Jobho 14:1-22

14  “Munhu, akaberekwa nomukadzi,+Anorarama kwenguva pfupi+ uye akamomoterwa nezvinhu zvinonetsa.+   Anobuda seruva, ogurwa,+Anotiza somumvuri+ uye haarambi aripo.   Chokwadi, makasvinudzira ziso renyu pane uyu,Uye munondiunza kudare kuti munditonge.+   Ndiani angabudisa munhu akachena achibva mumunhu asina kuchena?+Hakuna kana mumwe chete.   Kana mazuva ake akatemwa,+Kuwanda kwemwedzi yake kuri kwamuri;Makamuisira murau kuti arege kudarika.   Regai kuramba makamutarira kuti azorore,+Kusvikira awana mufaro pazuva rake sezvinoita munhu wemaricho.   Nokuti tariro iripo kunyange nokuda kwomuti.Kana ukatemwa, iwo uchatungirazve,+Uye davi rawo harizoregi kuvapo.   Kana mudzi wawo ukakwegura muvhu,Chigutsa chawo chikafira muvhu,   Uchatungira paunongonzwa kunhuhwirira kwemvura+Uye uchabudisa davi somuti mutsva.+ 10  Asi murume akagwinya anofa, orara akundwa;Uye munhu wepanyika anofa, zvino ari kupi?+ 11  Mvura inonyangarika mugungwa,Uye rwizi runopwa, rwooma.+ 12  Saizvozvowo munhu anorara pasi uye haamuki.+Havazomuki kusvikira denga risisiko,+Uyewo havazomutswi pakurara kwavo.+ 13  Haiwa, kudai maizondivanza henyu muSheori,+Kudai maizondichengeta ndakavanzika kusvikira kutsamwa kwenyu kwapera,Kudai maizonditemera nguva+ yakatarwa, mondiyeuka!+ 14  Kana murume akagwinya akafa, angararamazve here?+Ndichamirira mazuva ose ebasa rangu rokumanikidzirwa,+Kusvikira kusunungurwa kwangu kwauya.+ 15  Muchashevedza, uye ini ndichakupindurai.+Nokuti muchasuwa basa remaoko enyu. 16  Nokuti zvino munoramba muchiverenga nhanho dzangu;+Munongotsvaka chivi changu chete.+ 17  Kumukira kwangu kwakanamirwa muhomwe,+Munonama chivi changu neguruu. 18  Zvisinei, gomo rinowa, richaparara,Kunyange dombo richabviswa panzvimbo yaro. 19  Mvura inochera kunyange matombo;Kuyerera kwayo nesimba kunokukura guruva repanyika.Naizvozvo maparadza tariro yomunhuwo zvake. 20  Munomukunda nokusingaperi zvokuti anoenda;+Munoshatisa chiso chake zvokuti munomudzinga. 21  Vanakomana vake vanokudzwa, asi iye haazvizivi;+Vanova vasingakoshi, asi iye haafungi nezvavo. 22  Nyama yake ndiyo ichangoramba ichirwadza painenge ichiri paari,Uye mweya wake ucharamba uchichema paanenge achiri kurarama.”

Mashoko Emuzasi