Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 36:1-32

36  Zvino mugore rechina raJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, shoko iri rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Tora bhuku rakaitwa mupumburu,+ unyore mariri mashoko ose+ andakakuudza pamusoro paIsraeri naJudha+ nemarudzi ose,+ kubvira pazuva randakataura newe, kubvira pamazuva aJosiya, kusvikira nhasi chaiye.+  Zvichida veimba yaJudha vachateerera dambudziko rose randiri kufunga kuvaitira,+ kuti zvimwe mumwe nomumwe angatendeuka panzira yake yakaipa,+ uye kuti ndivakanganwire kukanganisa kwavo nechivi chavo.”+  Jeremiya akashevedza Bharuki+ mwanakomana waNeriya kuti Bharuki anyore achiudzwa naJeremiya mashoko ose aJehovha ayo Iye akanga amuudza, mubhuku rakaitwa mupumburu.+  Jeremiya akabva arayira Bharuki, achiti: “Ini ndakavharirwa. Handigoni kupinda muimba yaJehovha.+  Iwe pinda, uverenge zvinonzwika mupumburu wawakanyora ndichikuudza mashoko aJehovha,+ vanhu vari paimba yaJehovha pazuva rokutsanya+ vachinzwa; uyewo uaverenge zvinonzwika, vaJudha vose vari kuuya vachibva kumaguta avo vachinzwa.+  Zvichida kukumbira kwavo kuti vanzwirwe nyasha kuchasvika pamberi paJehovha,+ mumwe nomumwe akatendeuka panzira yake yakaipa,+ nokuti kutsamwa nehasha zvakataurwa kuvanhu ava naJehovha zvakakura.”+  Bharuki+ mwanakomana waNeriya akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa nomuprofita Jeremiya, kuti averenge zvinonzwika bhuku+ remashoko aJehovha ari paimba yaJehovha.+  Zvino mugore rechishanu raJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, mumwedzi wechipfumbamwe,+ vanhu vose vaiva muJerusarema nevanhu vose vaipinda muJerusarema vachibva kumaguta aJudha vakazivisa kuti kutsanya kuitwe pamberi paJehovha.+ 10  Bharuki akatanga kuverenga zvinonzwika bhuku remashoko aJeremiya ari paimba yaJehovha, muimba yokudyira+ yaGemariya+ mwanakomana womukopi+ Shafani,+ muchivanze chokumusoro, panopindwa napo pegedhi idzva reimba yaJehovha,+ vanhu vose vachinzwa. 11  Mikaya mwanakomana waGemariya mwanakomana waShafani+ akanzwa mashoko ose aJehovha aiva mubhuku racho. 12  Akaenda kuimba yamambo, kuimba yokudyira yomunyori, uye tarira! ikoko ndiko kwakanga kugere machinda ose, munyori Erishama+ naDheraya+ mwanakomana waShemaya naErinatani+ mwanakomana waAkibhori+ naGemariya+ mwanakomana waShafani+ naZedhekiya mwanakomana waHananiya nemamwe machinda ose. 13  Mikaya+ akavaudza mashoko ose aakanga anzwa, Bharuki paakaverenga bhuku racho zvinonzwika vanhu vose vachinzwa.+ 14  Machinda ose akabva atuma Jehudhai+ mwanakomana waNetaniya mwanakomana waSheremiya mwanakomana waKushai kuna Bharuki,+ achiti: “Uya nomupumburu wawaverenga zvinonzwika vanhu vachinzwa—uri muruoko rwako.” Naizvozvo Bharuki mwanakomana waNeriya akauya nomupumburu wacho uri muruoko rwake, akapinda mavaiva.+ 15  Vakabva vati kwaari: “Tapota, gara pasi, uuverenge zvinonzwika takateerera.” Naizvozvo Bharuki+ akaverenga zvinonzwika ivo vakateerera. 16  Zvino pavakangonzwa mashoko acho ose, vakatarirana vachitya; uye vakati kuna Bharuki: “Chokwadi tichaudza mambo mashoko ose aya.”+ 17  Vakabvunza Bharuki, vachiti: “Tapota tiudze, Wakanyora sei mashoko ose aya aakakuudza?”+ 18  Bharuki akabva ati kwavari: “Akaramba achindizivisa mashoko ose aya nomuromo wake, ini ndichinyora mubhuku neingi.”+ 19  Machinda acho akazoti kuna Bharuki: “Enda uvande, iwe naJeremiya, kuti parege kumbova nomunhu achaziva kwamunenge muri.”+ 20  Vakabva vapinda maiva namambo, muchivanze,+ vakachengetesa mupumburu wacho muimba yokudyira+ yomunyori Erishama;+ uye vakataura mashoko acho ose mambo achinzwa. 21  Nokudaro mambo akatuma Jehudhai+ kuti anotora mupumburu wacho. Naizvozvo akaubudisa muimba yokudyira yomunyori+ Erishama.+ Jehudhai akauverenga zvinonzwika mambo akateerera uye machinda ose akanga amire pedyo namambo akateerera. 22  Mambo akanga agere muimba yomunguva yechando,+ mumwedzi wechipfumbamwe,+ mbaura+ ichipfuta pamberi pake. 23  Zvino Jehudhai paakanga angoverenga zvikamu zvitatu kana kuti zvina zvepeji, akabva aucheka nebanga romunyori, akaukanda mumoto waiva mumbaura kusvikira mupumburu wacho wose waperera mumoto waiva mumbaura.+ 24  Mambo nevashandi vake vose vakanga vachiteerera mashoko ose aya, havana kutya;+ uyewo havana kubvarura nguo dzavo.+ 25  Erinatani+ naDheraya+ naGemariya+ vakateterera mambo kuti arege kupisa mupumburu wacho, asi iye haana kuvateerera.+ 26  Mambo akarayirawo Jerameeri mwanakomana wamambo naSeraya mwanakomana waAzrieri naSheremiya mwanakomana waAbdheeri kuti vanotora munyori Bharuki nomuprofita Jeremiya.+ Asi Jehovha akaramba akavavanza.+ 27  Zvino shoko raJehovha rakauyazve kuna Jeremiya pashure pokunge mambo apisa mupumburu waiva nemashoko akanga anyorwa naBharuki+ achiudzwa naJeremiya,+ richiti: 28  “Torazve mumwe mupumburu, unyore mauri mashoko ose okutanga aiva mumupumburu wokutanga, wakapiswa naJehoyakimu mambo waJudha.+ 29  Uti kuna Jehoyakimu mambo waJudha, ‘Zvanzi naJehovha: “Iwe wakapisa mupumburu uyu,+ uchiti, ‘Wakanyorerei mauri,+ uchiti: “Chokwadi mambo weBhabhironi achauya uye achaparadza nyika ino oita kuti munhu nemhuka zvisavapo mairi”?’+ 30  Naizvozvo zvanzi naJehovha kuna Jehoyakimu mambo waJudha, ‘Haazovi chero nomunhu upi zvake achagara pachigaro choumambo chaDhavhidhi,+ uye chitunha chake chichava chinhu chakakandwa kunze+ kuti chipiswe masikati uye chiome nechando usiku. 31  Ndichaita kuti iye nevana vake nevashandi vake vazvidavirire+ kukanganisa kwavo,+ uye ndichaunza pavari nepavagari vomuJerusarema nepavarume vaJudha dambudziko rose randakataura kwavari,+ ivo vakasateerera.’”’”+ 32  Jeremiya akatora mumwe mupumburu akabva aupa munyori+ Bharuki mwanakomana waNeriya, uyo akanyora mauri achiudzwa+ naJeremiya mashoko ose aiva mubhuku rakanga rapiswa nomoto naJehoyakimu mambo waJudha;+ uye mashoko mazhinji akaita saiwayo akawedzerwa kwaari.

Mashoko Emuzasi