Jeremiya 7:1-34

7  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Mira pagedhi reimba yaJehovha, uzivise shoko+ iri ipapo, uti, ‘Inzwai shoko raJehovha, imi mose vanhu vaJudha, vari kupinda nepamagedhi aya kuti mukotamire Jehovha.  Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Itai kuti nzira dzenyu nezvamunoita zvive zvakanaka, uye ndichaita kuti murambe muchigara munzvimbo ino.+  Musavimba nemashoko enhema,+ muchiti, ‘Itemberi yaJehovha, itemberi yaJehovha, itemberi yaJehovha!’  Nokuti chokwadi kana mukaita kuti nzira dzenyu nezvamunoita zvive zvakanaka, chokwadi kana mukaruramisira munhu neshamwari yake,+  kana mukasadzvinyirira mutorwa, nherera uye chirikadzi,+ mukasateura ropa risina mhosva munzvimbo ino,+ mukasatevera vamwe vanamwari kuti muzviunzire dambudziko,+  ini ndichaitawo kuti murambe muchigara munzvimbo ino, munyika yandakapa madzitateguru enyu, kubvira narini kusvikira narini.”’”+  “Tarirai muri kuvimba nemashoko enhema—hazvizobatsiri zvachose.+  Mungaba+ nokuponda+ nokuita upombwe+ nokupika zvenhema+ nokukwidzira Bhaari utsi hwezvibayiro+ nokutevera vamwe vanamwari vamakanga musingazivi,+ 10  mozouya momira pamberi pangu muimba ino yave ichishevedzwa nezita rangu,+ uye moti, ‘Chokwadi tichanunurwa,’ pasinei nokuita zvinhu zvose izvi zvinosemesa here? 11  Imba ino yave ichishevedzwa nezita rangu+ yava bako remakororo kwamuri here?+ Tarirai ini pachangu ndazvionawo,” ndizvo zvinotaura Jehovha.+ 12  “‘Asi endai zvino kunzvimbo yangu yaiva muShiro,+ kwandakaita kuti zita rangu rigare pakutanga,+ muone zvandakaiitira nokuda kwezvakaipa zvevanhu vangu vaIsraeri.+ 13  Zvino nokuti makaramba muchiita mabasa ose aya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye ndakaramba ndichitaura nemi, ndichifumomuka ndichitaura,+ asi imi hamuna kuteerera,+ uye ndakaramba ndichikushevedzai, asi hamuna kupindura,+ 14  ndichaitirawo imba yanga ichishevedzwa nezita rangu,+ yamuri kuvimba nayo,+ nenzvimbo yandakakupai imi nemadzitateguru enyu, sezvandakaitira Shiro.+ 15  Ndichakurasai mubve pamberi pechiso changu,+ sokurasa kwandakaita hama dzenyu dzose, ivo vana vose vaEfremu.’+ 16  “Zvino iwe, usanyengeterera vanhu ava, uye usachema uchiteterera kana kunyengetera kana kundikumbira nokuda kwavo,+ nokuti ndichange ndisiri kukuteerera.+ 17  Hausi kuona zvavari kuita mumaguta aJudha nomumigwagwa yeJerusarema here?+ 18  Vanakomana vari kunhonga huni, vanababa vari kubatidza moto, uye madzimai ari kukanya mukanyiwa wefurawa kuti vagadzirire ‘mambokadzi wokumatenga’+ makeke echibayiro; uye vari kudururira zvinopiwa zvinonwiwa+ kune vamwe vanamwari kuti vandigumbure.+ 19  ‘Ndini here wavari kugumbura?’ ndizvo zvinotaura Jehovha.+ ‘Havasi ivo pachavo, kuti zviso zvavo zvinyare here?’+ 20  Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarirai! Kutsamwa kwangu nehasha dzangu zviri kudururirwa panzvimbo ino,+ pavanhu nepazvipfuwo, pamiti yomusango+ nepazvibereko zvevhu; izvo zvichatsva, uye hazvizodzimwi.’+ 21  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Wedzerai zvinopiwa zvenyu zvakakwana zvinopiswa pazvibayiro zvenyu mudye nyama.+ 22  Nokuti handina kutaura nemadzitateguru enyu, uyewo pazuva randakaabudisa munyika yeIjipiti handina kuarayira pamusoro pezvinhu zvine chokuita nechinopiwa chinopiswa uye chibayiro.+ 23  Asi ndakaarayira chinhu ichi, ndichiti: “Teererai inzwi rangu,+ ndichava Mwari wenyu,+ imi muchava vanhu vangu; fambai munzira+ yose yandichakurayirai, kuti zvikufambirei zvakanaka.”’+ 24  Asi ivo havana kuteerera, uyewo havana kurereka nzeve dzavo,+ asi vakafamba maererano nemazano avo, maererano nokuoma kwemwoyo yavo yakaipa,+ zvokuti vakadzokera shure, vakasaenda mberi,+ 25  kubvira pazuva rakabuda madzitateguru enyu munyika yeIjipiti kusvikira nhasi;+ uye ndakaramba ndichikutumirai vashumiri vangu vose vaprofita, ndichifumomuka zuva nezuva ndichivatuma.+ 26  Asi ivo havana kunditeerera, uye havana kurereka nzeve dzavo,+ asi vakaramba vachiomesa mitsipa yavo.+ Vakaita zvakaipa kwazvo kupfuura madzitateguru avo!+ 27  “Uchavaudza mashoko aya ose,+ asi ivo havazokuteereri; uchashevedzera kwavari, asi havazokupinduri.+ 28  Uti kwavari, ‘Urwu ndirwo rudzi rune vanhu vasina kuteerera inzwi raJehovha Mwari warwo,+ uye haruna kubvuma kurangwa.+ Kutendeka kwaparara, uye kwabviswa pamiromo yavo.’+ 29  “Gera bvudzi rako risina kugerwa urirase,+ uye imba rwiyo rwemariro+ pamusoro pezvikomo zvisina chinhu, nokuti Jehovha aramba+ chizvarwa chaakatsamwira kwazvo uye achachisiya.+ 30  ‘Nokuti vanakomana vaJudha vakaita zvakaipa pamberi pangu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Vakaisa zvinhu zvavo zvinonyangadza muimba yanga ichishevedzwa nezita rangu, kuti vaisvibise.+ 31  Vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzeTofeti,+ iri mumupata womwanakomana waHinomu,+ kuti vapise vanakomana vavo nevanasikana vavo mumoto,+ chinhu chandakanga ndisina kuvarayira uye chakanga chisina kuuya mumwoyo mangu.’+ 32  “‘Naizvozvo, tarirai! mazuva ari kuuya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘pausingazombonzi Tofeti uye mupata womwanakomana waHinomu, asi mupata wokuurayira;+ uye vachaviga vakafa muTofeti pachizoshayikwa nzvimbo yakakwana.+ 33  Zvitunha zvevanhu ava zvichava zvokudya zvezvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nezvemhuka dzepanyika, pasina angazvidederesa.+ 34  Ndichagumisa inzwi rokupembera nomufaro nenzwi rokufara, inzwi romuroori nenzwi romwenga+ mumaguta aJudha nomumigwagwa yeJerusarema; nokuti nyika yacho ichatova nzvimbo yakaparadzwa.’”+

Mashoko Emuzasi