Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 16:1-22

16  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Ndanzwa zvinhu zvizhinji zvakadai. Mose zvenyu muri vanyaradzi vanotambudza!+   Mashoko asina zvaanobatsira achapera here?+ Kana kuti chii chinokurwadzai, zvamunopindura?   Ini ndinokwanisawo kutaura sezvamunoita. Kudai mweya yenyu yaiva munzvimbo yomweya wangu, Ndaizotaura mashoko oungwaru kwamuri here,+ Uye ndaizokudzungudzirai musoro wangu here?+   Ndaizokusimbisai nemashoko omuromo wangu,+ Kunyaradza kwemiromo yangu kwaizokuzorodzai pamarwadzo enyu—.   Kunyange ndikataura, kurwadziwa kwangu hakudereri,+ Uye kunyange ndikarega kuita saizvozvo, chii chinobva pandiri?   Kungoti iye zvino andipedza simba;+ Aita kuti vose vaya vanoungana neni vaparare.   Munondibatawo. Izvo zvazova uchapupu,+ Zvokuti kuonda kwangu kunondimukira. Kunopupurira pamberi pangu.   Hasha dzake dzandibvambura-bvambura, uye iye anoramba achindivenga.+ Anogeda-geda mazino ake kwandiri.+ Mhandu yangu inonditwiriridzira maziso ayo.+ 10  Vakandishamira miromo yavo kwazvo,+ Vakarova matama angu noruzvidzo, Vanoungana vari vazhinji kuti vazondirwisa.+ 11  Mwari anondiisa kuvakomana vaduku, Anondikanda mumaoko evakaipa.+ 12  Ndakanga ndagara zvakanaka, asi akandizunza;+ Akandibata necheseri kwomutsipa akandirovera pasi, Uye anongoti nangananga neni. 13  Vanhu vake vanopfura nouta+ vanondikomba; Anotsemura itsvo dzangu+ uye haanzwi tsitsi; Anodururira nduru yangu pasi. 14  Anoramba achingondikoromora-koromora sorusvingo; Anondimhanyira sezvinoita munhu ane simba.+ 15  Ndakasonera masaga+ paganda rangu, Uye ndakabayirira nyanga yangu muguruva.+ 16  Chiso changu chatsvuka nokuchema,+ Pamusoro pezvikope zvangu pane zarima,+ 17  Kunyange zvazvo muzvanza zvangu musina zvechisimba, Uye munyengetero wangu wakachena.+ 18  Haiwa iwe nyika, usafukidza ropa rangu!+ Kuchema kwangu ngakushayiwe nzvimbo yokuzororera! 19  Zvino tariraiwo! munhu anondipupurira ari kumatenga, Uye chapupu chiri kumusoro.+ 20  Shamwari dzangu ndidzo vamiririri vanondishora;+ Ziso rangu rakatarira kuna Mwari risingarari.+ 21  Kutonga kunofanira kuitwa pakati pomurume akagwinya naMwari, Sezvinoitwa pakati pomwanakomana womunhu nomumwe wake.+ 22  Nokuti pashure pemakore mashomanana, Ndichaenda negwara randisingazodzoki naro.+

Mashoko Emuzasi