Jeremiya 46:1-28

46  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kumuprofita Jeremiya pamusoro pemarudzi:+  Pamusoro peIjipiti,+ pamusoro peuto rehondo raFarao Neko mambo weIjipiti,+ aiva pedyo norwizi rwaYufratesi paKakemishi,+ akakundwa naNebhukadrezari mambo weBhabhironi mugore rechina raJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha richiti:  “Gadzirirai nhoo duku nenhoo huru, haiwa imi varume, muende kuhondo.+  Sungai mabhiza, mutasve, haiwa imi vatasvi vemabhiza, mirai makapfeka ngowani. Bwinyisai mapfumo marefu. Pfekai nguo dzokuzvidzivirira nadzo dzine simbi.+  “‘Nei ndavaona vachivhunduka? Vari kudzoka shure, varume vavo vane simba vaparadzwa; chokwadi vatiza, uye havana kutendeuka.+ Kune zvinhu zvinotyisa kumativi ose,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  ‘Munhu anomhanya kwazvo ngaarege kuedza kutiza, uye murume ane simba ngaarege kuedza kupukunyuka.+ Kumusoro nechokuchamhembe+ pedyo norwizi rwaYufratesi vagumburwa, vakawa.’+  “Ndiani uyu anouya soRwizi rwaNire, senzizi dzine mvura inoramba ichizvikanda?+  Ijipiti inouya soRwizi rwaNire,+ uye mvura yacho inoramba ichizvikanda senzizi.+ Inoti, ‘Ndichaenda. Ndichafukidza nyika. Ndichaparadza guta nevaya vari kugara mariri nyore nyore.’+  Endai, haiwa imi mabhiza; uye mhanyai kwazvo, haiwa imi ngoro! Varume vane simba ngavabude, Kushi+ naPuti,+ vanoshandisa nhoo, nevaRudhimu,+ vanoshandisa uye vanokunga uta. 10  “Zuva iroro nderaChangamire Ishe, Jehovha wemauto, zuva rokutsiva, rokuti atsive mhandu dzake.+ Bakatwa richadya roguta, roguta ropa ravo, nokuti Changamire+ Ishe, iye Jehovha wemauto, ane chibayiro+ munyika yokuchamhembe pedyo norwizi rwaYufratesi.+ 11  “Enda kuGiriyedhi utore bharisamu,+ haiwa iwe mhandara+ yeIjipiti. Wakawanza nzira dzokurapa nadzo zvikashaya zvazvakabatsira. Hausi kupora.+ 12  Marudzi akanzwa kuzvidzwa kwako+ uye kuchema kwako kwazadza nyika.+ Nokuti vakagumburwa, murume ane simba achirwisana nomurume ane simba.+ Vakawira pasi pamwe chete, vari vaviri.” 13  Iri ndiro shoko rakaudzwa muprofita Jeremiya naJehovha pamusoro pokuuya kwaNebhukadrezari mambo weBhabhironi kuzorwisa nyika yeIjipiti:+ 14  “Zvitaurei muIjipiti, haiwa imi varume, zvizivisei muMigdhori,+ uye zvizivisei muNofi+ nomuTapanhesi.+ Itii, ‘Mira, uchizvigadzirirawo,+ nokuti bakatwa richaparadza kumativi ako ose.+ 15  Nei vanhu vako vane simba vakakukurwa?+ Havana kumira, nokuti Jehovha akavasundira kure.+ 16  Vari kugumburwa vakawanda. Vanowirawo pasi. Vanoramba vachitaurirana vachiti: “Muka, ngatidzokere kuvanhu vokwedu nokunyika yehama dzedu nokuda kwebakatwa rine utsinye.”’ 17  Ikoko vakazivisa kuti, ‘Farao mambo weIjipiti anongovawo ruzha zvarwo.+ Akarega nguva yomutambo ichipfuura.’+ 18  “‘Noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Mambo, ane zita rokuti Jehovha wemauto,+ ‘iye achapinda seTabhori+ riri pakati pemakomo uye seKameri+ riri pedyo negungwa. 19  Zvigadzirire mukwende nokuda kwokutapwa,+ haiwa iwe mugari wechikadzi,+ mwanasikana weIjipiti. Nokuti Nofi+ richava chinhuwo zvacho chinokatyamadza uye chokwadi richapiswa nomoto, kuti rirege kuva nomugari.+ 20  Ijipiti yakaita setsiru rakanaka kwazvo. Chokwadi utunga huchabva kuchamhembe kuzoirwisa.+ 21  Uyezve, varwi vayo vanobhadharwa vari pakati payo vakaita semhuru dzakakodzwa.+ Asi ivo vakadzoka;+ vakatiza vari pamwe chete. Havana kumira.+ Nokuti zuva renjodzi yavo rakasvika pavari, iyo nguva yavakafungwa nezvavo.’+ 22  “‘Inzwi rayo rakaita serenyoka inofamba;+ nokuti varume vachaenda vaine simba, chokwadi vachapinda mairi nematemo, sevaya vari kuunganidza huni. 23  Vachatema sango rayo,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘nokuti haripindiki. Nokuti vawanda kwazvo kupfuura mhashu,+ uye havaverengeki. 24  Mwanasikana+ weIjipiti achanyara. Chokwadi achaiswa muruoko rwevanhu vokuchamhembe.’+ 25  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tarira ndiri kufunga nezvaAmone+ wokuNo,+ nezvaFarao, nezveIjipiti, nezvavanamwari vayo+ uye nezvemadzimambo ayo,+ kunyange nezvaFarao uye nezvevose vaya vanovimba naye.’+ 26  “‘Ndichavaisa mumaoko evaya vari kutsvaka mweya yavo nomuruoko rwaNebhukadrezari mambo weBhabhironi+ nomumaoko evashandi vake; uye pashure paizvozvo iyo ichagarwa somumazuva ekare,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 27  “‘Asi iwe, usatya, haiwa mushumiri wangu Jakobho, usavhunduka, haiwa iwe Israeri.+ Nokuti tarira ndichakuponesa uchibva kure uye vana vako vachibva kunyika yokutapwa kwavo.+ Chokwadi Jakobho achadzoka, haazonetswi asi achagara zvakanaka, pasina anokonzera kudedera.+ 28  Asi iwe, usatya, haiwa mushumiri wangu Jakobho,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘nokuti ndinewe.+ Nokuti ndichaparadza marudzi ose andakakuparadzira kwaari,+ asi iwe handizokuparadzi.+ Asi ndichakuranga zvakakodzera,+ uye handizokusiyi zvachose usina kurangwa.’”+

Mashoko Emuzasi