Jobho 13:1-28

13  “Tarirai! Ziso rangu rakaona zvinhu zvose izvi,Nzeve yangu yakazvinzwa uye inozvifungisisa.   Zvamunoziva imi ndinonyatsozvizivawo;Handisi munhu akaderera panemi.+   Zvisinei, ini ndaizoda kutaura noWemasimbaose,+Uye ndaizofara kuitirana nharo naMwari.   Asi imi muri vanhu vanodzurura nenhema;+Mose muri vanachiremba vasina zvavanobatsira.+   Kudai maingoramba makanyarara henyu,Kuti munzi makachenjera!+   Ndapota, inzwai kupikisa kwangu,+Uye teererai kuteterera kwemiromo yangu.   Mucharwira Mwari muchitaura zvisina kururama here,Uye muchamurwira muchitaura zvokunyengera here?+   Muchaita zvechizivano naye here,+Kana kuti mucharwira Mwari pakutongwa here?   Zvingakunakirai kana akakuongororai here?+Kana kuti muchamunyengedza sokunyengedzwa kunoitwa munhuwo zvake here? 10  Chokwadi achakutsiurai+Kana mukaedza kuita zvechizivano pachivande;+ 11  Kukudzwa kwake hakuzoiti kuti mutange kutya,Mobatwa nokumutya here?+ 12  Mashoko enyu asingakanganwiki zvirevo zvemadota;Nhoo dzenyu inhoo dzevhu.+ 13  Rambai makanyarara pamberi pangu, kuti ini nditaure.Chero chipi zvacho chinenge chauya pandiri ngachiuye! 14  Ndinotakurireiko nyama yangu nemazino anguUye ndinoisirei mweya wangu muchanza changu?+ 15  Kunyange kudai aizondiuraya, ndaisazomirira here?+Ndaizongoitirana nharo naye nokuda kwenzira dzangu. 16  Aizovawo ruponeso rwangu,+Nokuti hapana mutsauki achauya pamberi pake.+ 17  Nyatsonzwai shoko rangu,+Uye inzwai zvandinozivisa. 18  Ndapota, tarirai! ndaunza mhosva inofanira kutongwa;+Ndinonyatsoziva kuti ini ndakarurama. 19  Ndiani achakakavadzana neni?+Nokuti zvino kunyange ndikanyarara ndichangofa! 20  Musangondiitira zvinhu zviviri;Ipapo handizovandi nemhosva yenyu;+ 21  Isai ruoko rwenyu kure neni,Uye kutyisa kwenyu—ngakurege kundityisa.+ 22  Shevedzai kuti ini ndipindure;Kana kuti regai nditaure, imi mundipindure. 23  Ndine zvikanganiso nezvivi pakudini?Itai kuti ndizive kumukira kwangu nechivi changu. 24  Munovanzirei chiso chenyu,+Mondiona somuvengi wenyu?+ 25  Muchaita kuti shizhawo zvaro rinopeperetswa nemhepo rivhunduke here?Kana kuti mucharamba muchidzingirira mashangawo zvawo akaoma here? 26  Nokuti munoramba muchindinyorera zvinhu zvinovava+Uye munondigarisa nhaka yemigumisiro yokukanganisa kwandakaita ndichiri muduku.+ 27  Munoramba makaisa tsoka dzangu mumatanda,+Uye munotarira makwara angu ose;Munotara mutsara wenyu nokuda kwetsoka dzangu. 28  Iye akafanana nechimwe chinhu chakaora chinoparara;+Senguo inodyiwa nechitemamachira.+

Mashoko Emuzasi