Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jobho 10:1-22

10  “Chokwadi mweya wangu unosemeswa noupenyu hwangu.+ Ndichataura pamusoro pokunetseka kwangu. Ndichataura mweya wangu uchirwadziwa!   Ndichati kuna Mwari, ‘Musanditi ndakaipa. Itai kuti ndizive kuti muri kundirwisirei.   Zvakanaka here kwamuri kuti muite zvakaipa,+ Kuti murambe chibereko chebasa rakaoma remaoko enyu,+ Uye kuti muvhenekere zano revakaipa?   Mune maziso+ enyama here, Kana kuti munoona sokuona kunoita munhuwo zvake here?+   Mazuva enyu akaita semazuva omunhuwo zvake here,+ Kana kuti makore enyu akangoita semazuva omurume akagwinya here,   Zvamuri kuedza kutsvaka kukanganisa kwangu Nokuramba muchitsvaka chivi changu?+   Pasinei zvapo nokuti munoziva kuti handina kukanganisa,+ Uye kuti hapana anokwanisa kununura paruoko rwenyu?+   Maoko enyu akandiumba, zvokuti akandiita+ Ini wose, asi mava kuda kundiparadza.   Ndapota, yeukai kuti makandiumba nevhu+ Uye muchaita kuti ndidzokere kuguruva.+ 10  Hamuna here kundidurura somukaka Uye kundiodzeka sezvinoitwa chizi?+ 11  Makandipfekedza ganda nenyama, Mukandiruka nemapfupa nemadzira.+ 12  Makandipa upenyu mukandiratidzira mutsa worudo;+ Uye kutarisira+ kwenyu kwakarinda simba roupenyu hwangu. 13  Makavanza zvinhu izvi mumwoyo menyu. Ndinonyatsoziva kuti zvinhu izvi zvinemi. 14  Kana ndichinge ndatadza, imi moramba makanditarira,+ Imi hamuti handina mhosva pakukanganisa kwangu;+ 15  Kana chokwadi ndakakanganisa, ndine nhamo!+ Uye kana chokwadi ndakarurama, handingasimudzi musoro wangu,+ Ndizere nokuzvidzwa uye ndizere nokutambudzika.+ 16  Kana ukazvikudza,+ muchandivhima sezvinoita mwana weshumba,+ Muchandiratidzazve kuti munoshamisa. 17  Muchaunza zvapupu zvenyu zvitsva pamberi pangu, Uye muchaita kuti kunditsamwira kwenyu kukure; Matambudziko ari kungotutirana pandiri. 18  Naizvozvo makandibudisireiko muchibereko?+ Ndingadai ndakafa, zvokuti hapana kana ziso raizondiona, 19  Ndingadai ndakaita sokunge kuti handina kumbovapo; Ndingadai ndakabudiswa mudumbu ndichienda muguva.’ 20  Mazuva angu haasi mashoma here?+ Iye ngaarege, Ngaarege kunditarira, kuti ndifare+ zvishoma 21  Ndisati ndaenda—uye handizodzoki+ Kunyika yakasviba ine zarima,+ 22  Kunyika yakasviba serima, yezarima Nokusarongeka, ine chiedza chakangoita serima.”

Mashoko Emuzasi