Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 8:1-22

8  “Panguva iyoyo,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “vanhu vachabudisawo mapfupa emadzimambo eJudha nemapfupa emachinda ayo nemapfupa evapristi nemapfupa evaprofita nemapfupa evagari vomuJerusarema mumakuva avo.+  Vachaaparadzira pazuva nepamwedzi nepauto rose rokumatenga zvavakada nezvavakashumira nezvavakatevera+ nezvavakatsvaka uye zvavakakotamira.+ Haazounganidzwi, uyewo haazovigwi. Achava somupfudze panyika.”+  “Vakasara vose vevaya vachasara pamhuri iyi yakaipa vari munzvimbo dzose dzevachasara, kwandichange ndavaparadzira+ vachasarudza rufu panzvimbo poupenyu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto.  “Uti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha: “Vangawa vakasamukazve here?+ Kana mumwe akadzoka, mumwe wacho haangadzokiwo here?+  Nei vanhu ava, vomuJerusarema, vagara vasina kutendeka, vachingoramba vasina kutendeka? Ivo vakabatisisa kunyengera;+ vakaramba kudzoka.+  Ndakateerera,+ uye ndakaramba ndichinzwa.+ Matauriro avairamba vachiita akanga asina kururama. Hapana kana murume mumwe chete aipfidza zvakaipa zvake,+ achiti, ‘Ndaiteiko?’ Mumwe nomumwe ari kudzokera kunzira yakakurumbira,+ sebhiza riri kumhanyira kurwa.  Shuramurove iri kumatenga—inonyatsoziva nguva yayo yakatarwa;+ gukutiwa+ nemhembere negwenhure—zvinonyatsochengeta nguva yokuuya kweimwe neimwe. Asi vanhu vangu, havazivi kutonga kwaJehovha.”’+  “‘Mungati sei: “Takachenjera, uye tine mutemo waJehovha”?+ Zvino chokwadi chinyoreso chenhema+ chevanyori chakanyora nhema chaidzo.  Vakachenjera vanyara.+ Vatyiswa uye vachabatwa. Tarirai! Vakaramba shoko raJehovha, kuchenjera kwavo kuripi?+ 10  Naizvozvo ndichapa madzimai avo kune vamwe varume, minda yavo kune vaya vari kuita kuti ive yavo;+ nokuti, kubvira kumuduku kusvikira kumukuru, mumwe nomumwe ari kuwana pfuma isina kururama;+ kubvira kumuprofita kusvikira kumupristi, mumwe nomumwe ari kunyengera.+ 11  Vanoedza kuporesa kuputsika kwomwanasikana wevanhu vangu zvishomanana,+ vachiti: “Kune rugare! Kune rugare!” iko kusina rugare.+ 12  Vakanyara here nokuti vakanga vaita zvinotosemesa?+ Kutanga, vaisambonyara; uyewo, vakanga vasingazivi kuti vanonyara sei.+ “‘Naizvozvo vachawa pakati pevaya vari kuwa. Panguva yavachafungwa,+ vachagumburwa,’ Jehovha adaro.+ 13  “‘Pakuunganidza, ndichavapedza,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.+ ‘Pamuzambiringa hapazovi nemazambiringa,+ pamuonde hapazovi nemaonde, mashizha achaoma. Zvinhu zvandinovapa zvichapfuura nepavari.’” 14  “Takagarireiko pasi? Unganai, tipinde mumaguta akavakirirwa,+ tinyarare tiri imomo. Nokuti Jehovha Mwari wedu aita kuti tinyarare,+ uye anotipa mvura ine muchetura kuti tinwe,+ nokuti takatadzira Jehovha. 15  Taitarisira rugare, asi hapana chakanaka chakauya;+ taitarisira nguva yokuporeswa, asi, tarirai! takavhundutswa!+ 16  Kupfepfedza kwemabhiza ake kwanzwika kuchibva kuDhani.+ Nyika yose yazununguswa nokuhwihwidza kwemabhiza ake makono.+ Anopinda ndokuparadza nyika nezviri mairi, guta nevagari varo.” 17  “Nokuti tarirai ndichatuma nyoka pakati penyu, nyoka dzine uturu,+ dzisingagoni kuitirwa mashiripiti,+ uye dzichakurumai,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 18  Shungu dzisingarapiki dzapinda mandiri.+ Mwoyo wangu uri kurwadziwa. 19  Inzwai inzwi rokuchemera kubatsirwa romwanasikana wevanhu vangu riri kubva kunyika iri kure+ richiti: “Jehovha haasi muZiyoni here?+ Kana kuti mambo waro haasi mariri here?”+ “Vakandigumburirei nemifananidzo yavo yakavezwa, navanamwari vavo vokune dzimwe nyika vasina zvavanobatsira?”+ 20  “Kukohwa kwapfuura, zhizha rapera; asi isu hatina kuponeswa!”+ 21  Ndakuvadzwa+ nokuda kwokuputsika+ kwomwanasikana wevanhu vangu. Ndasuruvara. Ndakatyamara chose.+ 22  MuGiriyedhi hamuna bharisamu here?+ Kana kuti hamuna murapi here?+ Saka, nei mwanasikana wevanhu vangu asina kupora?+

Mashoko Emuzasi