Jobho 11:1-20

11  Zvino Zofari muNaama+ akapindura, akati:   “Mashoko mazhinji angarega kupindurwa here,Kana kuti munhu anozvirumbidza angava akarurama here?   Kutaura kwako kusina zvakunobatsira kungaita kuti vanhu vanyarare here,Uye ucharamba uchingonyomba pasina munhu anokutsiura here?+   Unotiwo, ‘Kurayiridza+ kwangu kwakachena,Uye ndakachena+ pamberi penyu.’   Asi haiwa, kudai Mwari aizotauraOshama miromo yake achitaura newe!+   Aizokuudza zvakavanzika zvouchenjeri,Nokuti zvinhu zvouchenjeri hunobatsira zvizhinji.Waizozivawo kuti Mwari anobvumira kuti zvimwe zvikanganiso zvako zvirege kuyeukwa.+   Ungaziva zvinhu zvakadzama zvaMwari,+Kana kuti ungaziva panogumira Wemasimbaose here?   Uchenjeri hwacho hwakakwirira kupfuura denga. Iwe ungaitei?Hwakadzika kupfuura Sheori.+ Iwe ungazivei?   Hwakareba kupfuura zvakaita nyika,Uye hwakafara kupfuura gungwa. 10  Kana iye akapfuura, akagamuchidza munhuUye ounganidza dare, ndiani angamudzivisa? 11  Nokuti iye anonyatsoziva vanhu vasiri vechokwadi.+Paanoona zvinhu zvinokuvadza, haangafungisisi nezvazvo here? 12  Kunyange munhu asingafungi achawana njerePanongoberekwa mbizi inenge mbongoro iyo iri munhu. 13  Kana iwe uchizogadzirira mwoyo wakoWotambanudzira zvanza zvako kwaari,+ 14  Kana zvinhu zvinokuvadza zviri muruoko rwako, zviise kure,Uye kusarurama ngakurege kugara mumatende ako. 15  Nokuti uchabva wasimudza chiso chako usina mhosva+Uye uchasimbiswa, uye hauzotyi. 16  Nokuti iwe—uchakanganwa kutambudzika;Uchakuyeuka semvura yakapfuura. 17  Nguva youpenyu+ hwako ichabuda yakajeka kupfuura masikati makuru;Rima richaita semangwanani.+ 18  Iwe uchava nechivimbo nokuti pane tariro iriko;Uchanyatsotarira-tarira—ucharara pasi wakachengeteka.+ 19  Uchazamura, pasina angakudederesa.Vanhu vazhinji vachatsvaka kukufadza;+ 20  Maziso evakaipa achaneta;+Nzvimbo yavo yokutizira ichaparara,+Uye tariro yavo ichava kufa kwomweya.”+

Mashoko Emuzasi