Jobho 10:1-22

10  “Chokwadi mweya wangu unosemeswa noupenyu hwangu.+Ndichataura pamusoro pokunetseka kwangu.Ndichataura mweya wangu uchirwadziwa!   Ndichati kuna Mwari, ‘Musanditi ndakaipa.Itai kuti ndizive kuti muri kundirwisirei.   Zvakanaka here kwamuri kuti muite zvakaipa,+Kuti murambe chibereko chebasa rakaoma remaoko enyu,+Uye kuti muvhenekere zano revakaipa?   Mune maziso+ enyama here,Kana kuti munoona sokuona kunoita munhuwo zvake here?+   Mazuva enyu akaita semazuva omunhuwo zvake here,+Kana kuti makore enyu akangoita semazuva omurume akagwinya here,   Zvamuri kuedza kutsvaka kukanganisa kwanguNokuramba muchitsvaka chivi changu?+   Pasinei zvapo nokuti munoziva kuti handina kukanganisa,+Uye kuti hapana anokwanisa kununura paruoko rwenyu?+   Maoko enyu akandiumba, zvokuti akandiita+Ini wose, asi mava kuda kundiparadza.   Ndapota, yeukai kuti makandiumba nevhu+Uye muchaita kuti ndidzokere kuguruva.+ 10  Hamuna here kundidurura somukakaUye kundiodzeka sezvinoitwa chizi?+ 11  Makandipfekedza ganda nenyama,Mukandiruka nemapfupa nemadzira.+ 12  Makandipa upenyu mukandiratidzira mutsa worudo;+Uye kutarisira+ kwenyu kwakarinda simba roupenyu hwangu. 13  Makavanza zvinhu izvi mumwoyo menyu.Ndinonyatsoziva kuti zvinhu izvi zvinemi. 14  Kana ndichinge ndatadza, imi moramba makanditarira,+Imi hamuti handina mhosva pakukanganisa kwangu;+ 15  Kana chokwadi ndakakanganisa, ndine nhamo!+Uye kana chokwadi ndakarurama, handingasimudzi musoro wangu,+Ndizere nokuzvidzwa uye ndizere nokutambudzika.+ 16  Kana ukazvikudza,+ muchandivhima sezvinoita mwana weshumba,+Muchandiratidzazve kuti munoshamisa. 17  Muchaunza zvapupu zvenyu zvitsva pamberi pangu,Uye muchaita kuti kunditsamwira kwenyu kukure;Matambudziko ari kungotutirana pandiri. 18  Naizvozvo makandibudisireiko muchibereko?+Ndingadai ndakafa, zvokuti hapana kana ziso raizondiona, 19  Ndingadai ndakaita sokunge kuti handina kumbovapo;Ndingadai ndakabudiswa mudumbu ndichienda muguva.’ 20  Mazuva angu haasi mashoma here?+ Iye ngaarege,Ngaarege kunditarira, kuti ndifare+ zvishoma 21  Ndisati ndaenda—uye handizodzoki+Kunyika yakasviba ine zarima,+ 22  Kunyika yakasviba serima, yezarimaNokusarongeka, ine chiedza chakangoita serima.”

Mashoko Emuzasi