Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 37:1-21

37  Zvino Mambo Zedhekiya+ mwanakomana waJosiya+ akatanga kutonga panzvimbo paKoniya+ mwanakomana waJehoyakimu,+ akanga agadzwa kuva mambo munyika yaJudha naNebhukadrezari mambo weBhabhironi.+  Asi iye nevashandi vake nevanhu vomunyika yacho havana kuteerera mashoko aJehovha+ aakataura achishandisa muprofita Jeremiya.+  Mambo Zedhekiya akatuma Jehukari+ mwanakomana waSheremiya naZefaniya+ mwanakomana womupristi Maaseya+ kumuprofita Jeremiya, achiti: “Tapota, tinyengeterere kuna Jehovha Mwari wedu.”+  Jeremiya akanga achipinda nokubuda pakati pevanhu,+ zvavakanga vasina kumuisa muimba yevasungwa.  Kwaiva neuto rehondo raFarao rakabva kuIjipiti;+ uye vaKadheya vakanga vakakomba Jerusarema vakanzwa mashoko pamusoro pavo. Naizvozvo vakarega kurwisa Jerusarema.+  Shoko raJehovha rakabva rauya kumuprofita Jeremiya, richiti:  “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Muti kuna mambo waJudha, iye akutumai kwandiri kuzondibvunza:+ “Tarira! Uto rehondo raFarao riri kuuya kwamuri kuti rikubatsirei richadzokera kunyika yaro, Ijipiti.+  VaKadheya vachadzoka, vorwisa guta rino, voritora uye voripisa nomoto.”+  Zvanzi naJehovha: “Musanyengera mweya yenyu+ muchiti, ‘Chokwadi vaKadheya vacharega kutirwisa,’ nokuti havazoendi. 10  Nokuti kudai makanga mauraya uto rose rehondo revaKadheya vari kukurwisai+ uye kwakasara pakati pavo varume vakabvoorwa,+ mumwe nomumwe aizosimuka mutende rake, vopisa guta rino nomoto.”’” 11  Uto rehondo revaKadheya parakanga rarega kurwisa Jerusarema+ nokuda kweuto rehondo raFarao,+ 12  Jeremiya akabuda muJerusarema kuti aende kunyika yaBhenjamini+ uye kuti anowana mugove wake ikoko pakati pevanhu. 13  Naizvozvo paakanga ari paGedhi raBhenjamini+ mumwe mukuru aitarisira, ainzi Irija mwanakomana waSheremiya mwanakomana waHananiya, aivawo ipapo. Akabva abata muprofita Jeremiya, achiti: “Uri kuenda kuvaKadheya!” 14  Asi Jeremiya akati: “Inhema!+ Handisi kuenda kuvaKadheya.” Asi iye haana kumuteerera. Naizvozvo Irija akaramba akabata Jeremiya, akapinda naye maiva nemachinda. 15  Machinda+ akatsamwira Jeremiya,+ akamurova,+ akamuisa muimba yezvisungo zvomumakumbo,+ muimba yomunyori Jehonatani,+ nokuti iyi ndiyo yavakanga vaita imba yevasungwa.+ 16  Jeremiya paakapinda muimba yaiva nomugodhi,+ mudzimba dzepasi, Jeremiya akaramba achigara imomo kwemazuva mazhinji. 17  Mambo Zedhekiya akatumira shoko kuti vamutore, uye mambo akatanga kumubvunza mibvunzo ari mumba make vari munzvimbo yakavandika.+ Akati: “Pane shoko rinobva kuna Jehovha here?” Jeremiya akati: “Riripo!” Akatizve: “Muchaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi!”+ 18  Jeremiya akabva ati kuna Mambo Zedhekiya: “Ndakakutadzirei imi nevashandi venyu nevanhu vose ava,+ zvamakandiisa muimba yevasungwa? 19  Zvino vaprofita venyu vakakuprofitirai vachiti: ‘Mambo weBhabhironi haazouyi kuzokurwisai uye kuzorwisa nyika ino’ varipiko?+ 20  Zvino ndapota, teererai haiwa ishe wangu mambo. Ndapota, kukumbira kwangu kuti ndinzwirwe nyasha+ ngakusvike pamberi penyu, musandidzorera kuimba yomunyori Jehonatani,+ kuti ndirege kufira ikoko.”+ 21  Naizvozvo Mambo Zedhekiya akarayira, vakabva vachengetesa Jeremiya muChivanze cheVarindi;+ uye aipiwa chingwa cheraundi zuva nezuva chaibva kumugwagwa wevabiki,+ kusvikira chingwa chose chapera muguta.+ Jeremiya akaramba achigara muChivanze cheVarindi.+

Mashoko Emuzasi