Jeremiya 42:1-22

42  Zvino vakuru vose vemauto ehondo naJohanani+ mwanakomana waKareya naJezaniya+ mwanakomana waHoshaya+ nevanhu vose, kubvira kumuduku kusvikira kumukuru, vakaswedera,  vakati kumuprofita Jeremiya: “Tapota, kukumbira kwedu kunzwirwa nyasha ngakuuye pamberi penyu, mutinyengeterere kuna Jehovha Mwari wenyu,+ muchimiririra vakasara vose ava, nokuti takasiyiwa tiri vashoma pavazhinji,+ sezvamuri kutiona nemaziso enyu.  Jehovha Mwari wenyu ngaatiudze nzira yatinofanira kufamba nayo nezvatinofanira kuita.”+  Muprofita Jeremiya akati kwavari: “Ndanzwa. Tarirai ndichanyengetera kuna Jehovha Mwari wenyu maererano nezvamataura;+ uye ndichakuudzai mashoko ose amuchapindurwa naJehovha.+ Handizoregi kukuudzai kana shoko rimwe chete.”+  Ivo vakati kuna Jeremiya: “Jehovha ngaave chapupu chechokwadi uye chakavimbika kwatiri+ kana tikasaita chaizvo maererano nemashoko ose amuchatumwa nawo kwatiri naJehovha Mwari wenyu.+  Angava akanaka kana kuti akaipa, tichateerera inzwi raJehovha Mwari wedu watiri kukutumai kwaari, kuti zvitinakire kana tikateerera inzwi raJehovha Mwari wedu.”+  Zvino mazuva gumi apera, shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiya.+  Naizvozvo akashevedza Johanani mwanakomana waKareya nevakuru vose vemauto ehondo vaaiva navo nevanhu vose, kubvira kumuduku kusvikira kumukuru;+  akati kwavari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, wamakandituma kwaari kuti ndisvitse chikumbiro chenyu chokunzwirwa nyasha pamberi pake,+ 10  ‘Chokwadi kana mukaramba muchigara munyika ino,+ ndichakuvakaiwo, handizokuputsii, uye ndichakudyarai, handizokudzurii;+ nokuti ndichazvidemba pamusoro pedambudziko randakakuunzirai.+ 11  Musatya mambo weBhabhironi, wamuri kutya.’+ “‘Musamutya,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘nokuti ndinemi, kuti ndikuponesei uye ndikununurei muruoko rwake.+ 12  Ndichakunzwirai ngoni, uye iye achakunzwirai ngoni, okudzorerai kunyika yenyu.+ 13  “‘Asi kana mukati: “Aiwa; hatisi kuzogara munyika ino!” kuti musateerera inzwi raJehovha Mwari wenyu,+ 14  muchiti: “Aiwa, asi tichapinda munyika yeIjipiti,+ matisingazooni hondo uye matisingazonzwi kurira kwehwamanda uye matisingazovi nenzara yezvokudya;+ uye tichagara imomo”; 15  naizvozvo zvino inzwai shoko raJehovha, haiwa imi vakasara vaJudha. Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Kana imi chokwadi mukataridzisa zviso zvenyu kuti mupinde muIjipiti, mukapinda kuti mugare imomo muri vatorwa,+ 16  bakatwa ramuri kutya richakuwanai munyika yeIjipiti,+ naiyo nzara yamuri kutya ichanyatsokuteverai kuIjipiti;+ uye muchafira ikoko.+ 17  Varume vose vachataridzisa zviso zvavo kuti vapinde muIjipiti kuti vagare imomo vari vatorwa ndivo vachaurayiwa nebakatwa, nenzara uye nedenda;+ uye havazovi neanopona kana anopukunyuka, nokuda kwedambudziko randichavaunzira.”’+ 18  “Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Kutsamwa kwangu nehasha dzangu zvazvakadururirwa pavagari vomuJerusarema,+ saizvozvowo hasha dzangu dzichadururirwa pamuri nokuda kwokupinda kwenyu muIjipiti, muchava chinhu chakatukwa, chinokatyamadza, chinomhurwa uye chinozvidzwa,+ hamuzoonizve nzvimbo ino.’+ 19  “Jehovha ataura pamusoro penyu, haiwa imi vakasara vaJudha. Musapinda muIjipiti.+ Chokwadi zivai kuti ndakupupurirai nhasi,+ 20  kuti makakanganisira mweya yenyu;+ nokuti makandituma kuna Jehovha Mwari wenyu, muchiti, ‘Tinyengetererei kuna Jehovha Mwari wedu; uye tiudzei zvose zvinotaurwa naJehovha Mwari wedu sezvazviri, uye tichazviita.’+ 21  Ndinokuudzai nhasi, asi hamuzomboteereri inzwi raJehovha Mwari wenyu kana chero chinhu chipi zvacho chaandituma nacho kwamuri.+ 22  Zvino chokwadi zivai kuti muchaurayiwa nebakatwa,+ nenzara uye nedenda munzvimbo yamuri kufarira kupinda kuti mugare muri vatorwa.”+

Mashoko Emuzasi