Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 13:1-28

13  “Tarirai! Ziso rangu rakaona zvinhu zvose izvi, Nzeve yangu yakazvinzwa uye inozvifungisisa.   Zvamunoziva imi ndinonyatsozvizivawo; Handisi munhu akaderera panemi.+   Zvisinei, ini ndaizoda kutaura noWemasimbaose,+ Uye ndaizofara kuitirana nharo naMwari.   Asi imi muri vanhu vanodzurura nenhema;+ Mose muri vanachiremba vasina zvavanobatsira.+   Kudai maingoramba makanyarara henyu, Kuti munzi makachenjera!+   Ndapota, inzwai kupikisa kwangu,+ Uye teererai kuteterera kwemiromo yangu.   Mucharwira Mwari muchitaura zvisina kururama here, Uye muchamurwira muchitaura zvokunyengera here?+   Muchaita zvechizivano naye here,+ Kana kuti mucharwira Mwari pakutongwa here?   Zvingakunakirai kana akakuongororai here?+ Kana kuti muchamunyengedza sokunyengedzwa kunoitwa munhuwo zvake here? 10  Chokwadi achakutsiurai+ Kana mukaedza kuita zvechizivano pachivande;+ 11  Kukudzwa kwake hakuzoiti kuti mutange kutya, Mobatwa nokumutya here?+ 12  Mashoko enyu asingakanganwiki zvirevo zvemadota; Nhoo dzenyu inhoo dzevhu.+ 13  Rambai makanyarara pamberi pangu, kuti ini nditaure. Chero chipi zvacho chinenge chauya pandiri ngachiuye! 14  Ndinotakurireiko nyama yangu nemazino angu Uye ndinoisirei mweya wangu muchanza changu?+ 15  Kunyange kudai aizondiuraya, ndaisazomirira here?+ Ndaizongoitirana nharo naye nokuda kwenzira dzangu. 16  Aizovawo ruponeso rwangu,+ Nokuti hapana mutsauki achauya pamberi pake.+ 17  Nyatsonzwai shoko rangu,+ Uye inzwai zvandinozivisa. 18  Ndapota, tarirai! ndaunza mhosva inofanira kutongwa;+ Ndinonyatsoziva kuti ini ndakarurama. 19  Ndiani achakakavadzana neni?+ Nokuti zvino kunyange ndikanyarara ndichangofa! 20  Musangondiitira zvinhu zviviri; Ipapo handizovandi nemhosva yenyu;+ 21  Isai ruoko rwenyu kure neni, Uye kutyisa kwenyu—ngakurege kundityisa.+ 22  Shevedzai kuti ini ndipindure; Kana kuti regai nditaure, imi mundipindure. 23  Ndine zvikanganiso nezvivi pakudini? Itai kuti ndizive kumukira kwangu nechivi changu. 24  Munovanzirei chiso chenyu,+ Mondiona somuvengi wenyu?+ 25  Muchaita kuti shizhawo zvaro rinopeperetswa nemhepo rivhunduke here? Kana kuti mucharamba muchidzingirira mashangawo zvawo akaoma here? 26  Nokuti munoramba muchindinyorera zvinhu zvinovava+ Uye munondigarisa nhaka yemigumisiro yokukanganisa kwandakaita ndichiri muduku.+ 27  Munoramba makaisa tsoka dzangu mumatanda,+ Uye munotarira makwara angu ose; Munotara mutsara wenyu nokuda kwetsoka dzangu. 28  Iye akafanana nechimwe chinhu chakaora chinoparara;+ Senguo inodyiwa nechitemamachira.+

Mashoko Emuzasi