Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 50:1-46

50  Iri ndiro shoko rakataurwa naJehovha pamusoro peBhabhironi,+ pamusoro penyika yevaKadheya,+ achishandisa muprofita Jeremiya:  “Zvitaurei pakati pemarudzi uye zvizivisei.+ Simudzai chiratidzo;+ zvizivisei. Haiwa imi vanhu, musavanza chinhu. Itii, ‘Bhabhironi ratorwa.+ Bheri anyadziswa.+ Merodhaki avhundutswa. Mifananidzo yaro yanyadziswa.+ Zvidhori zvaro zvinosemesa sendove zvavhundutswa.’  Nokuti rumwe rudzi rwauya kuzorirwisa ruchibva kuchamhembe.+ Ndirwo runoita kuti nyika yaro ive chinhu chinokatyamadza, zvokuti hapana anogara mariri.+ Vanhu nezvipfuwo zvatiza.+ Zvaenda.”+  Zvanzi naJehovha, “Mumazuva iwayo uye panguva iyoyo,+ vanakomana vaIsraeri, ivo pamwe chete nevanakomana vaJudha, vachauya.+ Vachafamba, vachisvimha misodzi pavanenge vachifamba,+ uye vachatsvaka Jehovha Mwari wavo.+  Vacharamba vachibvunza nzira yokuZiyoni, zviso zvavo zvakatarira ikoko,+ vachiti, ‘Uyai tiende kuna Jehovha, tiite sungano inogara nokusingagumi isingazokanganwiki.’+  Vanhu vangu vava boka rezvisikwa zviri kuparara.+ Vafudzi vavo vakavadzungairisa.+ Ivo vakavatungamirira kumakomo.+ Vakabva pagomo vachienda kuchikomo. Vakakanganwa nzvimbo yavo yokuzororera.+  Vose vaya vaivawana vaivaparadza,+ uye mhandu dzavo dzaiti,+ ‘Hatizovi nemhosva,+ nokuti vakatadzira Jehovha, nzvimbo inogarwa nokururama+ uye tariro yemadzitateguru avo,+ iye Jehovha.’”  “Tizai muBhabhironi, budai munyika yevaKadheya,+ uye itai semhuka dzinotungamirira boka rezvipfuwo.+  Nokuti tarirai ndichamutsa uye ndichaunza ungano yemarudzi makuru kuti irwise Bhabhironi ichibva kunyika yokuchamhembe,+ vachagadzirira kurwa naro.+ Richakundirwa ikoko.+ Miseve yawo yakaita seiya yomurume ane simba ari kuita kuti vana vashayike, asingadzoki asina chaaita.+ 10  Kadheya ichava chinopambwa.+ Vose vaya vari kuipamba vachazvigutsa,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 11  “Nokuti makaramba muchifara,+ nokuti makaramba muchipembera nomufaro pamaipamba nhaka yangu.+ Nokuti makaramba muchibinha pasi setsiru riri muuswa huchiri huduku,+ uye makaramba muchihwihwidza semabhiza makono.+ 12  Amai venyu vanyara kwazvo.+ Ivo vakakuberekai vaodzwa mwoyo.+ Tarirai! Ndivo vanokosha zvishoma pane mamwe marudzi, vakaita serenje risina mvura uye bani rerenje.+ 13  Nokuda kwokutsamwa kwaJehovha haizogarwi,+ yose zvayo ichava dongo.+ Ani naani achapfuura nomuBhabhironi, acharamba akatarira achikatyamara, oridza muridzo nokuda kwematambudziko aro ose.+ 14  “Gadzirirai kurwisa Bhabhironi kumativi ose,+ imi mose munokunga uta.+ Ripfurei.+ Musasiya kana museve mumwe chete, nokuti rakatadzira Jehovha.+ 15  Shevedzerai kwariri nokuda kwehondo muri kumativi ose.+ Rakanda mapfumo pasi.+ Mbiru dzaro dzawa. Masvingo aro aputswa.+ Nokuti iko kutsiva kwaJehovha.+ Ritsivei. Riitirei sezvarakaita.+ 16  Paradzai mudyari muBhabhironi,+ nouya anoshandisa jeko munguva yokukohwa. Nokuda kwebakatwa rine utsinye mumwe nomumwe achatendeukira kuvanhu vake, uye mumwe nomumwe achatizira kunyika yake.+ 17  “Israeri makwai akapararira.+ Shumba ndidzo dzakamuparadzira.+ Pakutanga akaparadzwa namambo weAsiriya,+ uye kekupedzisira Nebhukadrezari mambo weBhabhironi akan’en’ena mapfupa ake.+ 18  Naizvozvo zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tarirai ndiri kufunga nezvamambo weBhabhironi uye nezvenyika yake sokufunga kwandakaita nezvamambo weAsiriya.+ 19  Ndichadzosa Israeri kumafuro ake,+ achafura paKameri+ nepaBhashani;+ uye mweya wake uchaguta munzvimbo ine makomo yaEfremu+ nomuGiriyedhi.’”+ 20  “Mumazuva iwayo nepanguva iyoyo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “kukanganisa kwaIsraeri kuchatsvakwa,+ asi hakuzovipo; uye zvivi zvaJudha+ zvichatsvakwa, asi hazvizowaniki, nokuti ndichakanganwira vaya vandinosiya.”+ 21  “Endai munorwisa nyika yeMerataimu—muirwise+ uye murwise vagari vomuPekodhi.+ Kuuraya nokuparadza chose ngazvive pavari,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “uye itai maererano nezvose zvandakakurayirai.+ 22  Munyika mune ruzha rwehondo nokuparadza kukuru.+ 23  Haiwa nyundo+ yenyika yose yagurwa uye yaputswa sei!+ Haiwa Bhabhironi rava chinhuwo zvacho chinokatyamadza pakati pemarudzi sei!+ 24  Ndakuteyera musungo ukabatwawo, haiwa iwe Bhabhironi, asi hauna kuzviziva.+ Wakawanikwa ukabatwawo, nokuti wakaitira Jehovha manyawi.+ 25  “Jehovha avhura dura rake, uye anobudisa zvombo zvokutsamwa kwake.+ Nokuti Changamire+ Ishe, Jehovha wemauto, ane basa munyika yevaKadheya.+ 26  Pindai mariri muchibva kurutivi rwokumugumo.+ Vhurai matura aro.+ Riitirei murwi, sevaya vari kuita mirwi,+ muriparadze.+ Ngarirege kuva nevapi nevapi vanosara.+ 27  Urayai nzombe dzaro dzose duku.+ Ngadziende kunourayiwa.+ Vane nhamo, nokuti zuva ravo rasvika, nguva yokufungwa nezvavo!+ 28  “Kune inzwi revaya vari kutiza nevaya vari kupukunyuka munyika yeBhabhironi+ kuti vazivise kutsiva kwaJehovha Mwari wedu muZiyoni,+ iko kutsiva nokuda kwetemberi yake.+ 29  “Shevedzai vanopfura nouta kuti varwise Bhabhironi, vose vaya vanokunga uta.+ Dzikai musasa makaripoteredza. Ngaparege kuva nevanopukunyuka.+ Ritsivei maererano nebasa raro.+ Riitirei maererano nezvose zvarakaita.+ Nokuti rakazvikudza pamberi paJehovha, pamberi poMutsvene waIsraeri.+ 30  Naizvozvo majaya aro achawira munzvimbo dzaro dzinoungana vanhu,+ uye varume varo vose vehondo vachaitwa kuti vanyarare muzuva iroro,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 31  “Tarira! Ndiri kukurwisa,+ haiwa iwe Anozvikudza,”+ ndizvo zvinotaura Changamire+ Ishe, Jehovha wemauto, “nokuti zuva rako richauya, nguva yandichafunga nezvako. 32  Anozvikudza achagumburwa owa,+ uye hapana anozomumutsa.+ Ndichabatidza moto mumaguta ake, uye uchaparadza nzvimbo dzake dzose dzakapoteredza.”+ 33  Zvanzi naJehovha wemauto: “Vanakomana vaIsraeri nevanakomana vaJudha vari kudzvinyirirwa pamwe chete, uye vose vaya vakavatapa vakavabata.+ Vakavarambidza kuenda.+ 34  Mudzikinuri wavo ane simba,+ Jehovha wemauto ndiro zita rake.+ Chokwadi achavatongera mhosva yavo,+ kuti azorodze nyika+ uye aite kuti vagari vomuBhabhironi varege kugadzikana.”+ 35  “Kune bakatwa riri kurwisa vaKadheya,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “uye riri kurwisa vagari vomuBhabhironi+ nemachinda+ aro nevakachenjera varo.+ 36  Kune bakatwa riri kurwisa vanotaura zvisina zvazvinobatsira,+ uye vachaita zvoupenzi.+ Kune bakatwa riri kurwisa varume varo vane simba,+ uye ivo vachavhunduka.+ 37  Kune bakatwa riri kurwisa mabhiza+ avo nengoro dzavo dzehondo neboka rose revamwe vanhu vakavhengana vari pakati paro,+ uye ivo vachava vakadzi.+ Kune bakatwa riri kurwisa pfuma+ yaro, uye iyo ichapambwa. 38  Mvura yaro ichaoma, yopwa.+ Nokuti inyika yemifananidzo yakavezwa,+ uye vanoramba vachipenga nokuda kwezvavanoratidzwa zvinotyisa. 39  Naizvozvo zvinogara munzvimbo dzisina mvura zvichagara nemhuka dzinoungudza, mhou dzichagara mariri;+ uye harizombogarwizve, uyewo harizovipo kwezvizvarwa nezvizvarwa.”+ 40  “Hapana munhu achagara imomo, uyewo hapana mwanakomana wevanhu achagara mariri ari mutorwa,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “sezvazvakanga zvakaita Mwari paakaparadza Sodhoma neGomora+ nemataundi aiva pedyo naro.+ 41  “Tarirai! Rudzi ruri kuuya kubva kuchamhembe; uye rudzi rukuru+ nemadzimambo makuru+ achamutswa kubva kumativi ari kure kwazvo enyika.+ 42  Ivo vanoshandisa uta nepfumo duku.+ Vane utsinye uye havazonzwiri ngoni.+ Inzwi ravo rakaita segungwa risina kugadzikana,+ uye vachatasva mabhiza;+ vakagadzirira pamwe chete kuti varwe newe, haiwa iwe mwanasikana weBhabhironi.+ 43  “Mambo weBhabhironi anzwa mashoko pamusoro pavo,+ uye maoko ake ati regwede.+ Pane kutambudzika! Abatwa nemarwadzo makuru, sezvinoita mukadzi ari kusununguka.+ 44  “Tarira! Mumwe munhu achauya sezvinoita shumba achibva mumatenhere makuru ari pedyo naJodhani achienda kunzvimbo yokugara yakasimba,+ asi nenguva pfupi ndichaita kuti vatize vachibva mairi.+ Ndichagadza uya akasarudzwa kuti aitarisire.+ Nokuti ndiani akaita seni,+ ndiani achandidenha,+ ndiani zvino, mufudzi angamira pamberi pangu?+ 45  Haiwa imi vanhu, naizvozvo inzwai zvakarongwa+ naJehovha zvaakarongera Bhabhironi,+ uye pfungwa dzake dzaafungira nyika yevaKadheya.+ Chokwadi vana vemakwai vachazvuzvurudzwa.+ Chokwadi iye achaita kuti nzvimbo yawo yaanogara iparadzwe nokuda kwawo.+ 46  Panonzwika kuti Bhabhironi rabatwa, nyika ichazununguswa,+ uye kushevedzera kuchanzwika pakati pemarudzi.”+

Mashoko Emuzasi