Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 12:1-25

12  Zvino Jobho akapindura, akati:   “Chokwadi imi ndimi vanhu vacho, Uye uchenjeri huchafa pamwe chete nemi!+   Iniwo ndine njere+ sezvamakaita. Handisi munhu akaderera panemi,+ Uye ndiani asina zvinhu zvakadai?   Ndava munhu anosekwa nowokwake,+ Munhu anoshevedzera kuna Mwari kuti amupindure.+ Munhu akarurama, asina chaanopomerwa ndiye anosekwa.   Munhu asinganetseki anozvidza kutsakatika mukufunga kwake;+ Kunogadzirirwa vaya vane tsoka dzinogweda-gweda.+   Matende evapambi haanetseki,+ Uye vaya vanotsamwisa Mwari vakachengeteka Souya anounza mwari ari muruoko rwake.+   Zvisinei, ndapota, bvunzai zvipfuwo, uye zvichakurayiridzai;+ Nezvisikwa zvokumatenga zvine mapapiro, uye zvichakuudzai.+   Kana kuti ivai nehanya nenyika, uye iyo ichakurayiridzai;+ Uye hove dzomugungwa+ dzichakuzivisai izvo.   Ndiani asinganyatsozivi pane izvi zvose Kuti ruoko rwaJehovha ndirwo rwakaita izvi,+ 10  Iye ane mweya+ yevanhu vose vapenyu muruoko rwake Uye simba roupenyu renyama yose yevanhu?+ 11  Nzeve haiedzi mashoko+ Sokuravira kunoita rurimi+ zvokudya here? 12  Hapana here uchenjeri pakati pevakura+ Nokunzwisisa mukuwanda kwemazuva? 13  Iye ane uchenjeri nesimba;+ Ane zano nokunzwisisa.+ 14  Tarirai! Iye anoputsa, kuti parege kuva nokuvakazve;+ Iye anovharira munhu, kuti parege kuvhurwa.+ 15  Tarirai! Iye anodzivisa mvura, iyo yooma;+ Anoituma, yochinja nyika.+ 16  Iye ane simba nouchenjeri hunobatsira;+ Munhu anokanganisa nomunhu anotsausa ndevake;+ 17  Iye anoita kuti makurukota aende asina shangu,+ Uye anoita kuti vatongi vapenge. 18  Anosunungura zvisungo zvemadzimambo,+ Uye anosunga bhandi muhudyu mavo. 19  Anoita kuti vapristi vafambe vasina shangu,+ Uye anowisira pasi vaya vagere zvechigarire;+ 20  Anoita kuti vakatendeka vave mbeveve, Uye anobvisa kuchenjera kwevakwegura; 21  Anodururira kuzvidzwa pane vanokudzwa,+ Uye anosunungura mabhandi evane simba; 22  Anobudisa pachena zvinhu zvakadzama zviri murima,+ Uye anobudisa chiedza pane zarima; 23  Achiita kuti marudzi akure, kuti aaparadze;+ Achiparadzira marudzi, kuti aende nawo; 24  Achibvisa njere dzevakuru vevanhu vomunyika, Kuti avadzungairise munzvimbo isina chinhu,+ musina nzira. 25  Vanotsvangadzira murima,+ musina chiedza, Kuti avadzungairise sezvinoita munhu akadhakwa.+

Mashoko Emuzasi