Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 41:1-18

41  Naizvozvo mumwedzi wechinomwe Ishmaeri+ mwanakomana waNetaniya mwanakomana waErishama+ wevana voumambo+ nevarume vakuru vamambo nevamwe varume gumi vaaiva navo+ vakauya kwaiva naGedhariya mwanakomana waAhikamu kuMizpa.+ Uye ikoko vakatanga kudya zvokudya pamwe chete vari muMizpa.+  Ishmaeri mwanakomana waNetaniya nevarume gumi vaaiva navo vakabva vasimuka, vakauraya Gedhariya mwanakomana waAhikamu mwanakomana waShafani nebakatwa.+ Naizvozvo akauraya munhu akanga agadzwa namambo weBhabhironi kuti atarisire nyika yacho.+  Ishmaeri akauraya vaJudha vose vaaiva navo, kureva vaiva naGedhariya, kuMizpa, nevaKadheya vaiva imomo, kureva varume vehondo.  Zvino rava zuva rechipiri Gedhariya aurayiwa, pakwakanga kusina kana munhu aiziva nezvazvo,+  kwakabva kwauya vamwe varume vachibva kuShekemu,+ nokuShiro+ uye nokuSamariya,+ varume makumi masere vakanga vakagera ndebvu dzavo,+ nguo dzavo dzakabvaruka, vakazvicheka-cheka,+ uye mumaoko avo maiva nechinopiwa chezviyo nezvinonhuhwirira zvichena, kuti vazviunze kuimba yaJehovha.+  Naizvozvo Ishmaeri mwanakomana waNetaniya akabuda muMizpa kuti anovachingura, achifamba achichema.+ Paakangosangana navo akati kwavari: “Uyai kuna Gedhariya mwanakomana waAhikamu.”  Asi pavakangosvika pakati peguta, Ishmaeri mwanakomana waNetaniya akavauraya, akavakanda mumugodhi wemvura, iye nevarume vaaiva navo.+  Asi pakati pavo paiva nevarume gumi vakakurumidza kuti kuna Ishmaeri: “Musatiuraya, nokuti tine pfuma yakavanzwa musango, gorosi nebhari nemafuta nouchi.”+ Naizvozvo akarega, uye haana kuvauraya pamwe nehama dzavo.  Zvino mugodhi wemvura umo Ishmaeri+ akakanda zvitunha zvose zvevarume vaakanga auraya wakanga uri mugodhi mukuru, uya wakanga waitwa naMambo Asa achitya Bhaasha mambo waIsraeri.+ Ishmaeri mwanakomana waNetaniya akauzadza nevaya vakaurayiwa. 10  Ishmaeri akabva atapa vanhu vose vakanga vasara vaiva muMizpa,+ vanasikana vaMambo+ nevanhu vose vakanga vasara muMizpa,+ vakanga vachengeteswa Gedhariya mwanakomana waAhikamu+ naNebhuzaradhani mukuru wevarindi. Naizvozvo Ishmaeri mwanakomana waNetaniya akavatapa, akaenda kuti ayambukire kuvanakomana vaAmoni.+ 11  Kwapera nguva yakati, Johanani+ mwanakomana waKareya nevakuru vose vemauto ehondo+ vaaiva navo vakanzwa zvakaipa zvose zvakanga zvaitwa naIshmaeri mwanakomana waNetaniya. 12  Naizvozvo vakatora varume vose, vakaenda kunorwisa Ishmaeri mwanakomana waNetaniya, vakamuwana pedyo nemvura zhinji yaiva muGibhiyoni.+ 13  Vanhu vose vaiva naIshmaeri pavakangoona Johanani mwanakomana waKareya nevakuru vose vemauto ehondo vaaiva navo, vakatanga kufara. 14  Vanhu vose vakanga vatapwa naIshmaeri kuMizpa+ vakatendeuka, vakadzoka, vakaenda kuna Johanani mwanakomana waKareya. 15  Asi Ishmaeri mwanakomana waNetaniya akatiza+ Johanani aine varume vasere, kuti aende kuvanakomana vaAmoni. 16  Johanani+ mwanakomana waKareya nevakuru vose vemauto ehondo vaaiva navo vakatora vanhu vose vakasara vokuMizpa vavakadzosa kubva kuna Ishmaeri mwanakomana waNetaniya, paakanga auraya Gedhariya+ mwanakomana waAhikamu, varume vakasimba, varume vehondo, nemadzimai nevana vaduku nemachinda, vaakanga adzosa kubva kuGibhiyoni. 17  Naizvozvo vakaenda vakagara munzvimbo yeKimhamu yaiva pedyo neBhetrehema,+ kuti vapfuurire uye vapinde muIjipiti,+ 18  nokuda kwevaKadheya;+ nokuti vakanga vava kuvatya,+ Ishmaeri mwanakomana waNetaniya zvaakanga auraya Gedhariya mwanakomana waAhikamu,+ akanga agadzwa namambo weBhabhironi kuti atarisire nyika yacho.+

Mashoko Emuzasi