Jeremiya 40:1-16

40  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha pashure pokunge Nebhuzaradhani+ mukuru wevarindi amutuma ari kuRama,+ paakamutora paakanga akasungwa nemakechemu ari pakati penhapwa dzose dzokuJerusarema nedzokuJudha, dzakanga dzichiendeswa kuBhabhironi.+  Mukuru wevarindi akabva atora Jeremiya akati kwaari: “Jehovha Mwari wako akataura nezvedambudziko iri pamusoro penzvimbo ino,+  kuti Jehovha azviite uye aite sezvaakataura, nokuti makatadzira Jehovha, hamuna kuteerera inzwi rake. Saka chinhu ichi chaitika kwamuri.+  Zvino tarira! ndakusunungura nhasi mumakechemu anga ari pamaoko ako. Kana zvakanaka kwauri kuti uende neni kuBhabhironi, handei, uye ndicharamba ndichikutarisira.+ Asi kana zvakaipa kwauri kuti uende neni kuBhabhironi, rega. Ona! Nyika yose iri pamberi pako. Enda chero kupi zvako kwakakunakira uye kwakarurama kwauri.”+  Zvino panguva iyoyo asati afunga kwokuenda, Nebhuzaradhani akati: “Dzokera kuna Gedhariya+ mwanakomana waAhikamu+ mwanakomana waShafani,+ akarayirwa namambo weBhabhironi kutarisira maguta aJudha, ugare naye pakati pevanhu; kana kuti enda chero kupi zvako kwakarurama kwauri.”+ Mukuru wevarindi akabva amupa mugove wezvokudya nechipo, akamurega kuti aende.+  Naizvozvo Jeremiya akasvika kuna Gedhariya+ mwanakomana waAhikamu kuMizpa,+ akagara naye pakati pevanhu vakasiyiwa munyika yacho.  Kwapera nguva yakati, vakuru vose vemauto ehondo vaiva musango,+ ivo nevarume vavo, vakanzwa kuti mambo weBhabhironi akanga arayira Gedhariya mwanakomana waAhikamu kuti atarisire nyika yacho uye kuti akanga amurayira kuti atarisire varume nevakadzi nevana vaduku nevamwe vanhu vakaderera vomunyika yacho, vakanga vasina kutapwa vachiendeswa kuBhabhironi.+  Naizvozvo vakaenda kwaiva naGedhariya kuMizpa vaiva, Ishmaeri+ mwanakomana waNetaniya naJohanani+ naJonatani, vanakomana vaKareya, naSeraya mwanakomana waTanhumeti nevanakomana vaEfai muNetofa+ naJezaniya+ mwanakomana womuMaakati,+ ivo nevarume vavo.+  Gedhariya+ mwanakomana waAhikamu+ mwanakomana waShafani+ akapika+ kwavari nevarume vavo, achiti: “Musatya kushandira vaKadheya. Rambai muchigara munyika, shandirai mambo weBhabhironi, uye zvichakufambirai zvakanaka.+ 10  Tarirai ini ndiri kugara muMizpa,+ kuti ndimire pamberi pevaKadheya vachauya kwatiri. Imi, unganidzai waini+ nemichero yezhizha nemafuta muzviise mumidziyo yenyu, mugare mumaguta enyu amakatora.” 11  VaJudha vose vaiva muMoabhi nepakati pevanakomana vaAmoni nomuEdhomu nevaya vaiva mune dzimwe nyika dzose,+ ivo vakanzwawo kuti mambo weBhabhironi akanga asiya vamwe kuna Judha uye kuti akanga arayira Gedhariya+ mwanakomana waAhikamu mwanakomana waShafani kuti avatarisire. 12  VaJudha vacho vose vakatanga kudzoka vachibva kunzvimbo dzose dzavakanga vapararira kwadziri, vakaramba vachiuya munyika yaJudha kwaiva naGedhariya kuMizpa.+ Vakaunganidza waini nemichero yezhizha zvakawanda kwazvo. 13  Zvino Johanani+ mwanakomana waKareya+ nevakuru vose vemauto ehondo vaiva musango,+ vakauya kuna Gedhariya kuMizpa. 14  Vakati kwaari: “Hautombozivi here kuti Bhaarisi, mambo wevanakomana vaAmoni,+ iye pachake atuma Ishmaeri+ mwanakomana waNetaniya+ kuti auraye mweya wako?” Asi Gedhariya mwanakomana waAhikamu haana kutenda zvavaitaura.+ 15  Zvino Johanani+ mwanakomana waKareya akati kuna Gedhariya, vari munzvimbo yakavandika muMizpa: “Ndinoda kuenda, iko zvino, ndiuraye Ishmaeri mwanakomana waNetaniya, zvapasina kana anozoziva.+ Angaurayireiko mweya wenyu, uye vaJudha vose vari kuungana kwamuri vangapararirei, uye vakasara vaJudha vangapararirei?”+ 16  Asi Gedhariya+ mwanakomana waAhikamu+ akati kuna Johanani mwanakomana waKareya: “Usaita chinhu ichi, nokuti uri kureva nhema pamusoro paIshmaeri.”+

Mashoko Emuzasi