Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 14:1-22

14  “Munhu, akaberekwa nomukadzi,+ Anorarama kwenguva pfupi+ uye akamomoterwa nezvinhu zvinonetsa.+   Anobuda seruva, ogurwa,+ Anotiza somumvuri+ uye haarambi aripo.   Chokwadi, makasvinudzira ziso renyu pane uyu, Uye munondiunza kudare kuti munditonge.+   Ndiani angabudisa munhu akachena achibva mumunhu asina kuchena?+ Hakuna kana mumwe chete.   Kana mazuva ake akatemwa,+ Kuwanda kwemwedzi yake kuri kwamuri; Makamuisira murau kuti arege kudarika.   Regai kuramba makamutarira kuti azorore,+ Kusvikira awana mufaro pazuva rake sezvinoita munhu wemaricho.   Nokuti tariro iripo kunyange nokuda kwomuti. Kana ukatemwa, iwo uchatungirazve,+ Uye davi rawo harizoregi kuvapo.   Kana mudzi wawo ukakwegura muvhu, Chigutsa chawo chikafira muvhu,   Uchatungira paunongonzwa kunhuhwirira kwemvura+ Uye uchabudisa davi somuti mutsva.+ 10  Asi murume akagwinya anofa, orara akundwa; Uye munhu wepanyika anofa, zvino ari kupi?+ 11  Mvura inonyangarika mugungwa, Uye rwizi runopwa, rwooma.+ 12  Saizvozvowo munhu anorara pasi uye haamuki.+ Havazomuki kusvikira denga risisiko,+ Uyewo havazomutswi pakurara kwavo.+ 13  Haiwa, kudai maizondivanza henyu muSheori,+ Kudai maizondichengeta ndakavanzika kusvikira kutsamwa kwenyu kwapera, Kudai maizonditemera nguva+ yakatarwa, mondiyeuka!+ 14  Kana murume akagwinya akafa, angararamazve here?+ Ndichamirira mazuva ose ebasa rangu rokumanikidzirwa,+ Kusvikira kusunungurwa kwangu kwauya.+ 15  Muchashevedza, uye ini ndichakupindurai.+ Nokuti muchasuwa basa remaoko enyu. 16  Nokuti zvino munoramba muchiverenga nhanho dzangu;+ Munongotsvaka chivi changu chete.+ 17  Kumukira kwangu kwakanamirwa muhomwe,+ Munonama chivi changu neguruu. 18  Zvisinei, gomo rinowa, richaparara, Kunyange dombo richabviswa panzvimbo yaro. 19  Mvura inochera kunyange matombo; Kuyerera kwayo nesimba kunokukura guruva repanyika. Naizvozvo maparadza tariro yomunhuwo zvake. 20  Munomukunda nokusingaperi zvokuti anoenda;+ Munoshatisa chiso chake zvokuti munomudzinga. 21  Vanakomana vake vanokudzwa, asi iye haazvizivi;+ Vanova vasingakoshi, asi iye haafungi nezvavo. 22  Nyama yake ndiyo ichangoramba ichirwadza painenge ichiri paari, Uye mweya wake ucharamba uchichema paanenge achiri kurarama.”

Mashoko Emuzasi