Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 5:1-31

5  Zvino mhanya-mhanyai mumigwagwa yeJerusarema muone, muzive, mutsvake munzvimbo dzaro dzinoungana vanhu kana mungawana munhu,+ kana kuina ani naani ari kururamisira,+ kana kuina ani naani ari kutsvaka kutendeka,+ uye ndicharikanganwira.  Kunyange kana vakati: “NaJehovha mupenyu!” vachange vachipika nhema.+  Haiwa Jehovha, maziso enyu haatsvaki kutendeka here?+ Makavarova,+ asi havana kurwara.+ Makavaparadza.+ Vakaramba kurangwa.+ Vakaomesa zviso zvavo kupfuura ibwe.+ Vakaramba kudzoka.+  Kunyange ini ndakanga ndati: “Chokwadi ivo vanhu vakaderera. Vakaita zvoupenzi, nokuti vakaramba nzira yaJehovha, izvo zvakatongwa naMwari wavo.+  Ndichaenda kune vakuru, nditaure navo;+ nokuti ivo vaifanira kunge vakaziva nzira yaJehovha, izvo zvakatongwa naMwari wavo.+ Chokwadi ivo vaifanira kunge vakatyorawo joko racho; vaifanira kunge vakadambura zvisungo zvacho.”+  Ndokusaka shumba yabuda musango yavauraya, mhumhi yomumapani erenje ichiramba ichivaparadza,+ ingwe iri kuramba yakamuka pamaguta avo.+ Munhu wose anobuda maari anobvamburwa-bvamburwa. Nokuti kudarika kwavo kuzhinji; mabasa avo okusatendeka ava mazhinji.+  Ndingakukanganwira sei nokuda kwechinhu ichi? Vanakomana vako vakandisiya, uye vanoramba vachipika+ nezvinhu zvisiri Mwari.+ Ndakaramba ndichivagutsa,+ asi ivo vakaramba vachiita upombwe,+ uye vanoenda kuimba yepfambi vari mapoka.  Vava semabhiza anoda gadzi, ane manhu akasimba. Mumwe nomumwe anohwihwidzira mudzimai weshamwari yake.+  “Handingaiti kuti vazvidavirire nokuda kwezvinhu izvi here?” ndizvo zvinotaura Jehovha.+ “Kana kuti mweya wangu haungatsivi rudzi rwakadai here?”+ 10  “Uyai muparadze mitsara yaro yemizambiringa,+ asi musaparadza zvachose.+ Bvisai nhungirwa dzaro dziri kukura kwazvo, nokuti hadzisi dzaJehovha.+ 11  Nokuti imba yaIsraeri neimba yaJudha chokwadi dzakandinyengera,” ndizvo zvinotaura Jehovha.+ 12  “Vakaramba Jehovha, uye vanoramba vachiti, ‘Haasi iye.+ Hapana kutambudzika kuchatiwira, uye hapana bakatwa kana nzara zvatichaona.’+ 13  Vaprofita vanova mhepo, uye shoko harisi mavari.+ Ndizvo zvavachaitirwa.” 14  Naizvozvo zvanzi naJehovha, Mwari wemauto: “Nokuti muri kutaura chinhu ichi, tarirai ndiri kuita kuti mashoko angu ave moto mumuromo menyu,+ vanhu ava vachava huni, uye iwo uchavaparadza.”+ 15  “Tarirai ndiri kukuunzirai rudzi runobva kure,+ haiwa imi imba yaIsraeri,” ndizvo zvinotaura Jehovha. “Irwo rudzi runogara nguva refu.+ Rudzi rwekare kare, rudzi rune mutauro wamusingazivi, uye wamusingagoni kunzwa muchinzwisisa zvavanotaura. 16  Goba ravo rakaita seguva rakavhurika; vose zvavo varume vane simba.+ 17  Vachadyawo zvamakakohwa nezvokudya zvenyu.+ Varume vacho vachadya vanakomana venyu nevanasikana venyu. Vachadya makwai enyu nemombe dzenyu. Vachadya muzambiringa wenyu nomuonde wenyu.+ Vachaputsa nebakatwa maguta enyu akavakirirwa amuri kuvimba nawo.” 18  “Kunyange mumazuva iwayo,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “handizokuparadzii zvachose.+ 19  Muchati, ‘Jehovha Mwari wedu atiitira zvinhu zvose izvi nokuda kwei?’+ Iwe uti kwavari, ‘Sokundisiya kwamakaita mukashumira mwari wokune imwe nyika munyika yenyu, saizvozvowo muchashumira vanhu vamusingazivi munyika isiri yenyu.’”+ 20  Taurai izvi muimba yaJakobho, uye zvizivisei pakati paJudha, muchiti: 21  “Zvino inzwai izvi, haiwa imi vanhu vasina kuchenjera vasinganzwisisi:+ Ivo vane maziso, asi havaoni;+ vane nzeve, asi havanzwi.+ 22  ‘Hamundityiwo here,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kana kuti hamusi kurwadziwa kwazvo nokuda kwangu,+ iye akaita kuti jecha rive muganhu wegungwa, murau unogara nokusingagumi warisingagoni kudarika here? Kunyange mafungu aro akazvikanda, haangakundi; uye kunyange akasagadzikana, haangaupfuuri.+ 23  Asi vanhu ava vava nemwoyo yakasindimara uye inopandukira; vatsauka uye vanoramba vachifamba nenzira yavo.+ 24  Asi mumwoyo mavo havana kuti: “Zvino, ngatityei Jehovha Mwari wedu,+ Iye anopa mvura zhinji nemvura yematsutso nemvura yokupedzisira mumwaka wayo,+ Iye anochengeta vhiki dzatakarayirwa dzokukohwa.”+ 25  Zvikanganiso zvenyu zvadzinga zvinhu izvi, uye zvivi zvenyu zvadzivisa zvinhu zvakanaka kwamuri.+ 26  “‘Nokuti pavanhu vangu pane vanhu vakaipa.+ Vanoramba vachinyatsotarira, sezvinoita vabati veshiri pavanovandira.+ Vaisa chiteyeso chinoparadza. Vanobata vanhu. 27  Dendere zvarizere nezvisikwa zvinobhururuka, saizvozvowo dzimba dzavo dzizere nounyengeri.+ Ndokusaka vava vakuru uye vachiwana upfumi.+ 28  Vakora;+ vava kupenyerera. Vapfachukirawo nezvinhu zvakaipa. Hapana mhosva yavakarwira,+ kunyange mhosva yenherera,+ kuti vabudirire;+ uye havana kururamisira varombo.’” 29  “Handingaiti kuti vazvidavirire nokuda kwezvinhu izvi here,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “kana kuti mweya wangu haungatsivi rudzi rwakadai here?+ 30  Zvinokatyamadza, kunyange chinhu chinosemesa, zvakaitwa kuti zvivepo munyika:+ 31  Vaprofita vanoprofita nhema;+ uye vapristi vanoramba vachidzvinyirira maererano nemasimba avo.+ Vanhu vangu vazvida saizvozvo;+ saka muchaitei pakuguma kwazvo?”+

Mashoko Emuzasi