ 18  Asi iye akazadza dzimba dzavo nezvinhu zvakanaka;+Kana riri zano revakaipa riri kure neni.+ 19  Vakarurama vachaona kuparara kwavo vofara,+Uye munhu asina mhosva achavanyomba achiti: 20  ‘Chokwadi mhandu dzedu dzabviswa;Zvinhu zvavo zvakasara zvichaparadzwa nomoto.’ 21  Ndapota, zivana naMwari, uve norugare;Ipapo uchaitirwa zvinhu zvakanaka. 22  Ndapota, gamuchira mutemo unobva mumuromo make,Uise mashoko ake mumwoyo mako.+ 23  Kana ukadzokera kune Wemasimbaose,+ uchavakwazve;Kana ukaita kuti zvisina kururama zvirambe zviri kure netende rako, 24  Kana ukaisa dombo rinokosha muguruvaUye ndarama yokuOfiri+ mudombo romumipata ine hova, 25  Wemasimbaose achavawo matombo ako anokosha,Nesirivha yakanaka kwazvo kwauri.+ 26  Nokuti uchabva wafarira kwazvo Wemasimbaose,+Uye uchasimudzira chiso chako kuna Mwari.+ 27  Uchamuteterera, uye iye achakunzwa;+Ucharipa mhiko dzako.+ 28  Uchasarudza chimwe chinhu, uye chichaitika nokuda kwako;Chiedza chichavhenekera nzira dzako.+ 29  Nokuti iwe uchaninipiswa paunotaura uchizvitutumadza;+Asi iye achaponesa munhu anozvininipisa.+ 30  Iye achanunura munhu asina mhosva,+Uye iwe uchanunurwa nokuda kwokuchena kwemaoko ako.”+

Mashoko Emuzasi