Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 20:1-29

20  Zvino Zofari muNaama akapindura, akati:   “Naizvozvo pfungwa dzangu dzinonetsa dzinondipindura, Kunyange nokuda kwokunetseka kwangu kuri mandiri.   Ndinonzwa kurayira kunondituka; Ndiri kupindurwa nomunhu asinganzwisisi sezvandinoita.   Wagara uchiziva chinhu ichi here, Kubvira pakaiswa munhu panyika,+   Kuti kushevedzera kwokufara kwevanhu vakaipa ndokwenguva pfupi+ Uye kuti kufara kwomunhu anotsauka ndokwenguva duku?   Kunyange zvazvo kunaka kwake kuchikwira kudenga chaiko+ Uye musoro wake uchisvika kumakore,   Anoparara nokusingaperi sezvinoita ndove yake;+ Vanomuona vachati, ‘Ari kupi?’+   Achabhururuka oenda sezvinoitika pakurota, uye havazomuwani; Achadzingwa sezvinoitwa zvinoratidzwa usiku.+   Ziso rakamuona harizomuonizve,+ Uye nzvimbo yake haizomuonizve.+ 10  Vanakomana vake vachatsvaka kunzwirwa nyasha nevanhu vakaderera, Uye maoko ake achadzorera zvinhu zvake zvinokosha.+ 11  Mapfupa ake ave azere nesimba rouduku hwake, Asi richarara pamwe chete naye muguruva.+ 12  Kana zvakaipa zvichitapira mumuromo make, Kana achizvinyungudutsa pasi porurimi rwake, 13  Kana achinakirwa nazvo, asingazvisiyi, Uye kana achiramba akazvichengeta mukanwa make, 14  Zvokudya zvake zvichachinjwa muura hwake; Zvichava nduru yemhungu maari. 15  Akamedza pfuma, asi achairutsa; Mwari achaibudisa mudumbu make. 16  Achasveta uturu hwemhungu; Rurimi rwenyoka ruchamuuraya.+ 17  Haazombooni nzizi,+ Nehova dzouchi noruomba. 18  Achange achidzorera zvinhu zvake zvaakawana uye haazozvimedzi; Sepfuma yaakawana mukutengesa kwake, asi yaasingazofadzwi nayo.+ 19  Nokuti akaputsa-putsa, akasiya vakaderera; Akatora nechisimba imba yaasina kuvaka.+ 20  Nokuti mudumbu make hamuzoregi kurwadza; Zvinhu zvake zvaanoda hazvizomupukunyutsi.+ 21  Hapana chasara chokuti adye; Ndokusaka kugarika kwake kusingazorambi kuripo. 22  Zvinhu zvake zvizhinji pazvinenge zvawanda achange achizvidya mwoyo;+ Simba rose renhamo richarwa naye. 23  Ngazvidaro, kuti zvizadze dumbu rake, Mwari achamutumira kutsamwa kwake kukuru+ Uye achakunayisa paari, kuchipinda muura hwake. 24  Achatiza+ zvombo zvesimbi; Uta hwemhangura huchamubvoora. 25  Chombo chinoita zvokukandwa chichabuda nokumusana kwake, Uye chombo chinopenya chichabuda nomunduru yake;+ Zvinhu zvinotyisa zvichamurwisa.+ 26  Rima rose richachengeterwa zvinhu zvake zvinokosha; Moto usina kupfutidzwa nomunhu uchamuparadza;+ Zvichaipira munhu anopona ari mutendi rake. 27  Denga richafukura kukanganisa kwake,+ Uye nyika ichamumukira. 28  Mvura zhinji ichakukura imba yake; Pachava nezvinhu zvichadururwa pazuva rokutsamwa kwake.+ 29  Uyu ndiwo mugove womunhu akaipa unobva kuna Mwari,+ Iyo nhaka yake yakataurwa inobva kuna Mwari.”

Mashoko Emuzasi