Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 19:1-29

19  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Mucharamba muchishungurudza mweya wangu kusvikira rini+ Uye mucharamba muchindipwanya nemashoko kusvikira rini?+   Manditsiura kagumi aka; Hamunyari kuti muri kundiomesera kwazvo.+   Kana ndakakanganisa,+ Kukanganisa kwangu kuchagara neni.   Chokwadi kana muchizvitutumadza kwazvo pamberi pangu,+ Muchiona kuzvidzwa kwangu kwakakodzera,+   Ibvai maziva kuti Mwari akanditsausa, Uye akandikomberedza nemambure ake okuvhimisa.+   Tarirai! Ndinoramba ndichishevedzera kuti, ‘Ndakuvadzwa!’ asi handipindurwi;+ Ndinoramba ndichichemera kubatsirwa, asi handiruramisirwi.+   Akavhara gwara rangu norusvingo rwematombo,+ ini handikwanisi kupfuura; Uye iye anoisa rima mumigwagwa yangu.+   Akabvisa kukudzwa kwangu,+ Uye anobvisa korona yomusoro wangu. 10  Anondiputsira pasi kumativi ose, ndoenda; Uye anodzura tariro yangu sezvinoitwa muti. 11  Anonditsamwira kwazvo,+ Uye anoramba achindiona semhandu yake. 12  Varwi vake vanouya vakabatana vogadzira nzira yavo kuti vandirwise,+ Uye vanodzika musasa vakakomberedza tende rangu. 13  Iye akaisa hama dzangu kure neni,+ Uye vanhu vanondiziva vandisiya. 14  Vandinozivana navo vepedyo havasisipo,+ Uye vaya vandinoziva vandikanganwa, 15  Vaya vanogara vari vatorwa mumba mangu;+ uye varandasikana vangu vanondiona somumwe munhuwo zvake; Vava kundiona somunhu wokune imwe nyika. 16  Ndinoshevedza mushandi wangu, asi haapinduri. Ndinoramba ndichimuteterera nomuromo wangu kuti andinzwire tsitsi. 17  Mhepo yandinofema yava kusemesa mudzimai wangu,+ Uye ndava kunhuhwa kuvanakomana vomudumbu raamai vangu. 18  Uyewo vakomana vaduku vandiramba;+ Pandinosimuka, vanotanga kutaura zvakashata pamusoro pangu. 19  Vanhu vose veboka randaishamwaridzana naro vanondisema,+ Uye vaya vandaida vandipandukira.+ 20  Mapfupa angu anonamatira ganda rangu nenyama yangu,+ Uye ndinopona nepaburi retsono. 21  Haiwa imi shamwari dzangu, ndinzwirei nyasha, ndinzwirei nyasha,+ Nokuti ruoko rwaMwari rwandibata.+ 22  Munorambireiko muchinditambudza sezviri kuitwa naMwari,+ Musingagutswi nenyama yangu? 23  Haiwa, kudai mashoko angu ainyorwa! Haiwa, kudai ainyorwa mubhuku! 24  Nechinyoreso chesimbi+ uye nomutobvu, Haiwa, kudai ainyorwa achiita zvokutemerwa padombo! 25  Ini ndinonyatsoziva kuti mudzikinuri+ wangu mupenyu, Uye iye achauya pashure pokunge ndaenda, omira+ paguruva. 26  Pashure pokunge vasvuura ganda rangu,—saizvozvi! Kunyange ndaondoroka ndichaona Mwari, 27  Wandichaona pachangu,+ Iye achaonekwa nemaziso angu, asi kwete nomumwe munhuwo zvake. Itsvo dzangu dzaneta mukatikati mangu. 28  Nokuti imi munoti, ‘Tinorambirei tichimutambudza?’+ Mudzi wenyaya yacho zvauri mukati mangu. 29  Ityai bakatwa,+ Nokuti bakatwa rinoreva hasha dzinoitirwa kukanganisa, Kuti muzive kuti kune mutongi.”+

Mashoko Emuzasi