Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 11:1-20

11  Zvino Zofari muNaama+ akapindura, akati:   “Mashoko mazhinji angarega kupindurwa here, Kana kuti munhu anozvirumbidza angava akarurama here?   Kutaura kwako kusina zvakunobatsira kungaita kuti vanhu vanyarare here, Uye ucharamba uchingonyomba pasina munhu anokutsiura here?+   Unotiwo, ‘Kurayiridza+ kwangu kwakachena, Uye ndakachena+ pamberi penyu.’   Asi haiwa, kudai Mwari aizotaura Oshama miromo yake achitaura newe!+   Aizokuudza zvakavanzika zvouchenjeri, Nokuti zvinhu zvouchenjeri hunobatsira zvizhinji. Waizozivawo kuti Mwari anobvumira kuti zvimwe zvikanganiso zvako zvirege kuyeukwa.+   Ungaziva zvinhu zvakadzama zvaMwari,+ Kana kuti ungaziva panogumira Wemasimbaose here?   Uchenjeri hwacho hwakakwirira kupfuura denga. Iwe ungaitei? Hwakadzika kupfuura Sheori.+ Iwe ungazivei?   Hwakareba kupfuura zvakaita nyika, Uye hwakafara kupfuura gungwa. 10  Kana iye akapfuura, akagamuchidza munhu Uye ounganidza dare, ndiani angamudzivisa? 11  Nokuti iye anonyatsoziva vanhu vasiri vechokwadi.+ Paanoona zvinhu zvinokuvadza, haangafungisisi nezvazvo here? 12  Kunyange munhu asingafungi achawana njere Panongoberekwa mbizi inenge mbongoro iyo iri munhu. 13  Kana iwe uchizogadzirira mwoyo wako Wotambanudzira zvanza zvako kwaari,+ 14  Kana zvinhu zvinokuvadza zviri muruoko rwako, zviise kure, Uye kusarurama ngakurege kugara mumatende ako. 15  Nokuti uchabva wasimudza chiso chako usina mhosva+ Uye uchasimbiswa, uye hauzotyi. 16  Nokuti iwe—uchakanganwa kutambudzika; Uchakuyeuka semvura yakapfuura. 17  Nguva youpenyu+ hwako ichabuda yakajeka kupfuura masikati makuru; Rima richaita semangwanani.+ 18  Iwe uchava nechivimbo nokuti pane tariro iriko; Uchanyatsotarira-tarira—ucharara pasi wakachengeteka.+ 19  Uchazamura, pasina angakudederesa. Vanhu vazhinji vachatsvaka kukufadza;+ 20  Maziso evakaipa achaneta;+ Nzvimbo yavo yokutizira ichaparara,+ Uye tariro yavo ichava kufa kwomweya.”+

Mashoko Emuzasi