Jobho 21:1-34

21  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Imi, nyatsoteererai shoko rangu,Uye izvi ngazvikunyaradzei.   Ndishivirirei, ini nditaure;Mumwe nomumwe ozondinyomba hake pashure pokunge ndataura.+   Ko ini ndiri kuudza munhu zvinondinetsa here?Kana kuti nei simba rangu roupenyu richishivirira?   Nditarirei, murambe makatarira muchishamiswa,Uye batai miromo+ yenyu.   Kana ndayeuka, ndinonetsekawo,Uye muviri wangu unobvunda.   Nei vakaipa vachiramba vachirarama,+Vachikwegura, uyewo vachipfuma kwazvo?+   Vana vavo vanosimbiswa kwazvo vari pamwe chete navo vachivaona,Nevazukuru vavo vachivaona.   Dzimba dzavo dzinongova rugare chete, hadzina chinotyisa,+Uye havarohwi neshamhu yaMwari. 10  Nzombe yake inoberekesa, uye hairasi urume;Mhou yake inobereka+ uye haisvodzi. 11  Vanoramba vachibudisa vakomana vavo vaduku sezvinoitwa boka remakwai,Uye vanakomana vavo vanosvetuka-svetuka. 12  Vanoramba vachishevedzera vachiridza gandira norudimbwa,+Uye vanoramba vachifarira kurira kwomutopota. 13  Vanopedza mazuva avo vachifara,+Uye vanoburukira muSheori mushure menguva duku. 14  Vanoti kuna Mwari wechokwadi, ‘Ibvai kwatiri!+Hatifariri kuziva nzira dzenyu.+ 15  Wemasimbaose chii, kuti timushumire,+Zvinotibatsirei kana tikataura naye?’+ 16  Tarirai! Simba ravo harisi iro rakaita kuti vagarike.+Zano revakaipa rakaramba riri kure neni.+ 17  Rambi revakaipa rinodzimwa kangani,+Njodzi yavo inouya pavari kangani?Iye anovaunzira ruparadziko akatsamwa kangani?+ 18  Vanofanana here neshanga rinopeperetswa nemhepo,+Uye nehundi yatorwa nedutu? 19  Mwari achachengeta zvinhu zvinokuvadza zvomunhu nokuda kwevanakomana vake;+Achamupa mubayiro kuti azvizive.+ 20  Maziso ake achaona kupera kwake,Uye achanwa hasha dzoWemasimbaose.+ 21  Nokuti chii chaanozofarira mumba make iye asisipo,Mwedzi yake painenge yatapudzwa nepakati?+ 22  Angadzidzisa Mwari zivo here,+Zvaari Iye anotonga vakakwirira?+ 23  Munhu uyu achafa ava nezvakakwana,+Paanenge asinganetseki uye akagara zvakanaka; 24  Zvidya zvake pazvinenge zvazara nemafutaUye mwongo wemapfupa ake paunoramba wakanyorova. 25  Mumwe uyu achafa aine mweya unoshungurudzikaAsina kumboravira zvinhu zvakanaka.+ 26  Vacharara muguruva vari pamwe chete+Uye honye dzichavafukidza.+ 27  Tarirai! Ndinonyatsoziva pfungwa dzenyuNemazano amaizoda kushandisa kuti mundiitire chisimba.+ 28  Nokuti munoti, ‘Imba yomunhu anokudzwa iri kupi,Uye tende riri kupi, idzo tebhenekeri dzevakaipa?’+ 29  Hamuna kubvunza vaya vanofamba mumigwagwa here?Hamunyatsoongorori zviratidzo zvavo here? 30  Kuti pazuva renjodzi munhu akaipa anosiyiwa,+Uye kuti pazuva rokushatirwa kwazvo anonunurwa? 31  Ndiani achamuudza pachena nezvenzira yake?+Ndiani achamupa mubayiro wezvaakaita?+ 32  Iye achaendeswa kumakuva,+Uye murindi achaiswa paguva. 33  Achanakirwa nemavhinga evhu romumupata une rukova,+Achakweva vanhu vose kuti vamutevere,+Uye vaya vakamutangira vakanga vasingaverengeki. 34  Zvino imi munoedza kundinyaradza zvisina zvazvinobatsira sei,+Mhinduro dzenyu dzose hadzina kutendeka!”

Mashoko Emuzasi