Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 21:1-34

21  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Imi, nyatsoteererai shoko rangu, Uye izvi ngazvikunyaradzei.   Ndishivirirei, ini nditaure; Mumwe nomumwe ozondinyomba hake pashure pokunge ndataura.+   Ko ini ndiri kuudza munhu zvinondinetsa here? Kana kuti nei simba rangu roupenyu richishivirira?   Nditarirei, murambe makatarira muchishamiswa, Uye batai miromo+ yenyu.   Kana ndayeuka, ndinonetsekawo, Uye muviri wangu unobvunda.   Nei vakaipa vachiramba vachirarama,+ Vachikwegura, uyewo vachipfuma kwazvo?+   Vana vavo vanosimbiswa kwazvo vari pamwe chete navo vachivaona, Nevazukuru vavo vachivaona.   Dzimba dzavo dzinongova rugare chete, hadzina chinotyisa,+ Uye havarohwi neshamhu yaMwari. 10  Nzombe yake inoberekesa, uye hairasi urume; Mhou yake inobereka+ uye haisvodzi. 11  Vanoramba vachibudisa vakomana vavo vaduku sezvinoitwa boka remakwai, Uye vanakomana vavo vanosvetuka-svetuka. 12  Vanoramba vachishevedzera vachiridza gandira norudimbwa,+ Uye vanoramba vachifarira kurira kwomutopota. 13  Vanopedza mazuva avo vachifara,+ Uye vanoburukira muSheori mushure menguva duku. 14  Vanoti kuna Mwari wechokwadi, ‘Ibvai kwatiri!+ Hatifariri kuziva nzira dzenyu.+ 15  Wemasimbaose chii, kuti timushumire,+ Zvinotibatsirei kana tikataura naye?’+ 16  Tarirai! Simba ravo harisi iro rakaita kuti vagarike.+ Zano revakaipa rakaramba riri kure neni.+ 17  Rambi revakaipa rinodzimwa kangani,+ Njodzi yavo inouya pavari kangani? Iye anovaunzira ruparadziko akatsamwa kangani?+ 18  Vanofanana here neshanga rinopeperetswa nemhepo,+ Uye nehundi yatorwa nedutu? 19  Mwari achachengeta zvinhu zvinokuvadza zvomunhu nokuda kwevanakomana vake;+ Achamupa mubayiro kuti azvizive.+ 20  Maziso ake achaona kupera kwake, Uye achanwa hasha dzoWemasimbaose.+ 21  Nokuti chii chaanozofarira mumba make iye asisipo, Mwedzi yake painenge yatapudzwa nepakati?+ 22  Angadzidzisa Mwari zivo here,+ Zvaari Iye anotonga vakakwirira?+ 23  Munhu uyu achafa ava nezvakakwana,+ Paanenge asinganetseki uye akagara zvakanaka; 24  Zvidya zvake pazvinenge zvazara nemafuta Uye mwongo wemapfupa ake paunoramba wakanyorova. 25  Mumwe uyu achafa aine mweya unoshungurudzika Asina kumboravira zvinhu zvakanaka.+ 26  Vacharara muguruva vari pamwe chete+ Uye honye dzichavafukidza.+ 27  Tarirai! Ndinonyatsoziva pfungwa dzenyu Nemazano amaizoda kushandisa kuti mundiitire chisimba.+ 28  Nokuti munoti, ‘Imba yomunhu anokudzwa iri kupi, Uye tende riri kupi, idzo tebhenekeri dzevakaipa?’+ 29  Hamuna kubvunza vaya vanofamba mumigwagwa here? Hamunyatsoongorori zviratidzo zvavo here? 30  Kuti pazuva renjodzi munhu akaipa anosiyiwa,+ Uye kuti pazuva rokushatirwa kwazvo anonunurwa? 31  Ndiani achamuudza pachena nezvenzira yake?+ Ndiani achamupa mubayiro wezvaakaita?+ 32  Iye achaendeswa kumakuva,+ Uye murindi achaiswa paguva. 33  Achanakirwa nemavhinga evhu romumupata une rukova,+ Achakweva vanhu vose kuti vamutevere,+ Uye vaya vakamutangira vakanga vasingaverengeki. 34  Zvino imi munoedza kundinyaradza zvisina zvazvinobatsira sei,+ Mhinduro dzenyu dzose hadzina kutendeka!”

Mashoko Emuzasi