Jobho 2:1-13

2  Pashure peizvi, rimwe zuva vanakomana vaMwari wechokwadi pavakapinda kuti vamire pamberi paJehovha, Satani akapindawo pakati pavo chaipo kuti amire pamberi paJehovha.+  Jehovha akabva ati kuna Satani: “Uri kumbobva kupi?” Satani akapindura Jehovha, akati: “Pakupota-pota nenyika nokufamba-famba pairi.”+  Jehovha akati kuna Satani: “Wanyatsocherechedza mushumiri wangu Jobho here,+ kuti hakuna akafanana naye panyika, murume asina chaanopomerwa, akarurama,+ anotya Mwari+ uye anonzvenga zvakaipa?+ Nazvino achakabata zvakasimba kuvimbika kwake,+ kunyange zvazvo iwe uchindikurudzira+ kuti ndimuparadze pasina chikonzero.”+  Asi Satani+ akapindura Jehovha, akati: “Ganda rinotsiviwa neganda, uye munhu achapa zvose zvaainazvo nokuda kwomweya wake.+  Ndapota, chimbochinjai, mutambanudze ruoko rwenyu, mugunzve kusvikira papfupa rake nenyama yake, muone kana asingazokutukii pamberi penyu chaipo.”+  Naizvozvo Jehovha akati kuna Satani: “Tarira iye ari muruoko rwako! Asi uchenjerere mweya wake!”  Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha,+ akarova Jobho nemamota+ akaipa kubvira pasi petsoka dzake kusvikira panhongonya yomusoro wake.  Iye akatora chaenga kuti azvikwenye nacho; uye akanga agere mumadota.+  Mudzimai wake akazoti kwaari: “Uchakabata zvakasimba kuvimbika kwako here?+ Tuka Mwari, ufe!” 10  Asi iye akati kwaari: “Unotaura sokutaura kunoita mumwe wevakadzi mapenzi.+ Tingangogamuchira zvakanaka kubva kuna Mwari wechokwadi tisingagamuchiriwo zvakaipa here?”+ Pazvinhu zvose izvi Jobho haana kutadza nemiromo yake.+ 11  Zvino shamwari nhatu dzaJobho dzakanzwa nezvedambudziko rose iri rakanga ramuwira, dzikauya, mumwe nomumwe achibva kunzvimbo yake, Erifazi muTemani+ naBhiridhadhi muShuhi+ naZofari muNaama.+ Naizvozvo vakarangana kuti vasangane,+ kuti vaende kunochema naye nokumunyaradza.+ 12  Pavakatarira vari kure havana kumuziva panguva iyoyo. Vakachema, vakasvimha misodzi, mumwe nomumwe wavo akabvarura+ jasi rake risina maoko, vakamwayira guruva mudenga pamisoro yavo.+ 13  Vakaramba vakagara+ naye pasi kwemazuva manomwe nousiku hunomwe, uye hapana aitaura shoko kwaari, nokuti vakaona kuti kurwadziwa+ kwacho kwaiva kukuru kwazvo.

Mashoko Emuzasi