Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 44:1-30

44  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya nokuda kwevaJudha vose vakanga vachigara munyika yeIjipiti,+ vaya vaigara muMigdhori+ nomuTapanhesi+ nomuNofi+ nomunyika yePatrosi,+ richiti:  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Imi makaona dambudziko randakaunzira Jerusarema+ nemaguta ose aJudha, uye tarirai ava matongo nhasi, uye hapana anogara maari.+  Imhaka yezvakaipa zvavo zvavakaita kuti vandigumbure nokuenda kune vamwe vanamwari nokuvakwidzira utsi hwezvibayiro+ nokuvashumira, vavakanga vasina kuziva ivo, imi kana madzitateguru enyu.+  Ndakaramba ndichikutumirai vashumiri vangu vose vaprofita, ndichifumomuka ndichivatuma,+ ndichiti: “Ndapota, musaita chinhu chakadai chinosemesa chandakavenga.”+  Asi ivo havana kuteerera,+ uyewo havana kurereka nzeve dzavo kuti vatendeuke pane zvakaipa zvavo nokurega kukwidzira vamwe vanamwari utsi hwezvibayiro.+  Naizvozvo hasha dzangu nokutsamwa kwangu zvakadururwa, zvikabvira mumaguta aJudha nomumigwagwa yeJerusarema;+ uye zvakava nzvimbo yakaparadzwa, dongo zvaro, sezvazvakaita nhasi.’+  “Zvino zvanzi naJehovha, Mwari wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Muri kuunzirei dambudziko guru pamweya yenyu,+ kuti muparadzise murume nomukadzi pakati penyu, mwana neanoyamwa,+ pakati paJudha, zvokuti hapana wamunosiya nokuda kwenyu;  nokundigumbura nemabasa emaoko enyu, nokukwidzira vamwe vanamwari utsi hwezvibayiro+ munyika yeIjipiti, yamuri kupinda kuti mugare muri vatorwa; kuti muparadzwe uye kuti muve chinhu chinotukwa uye chinhu chinozvidzwa pakati pemarudzi ose enyika?+  Makanganwa here mabasa akaipa emadzitateguru enyu+ nemabasa akaipa emadzimambo aJudha+ nemabasa akaipa emadzimai awo,+ nemabasa akaipa enyu nemabasa akaipa emadzimai enyu,+ avakaita munyika yaJudha nomumigwagwa yeJerusarema? 10  Kusvikira nhasi havana kunzwa vaninipiswa,+ havana kutya,+ uyewo havana kufamba mumutemo wangu+ nomumirau yangu yandakaisa pamberi penyu nepamberi pemadzitateguru enyu.’+ 11  “Naizvozvo zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tarirai ndiri kutaridzisa chiso changu kwamuri nokuda kwedambudziko uye nokuda kwokuparadza vaJudha vose.+ 12  Ndichatora vakasara vaJudha vakataridzisa zviso zvavo kuti vapinde munyika yeIjipiti kuti vagare imomo vari vatorwa,+ vachaperera munyika yeIjipiti.+ Vachaurayiwa nebakatwa; uye vachapera nenzara,+ kubvira kumuduku kusvikira kumukuru; vachaurayiwa nebakatwa uye nenzara. Vachava chinhu chinomhurwa, chinhu chinokatyamadza, chinhu chinotukwa uye chinhu chinozvidzwa.+ 13  Ndichaita kuti vaya vari kugara munyika yeIjipiti vazvidavirire, sezvandakaita kuti Jerusarema rizvidavirire, nebakatwa, nenzara uye nedenda.+ 14  Pane vakasara vaJudha vari kupinda kuti vagare imomo vari vatorwa, imo munyika yeIjipiti,+ hapazovi neanopukunyuka kana anopona, kunyange kuti vadzokere kunyika yaJudha kuri kuda kudzokera mweya yavo kuti vanogara;+ nokuti havazodzokeri, kunze kwevachapukunyuka.’” 15  Varume vose vakanga vachiziva kuti madzimai avo akanga achikwidzira vamwe vanamwari utsi hwezvibayiro,+ nemadzimai ose akanga akamira ari ungano huru, nevanhu vose vakanga vachigara munyika yeIjipiti,+ muPatrosi,+ vakapindura Jeremiya, vachiti: 16  “Kana riri shoko rawatiudza uchishandisa zita raJehovha, hatisi kuzokuteerera;+ 17  asi chokwadi tichaita mashoko ose akabuda mumuromo medu,+ kuti tikwidzire ‘mambokadzi wokumatenga’+ utsi hwezvibayiro uye kuti timudururire zvinopiwa zvinonwiwa,+ sezvatakaita isu+ nemadzitateguru edu,+ madzimambo edu+ nemachinda edu tiri mumaguta aJudha nomumigwagwa yeJerusarema, pataigara takaguta nezvokudya uye takapfuma, uye hatina kumboona dambudziko chero ripi zvaro.+ 18  Kubvira panguva yatakarega kukwidzira ‘mambokadzi wokumatenga’+ utsi hwezvibayiro nokumudururira zvinopiwa zvinonwiwa takashayiwa zvinhu zvose, uye tapera nebakatwa uye nenzara.+ 19  “Pataikwidzirawo ‘mambokadzi wokumatenga’+ utsi hwezvibayiro nepataida kwazvo kumudururira zvinopiwa zvinonwiwa,+ takambomuitira makeke echibayiro tisina kukumbira varume vedu here, kuti vagadzire mufananidzo wake, uye kumudururira zvinopiwa zvinonwiwa?”+ 20  Jeremiya akapindurawo vanhu vose, varume nemadzimai acho nevanhu vose, vaimupindura neshoko, achiti: 21  “Kana huri utsi hwezvibayiro hwamakakwidza muri mumaguta aJudha nomumigwagwa yeJerusarema,+ imi+ nemadzitateguru enyu,+ madzimambo enyu+ nemachinda enyu+ nevanhu vomunyika yacho, hazvisi izvo zvakayeukwa naJehovha uye zvakauya mumwoyo make here?+ 22  Jehovha haana kuzokwanisazve kuzvishivirira nokuda kwokuipa kwezvamakaita, nokuda kwezvinhu zvinosemesa zvamakanga maita,+ naizvozvo nyika yenyu yakava dongo, chinhu chinokatyamadza uye chinhu chinotukwa, isina mugari, sezvayakaita nhasi.+ 23  Zvamakakwidza utsi hwezvibayiro+ mukatadzira Jehovha,+ mukasateerera inzwi raJehovha,+ mukasafamba mumutemo wake+ nomumirau yake nomuzviyeuchidzo zvake, ndokusaka mawirwa nedambudziko iri sezvazvakaita nhasi.”+ 24  Jeremiya akatizve kuvanhu vose nokuvakadzi vose: “Inzwai shoko raJehovha, imi vaJudha vose vari munyika yeIjipiti.+ 25  Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Imi nemadzimai enyu,+ imi vakadzi munotaurawo nemiromo yenyu, (uye imi makazviita nemaoko enyu,) muchiti: “Chokwadi tichaita mhiko dzedu dzatakapika,+ kuti tikwidzire ‘mambokadzi wokumatenga’+ utsi hwezvibayiro uye kuti timudururire zvinopiwa zvinonwiwa.”+ Chokwadi imi vakadzi muchazadzisa mhiko dzenyu, uye chokwadi muchaita mhiko dzenyu.’ 26  “Naizvozvo inzwai shoko raJehovha, imi vaJudha mose muri kugara munyika yeIjipiti,+ ‘“Tarirai ndapika nezita rangu guru,”+ Jehovha adaro, “kuti zita rangu harichavizve chinhu chinoshevedzwa nomuromo chero womurume upi zvake waJudha,+ achiti, ‘NaChangamire Ishe Jehovha mupenyu!’+ munyika yose yeIjipiti. 27  Tarirai ndiri kuramba ndakasvinurira kuti ndiunze dambudziko, kwete kuti ndiunze zvakanaka;+ uye varume vose vaJudha vari munyika yeIjipiti vachapera nebakatwa uye nenzara, kusvikira vasisipo.+ 28  Asi vaya vachapukunyuka bakatwa, vachadzokera kunyika yaJudha vachibva kunyika yeIjipiti, vari vashoma;+ uye vose vaya vevaJudha vakasara, vari kupinda munyika yeIjipiti kuti vagare imomo vari vatorwa, vachaziva kuti mashoko aani achava echokwadi, angu kana kuti avo.”’”+ 29  “‘Ichi ndicho chiratidzo kwamuri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘chokuti ndichafunga nezvenyu munzvimbo ino, kuti muzive kuti mashoko angu achatova echokwadi pamuri kuti ndikuunzirei dambudziko:+ 30  Zvanzi naJehovha: “Tarirai ndichaisa Farao Hofra, mambo weIjipiti,+ mumaoko evavengi vake uye mumaoko evaya vari kutsvaka mweya wake,+ sokuisa kwandakaita Zedhekiya mambo waJudha muruoko rwaNebhukadrezari mambo weBhabhironi, muvengi wake, uya aitsvaka mweya wake.”’”+

Mashoko Emuzasi