Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 51:1-64

51  Zvanzi naJehovha: “Tarirai ndichamutsira Bhabhironi+ nevagari vomuRebhi-kamai mhepo inoparadza;+  uye ndichatuma vaurutsi kuBhabhironi avo vachariurutsa uye vachaita kuti nyika yaro isava nechinhu;+ nokuti vacharirwisa kumativi ose pazuva redambudziko.+  “Uya anokunga uta hwake ngaarege kukunga.+ Ngaparege kuva nomunhu anosimuka akapfeka nguo yake yokuzvidzivirira nayo ine simbi. “Musambonzwira majaya aro tsitsi.+ Paradzai chose uto raro rose.+  Vachawira pasi vaurayiwa munyika yevaKadheya+ uye vabvoorwa mumigwagwa yaro.+  “Nokuti Israeri naJudha+ havana kusiyiwa naMwari wavo vari chirikadzi, naiye Jehovha wemauto.+ Nokuti nyika yevaKadheya yave izere nemhosva pakuona kwoMutsvene waIsraeri.+  “Tizai muBhabhironi,+ mumwe nomumwe aponese mweya wake.+ Regai kuitwa zvinhu zvisina upenyu nokukanganisa kwaro.+ Nokuti inguva yokutsiva kwaJehovha.+ Iye ari kuritsiva nokuda kwezvarakaita.+  Bhabhironi rave riri kapu yendarama iri muruoko rwaJehovha,+ rave richidhakisa nyika yose.+ Marudzi akanwa waini yaro.+ Ndokusaka marudzi achiramba achipenga.+  Bhabhironi rangoerekana rawa, zvokuti raputsika.+ Ungudzai pamusoro paro.+ Zorai bharisamu nokuda kwokurwadziwa kwaro.+ Zvichida ringaporeswa.”  “Tingadai takaporesa Bhabhironi, asi harina kuporeswa. Risiyei,+ mumwe nomumwe ngaaende kunyika yake.+ Nokuti kutongwa kwaro kwasvika kumatenga chaiko, uye kwasimudzirwa kumatenga ane makore.+ 10  Jehovha akatibudisira mabasa akarurama.+ Uyai tirondedzere basa raJehovha Mwari wedu tiri muZiyoni.”+ 11  “Bwinyisai miseve.+ Batai nhoo dzeraundi makavharidzira, haiwa imi varume. Jehovha amutsa madzimambo evaMedhiya,+ nokuti pfungwa yake ndeyokurwisa Bhabhironi,+ kuti ariparadze. Nokuti iko kutsiva kwaJehovha, kutsiva nokuda kwetemberi yake.+ 12  Simudzai chiratidzo+ muchirwisa masvingo eBhabhironi. Wedzerai kurinda.+ Isai varindi. Itai kuti vaya vakavandira vagadzirire.+ Nokuti Jehovha afunga pfungwa yacho uye achaitira vagari vomuBhabhironi zvaakataura.”+ 13  “Haiwa iwe mukadzi anogara pamvura zhinji,+ ane pfuma zhinji,+ kuguma kwako kwasvika, chiyero+ chokuwana kwako mubereko.+ 14  Jehovha wemauto apika nomweya wake+ achiti, ‘Ndichakuzadza nevanhu, semhashu,+ uye ivo vachakuimbira vachishevedzera.’+ 15  Iye ndiye Muiti wenyika nesimba rake,+ Iye anosimbisa nyika inobereka+ nouchenjeri+ hwake, Iye akatatamura matenga+ nokunzwisisa+ kwake. 16  Anoita kuti mvura iri kumatenga itinhire panonzwika inzwi rake, uye anoita kuti mhute ikwire ichibva kumugumo wenyika.+ Akagadzirawo panobuda nemvura inonaya,+ uye anobudisa mhepo mumatura ake. 17  Vanhu vose vakava vasingafungi kwazvo zvokuti havachazivi.+ Vapfuri vose vesimbi vachanyara nemifananidzo yakavezwa;+ nokuti mifananidzo yavo yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa ndeyenhema,+ uye haina simba roupenyu.+ 18  Haina zvainobatsira,+ ibasa rinosekesa.+ Ichaparara panguva yaichafungwa nezvayo.+ 19  “Mugove waJakobho hauna kuita sezvinhu izvi,+ nokuti iye ndiye Muumbi wezvinhu zvose,+ mudonzvo wenhaka yake.+ Jehovha wemauto ndiro zita rake.”+ 20  “Uri tsvimbo yangu, wakaita sezvombo zvehondo,+ ndichaita kuti uputse-putse marudzi, ndichaita kuti uparadze umambo. 21  Ndichaita kuti uputse-putse bhiza nomutasvi waro, ndichaita kuti uputse-putse ngoro yehondo nomutasvi wayo.+ 22  Ndichaita kuti uputse-putse murume nomukadzi, ndichaita kuti uputse-putse akwegura nomukomana, ndichaita kuti uputse-putse jaya nemhandara. 23  Ndichaita kuti uputse-putse mufudzi neboka rake rezvipfuwo, ndichaita kuti uputse-putse murimi nechipani chake chemhuka, uye ndichaita kuti uputse-putse magavhuna nevatevedzeri vevatongi. 24  Ndichatsiva Bhabhironi nevagari vose vomuKadheya zvakaipa zvavo zvose zvavakaita muZiyoni imi muchizviona,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 25  “Tarira ndichakurwisa,+ haiwa iwe gomo rinoparadza,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “iwe muparadzi wenyika yose;+ ndichakutambanudzira ruoko rwangu, ndokukungurutsa uchibva pamabwe, ndokuita gomo rakatsva.”+ 26  “Vanhu havazotori dombo repakona pauri kana kuti dombo renheyo,+ nokuti uchava matongo nokusingagumi,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 27  “Haiwa imi varume, simudzai chiratidzo munyika yacho.+ Ridzai hwamanda pakati pemarudzi. Tsaurai+ marudzi kuti arirwise. Shevedzai umambo hweArarati,+ Mini neAshkenazi+ kuti hurirwise. Rayirai mukuru anopinza basa kuti arirwise. Itai kuti mabhiza+ auye sezvinoita mhashu dzine tumvere. 28  Tsaurai marudzi kuti arirwise, iwo madzimambo eMedhiya,+ magavhuna ayo nevatevedzeri vevatongi vayo vose nenyika yose inodzorwa nomumwe nomumwe wavo. 29  Nyika ngaizununguke, irwadziwe kwazvo,+ nokuti zvakafungwa naJehovha zvauya kuzorwisa Bhabhironi kuti zviite nyika yeBhabhironi chinhu chinokatyamadza, isina anogaramo.+ 30  “Varume vane simba veBhabhironi varega kurwa. Varamba vakagara munzvimbo dzakasimba. Simba ravo rapera.+ Vava vakadzi.+ Nzvimbo dzaro dzokugara dzapiswa nomoto. Mizariro yaro yatyorwa.+ 31  “Mumwe mumhanyi anomhanya kuti asangane nomumwe mumhanyi, uye imwe nhume kuti isangane neimwe nhume,+ kuti vaudze mambo weBhabhironi kuti guta rake rakundwa kumativi ose,+ 32  kuti mazambuko atorwa,+ kuti vapisa zvikepe zvenhokwe nomoto, uye varume vehondo vanetseka.”+ 33  Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Mwanasikana weBhabhironi akaita seburiro.+ Inguva yokumutsika-tsika zvakasimba. Asi munguva duku nguva yokukohwa ichamusvikira.”+ 34  “Nebhukadrezari mambo weBhabhironi andidya;+ andivhiringidza. Andiita somudziyo usina chinhu. Andimedza sezvinoita nyoka huru;+ azadza dumbu rake nezvinhu zvangu zvinonaka. Andisukurudza. 35  ‘Chisimba chandakaitirwa ini pamwe chete nomuviri wangu ngachive paBhabhironi!’ mukadzi anogara muZiyoni achadaro.+ ‘Ropa rangu ngarive pavagari vomuKadheya!’ Jerusarema richadaro.”+ 36  Naizvozvo zvanzi naJehovha: “Tarira ndichakutongera mhosva yako,+ uye ndichakutsivira.+ Ndichaomesa gungwa raro, uye ndichaomesa matsime aro.+ 37  Bhabhironi richava mirwi yematombo,+ nzvimbo inogara hunguhwe,+ chinhu chinokatyamadza uye chinhu chokuridzira muridzo, risina anogaramo.+ 38  Vose pamwe chete vachadzvova sevana veshumba vava nezenze. Vachaomba sevana veshumba.” 39  “Pavanenge vadziyirwa ndichagadzira mabiko avo uye ndichavadhakisa, kuti vapembere nomufaro;+ uye vacharara hope dzisingagumi, dzavasingazomuki padziri,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 40  “Ndichavaendesa kwavanourayirwa semakwai makono, semakondohwe pamwe chete nenhongo.”+ 41  “Haiwa Sheshaki rakundwa sei,+ Kurumbidzwa kwenyika yose kwatorwa nechisimba sei!+ Bhabhironi rava chinhuwo zvacho chinokatyamadza sei pakati pemarudzi!+ 42  Gungwa rakwira pamusoro peBhabhironi. Rafukidzwa nemafungu aro mazhinji.+ 43  Maguta aro ava chinhu chinokatyamadza, nyika isina mvura uye bani rerenje.+ Senyika, hapana murume achagara mariri, uye hapana mwanakomana womunhu achapfuura nomariri.+ 44  Ndichafunga nezvaBheri+ ari muBhabhironi, ndichabudisa zvaakamedza mumuromo make.+ Marudzi haazodiranizve achienda kwaari.+ Uyewo rusvingo rweBhabhironi ruchawa.+ 45  “Budai mariri, haiwa imi vanhu vangu,+ mumwe nomumwe ngaaponese mweya wake+ pakutsamwa kukuru kwaJehovha.+ 46  Kana zvikasadaro mwoyo yenyu ichashayiwa ushingi,+ muchatya mashoko achanzwiwa munyika. Mugore rimwe chete mashoko acho achauya, uye pashure pawo mune rimwe gore kuchava nemamwe mashoko nechisimba panyika, mutongi achirwisana nomutongi. 47  Naizvozvo, tarirai! mazuva achauya andichafunga nezvemifananidzo yakavezwa yeBhabhironi;+ uye nyika yaro yose ichanyara, vakaurayiwa varo vose vachawira mariri.+ 48  “Matenga nenyika nezvose zviri mazviri zvichashevedzera nomufaro pamusoro peBhabhironi,+ nokuti vapambi vachauya kwariri vachibva kuchamhembe,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 49  “Bhabhironi harina kuwisa vakaurayiwa vaIsraeri chete,+ asi vakaurayiwa venyika yose vakawirawo muBhabhironi.+ 50  “Imi vakapukunyuka pabakatwa, rambai muchienda. Musamira.+ Yeukai Jehovha+ muri kure, fungai Jerusarema mumwoyo menyu.”+ 51  “Tanyadziswa,+ nokuti tanzwa kuzvidzwa.+ Kunyara kwafukidza zviso zvedu,+ nokuti vanhu vatisingazivi vauya kuzorwisa nzvimbo tsvene dzeimba yaJehovha.”+ 52  “Naizvozvo, tarirai! mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “andichafunga nezvemifananidzo yaro yakavezwa,+ uye munyika yaro yose munhu akabayiwa achagomera.”+ 53  “Kunyange kana Bhabhironi rikakwira kumatenga,+ kunyange kana rikaita kuti pasave nomunhu anosvikira kukwirira kwesimba raro,+ vapambi vachabva kwandiri vachaenda kwariri,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 54  “Teererai! Kune kushevedzera kuri kubva kuBhabhironi+ uye kuparadza kukuru kuri kubva kunyika yevaKadheya,+ 55  nokuti Jehovha ari kupamba Bhabhironi, achaparadza inzwi guru mariri,+ mafungu avo achava asina kugadzikana semvura zhinji.+ Ruzha rweinzwi ravo ruchabudiswa. 56  Nokuti mupambi,+ achauya pariri, ipo paBhabhironi, uye varume varo vane simba vachabatwa.+ Uta hwavo huchaparadzwa,+ nokuti Jehovha ndiMwari wokutsiva.+ Chokwadi iye achatsiva.+ 57  Ndichadhakisa+ machinda aro nevakachenjera varo, magavhuna aro nevatevedzeri vevatongi varo nevarume varo vane simba, vacharara hope dzisingagumi, dzavasingazomuki padziri,”+ ndizvo zvinotaura Mambo,+ ane zita rokuti Jehovha wemauto.+ 58  Zvanzi naJehovha wemauto: “Rusvingo rweBhabhironi, kunyange rwakafara, ruchakoromorwa;+ uye magedhi aro, kunyange akareba, achapiswa nomoto.+ Marudzi achashandira pasina,+ mapoka emarudzi achashandira zvichapiswa nomoto;+ uye achangozvinetesa hawo.” 59  Seraya mwanakomana waNeriya+ mwanakomana waMaseya+ paakaenda naZedhekiya mambo waJudha kuBhabhironi mugore rechina ava mambo, akarayirwa shoko iri nomuprofita Jeremiya; uye Seraya ndiye aiva mutariri mukuru. 60  Jeremiya akanyora mubhuku+ rimwe chete dambudziko rose raizouya paBhabhironi, iwo mashoko ose aya akanyorerwa Bhabhironi. 61  Jeremiya akatizve kuna Seraya: “Paunongosvika kuBhabhironi, woriona, uverenge mashoko ose aya zvinonzwika.+ 62  Uti, ‘Haiwa Jehovha, imi makataura pamusoro penzvimbo ino, kuti muiparadze kuti irege kuva nechinhu chinogara imomo,+ angava munhu kana chipfuwo, asi kuti ive matongo nokusingagumi.’ 63  Zvino paunenge wapedza kuverenga bhuku iri, usungirire dombo pariri, urikande pakati paYufratesi.+ 64  Uti, ‘Bhabhironi richanyura seizvi uye harizombomukizve nokuda kwedambudziko randichaunza pariri;+ uye vachazvinetesa.’”+ Mashoko aJeremiya anogumira pano.

Mashoko Emuzasi