Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 47:1-7

47  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kumuprofita Jeremiya pamusoro pevaFiristiya,+ Farao asati arwisa Gaza.+  Zvanzi naJehovha: “Tarira! Mvura iri kuuya+ ichibva kuchamhembe+ uye yava rukova rwakafashamira. Ichafashamira panyika nezvizere mairi, guta nevaya vari kugara mariri.+ Vanhu vachachema, uye vose vari kugara munyika yacho vachaungudza.+  Mutsindo wemahwanda emabhiza ake makono paunonzwika,+ ngoro dzake dzehondo padzinotinhira,+ iko kutinhira kwemavhiri ake,+ chokwadi vanababa havazotendeukiri kuvanakomana, nokuda kwokushaya simba kwemaoko avo,  nokuda kwezuva riri kuuya rokupamba vaFiristiya vose,+ rokuparadza munhu wose akapona akanga achibatsira+ muTire+ nomuSidhoni.+ Nokuti Jehovha ari kupamba vaFiristiya,+ vaya vakasara pachitsuwa cheKaftori.+  Gaza+ richava nemhanza.+ Ashkeroni+ raitwa kuti rinyarare. Haiwa iwe akasara webani ravo, ucharamba uchizvicheka-cheka kusvikira rini?+  “Haiwa iwe, bakatwa raJehovha,+ ucharamba usina chauri kuita kusvikira rini? Pinda mumuhara mako.+ Zorora, unyarare.  “Ringanyarara sei, iye Jehovha akarirayira? Rakarayirwa pamusoro peAshkeroni uye pamusoro pemhenderekedzo yegungwa.+ Ndipo paakarisarudzira kuti rive.”

Mashoko Emuzasi