Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 39:1-18

39  Mugore rechipfumbamwe raZedhekiya mambo waJudha, mumwedzi wechigumi,+ Nebhukadrezari mambo weBhabhironi neuto rake rose rehondo vakasvika kuJerusarema, vakatanga kurikomba.+  Mugore rechigumi nerimwe chete raZedhekiya, mumwedzi wechina, pazuva rechipfumbamwe romwedzi wacho, guta rakaputswa.+  Machinda ose amambo weBhabhironi, aiti, Nerigari-sharezeri, Samgari-nebho, Sasekimu, Rabsarisi, Nerigari-sharezeri muRabmagi nemamwe machinda ose amambo weBhabhironi akapinda, akagara paGedhi Repakati.+  Zvino Zedhekiya mambo waJudha nevarume vose vehondo pavakangovaona, vakatanga kutiza,+ vakabuda muguta usiku nenzira yokumunda wamambo,+ nepagedhi raiva pakati pemasvingo maviri; uye vakaramba vachienda nenzira yokuArabha.+  Uto rehondo revaKadheya rakavadzingirira,+ vakabata Zedhekiya pamapani erenje eJeriko.+ Vakabva vamutora, vakaenda naye kuna Nebhukadrezari mambo weBhabhironi kuRibra+ munyika yeHamati+ kuti amuzivise zvaakatonga.+  Mambo weBhabhironi akauraya+ vanakomana vaZedhekiya muRibra iye achizviona,+ uye mambo weBhabhironi akauraya vanokudzwa vose vaJudha.+  Akapofumadza maziso aZedhekiya,+ achibva amusunga nezvisungo zvomumakumbo zvemhangura, kuti amuendese kuBhabhironi.  VaKadheya vakapisa imba yamambo nedzimba dzevanhu nomoto,+ vakaputsa masvingo eJerusarema.+  Nebhuzaradhani+ mukuru wevarindi+ akatapa vamwe vanhu vose vakanga vasiyiwa muguta, nevakanga vatiza vachienda kwaari, nevamwe vanhu vose vakanga vasiyiwa, akavaendesa kuBhabhironi.+ 10  Nebhuzaradhani mukuru wevarindi akasiya vamwe vanhu munyika yaJudha,+ vakanga vakaderera, vasina kana chavaiva nacho; uye akavapa minda yemizambiringa uye akavashandisa basa rokumanikidzirwa pazuva iroro.+ 11  Nebhukadrezari mambo weBhabhironi akarayirawo Nebhuzaradhani mukuru wevarindi pamusoro paJeremiya, achiti: 12  “Mutore, urambe uchimutarisira, usatombomuitira chero chinhu chipi zvacho chakaipa.+ Asi umuitire sezvaanokuudza.”+ 13  Naizvozvo Nebhuzaradhani+ mukuru wevarindi naNebhushazibhani muRabsarisi, naNerigari-sharezeri muRabmagi nevarume vakuru vose vamambo weBhabhironi vakatumira shoko; 14  vakatumira shoko, vakatora Jeremiya muChivanze cheVarindi,+ vakamuendesa kwaiva naGedhariya+ mwanakomana waAhikamu+ mwanakomana waShafani,+ kuti amuunze kumba kwake, kuti agare pakati pevanhu. 15  Zvino shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiya paakanga akavharirwa muChivanze cheVarindi,+ richiti: 16  “Enda uti kuna Ebhedhi-mereki+ muItiopiya, ‘Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Tarira ndiri kuita kuti mashoko angu ave echokwadi pamusoro peguta rino nokuda kwedambudziko,+ kwete nokuda kwezvakanaka, uye iwo achaitika pazuva iroro iwe uchizviona.”’+ 17  “‘Ndichakununura pazuva iroro,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘hauzoiswi mumaoko evarume vaunotya.’+ 18  “‘Nokuti chokwadi ndichakupukunyutsa, hauzourayiwi nebakatwa; uye uchava nomweya wako sezvakapambwa,+ nokuti wakavimba neni,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.”

Mashoko Emuzasi