Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 35:1-19

35  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha mumazuva aJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, richiti:  “Enda kuimba yevaRekabhi,+ utaure navo, uuye navo muimba yaJehovha, mune imwe yedzimba dzokudyira; uye uvape waini kuti vanwe.”  Naizvozvo ndakatora Jaazaniya mwanakomana waJeremiya mwanakomana waHabhaziniya nehama dzake, nevanakomana vake vose, neimba yose yevaRekabhi,  ndikauya navo muimba yaJehovha, muimba yokudyira+ yevanakomana vaHanani mwanakomana waIgdhariya, munhu waMwari wechokwadi, yaiva pedyo neimba yokudyira yemachinda yaiva pamusoro peimba yokudyira yaMaaseya mwanakomana waSharumu+ muchengeti wesuo.  Ndakabva ndaisa makapu azere newaini nemidziyo yokunwira pamberi pevanakomana veimba yevaRekabhi ndikati kwavari: “Inwai waini.”  Asi ivo vakati: “Hatisi kuzonwa waini, nokuti Jonadhabhi mwanakomana waRekabhi,+ tateguru vedu, akatirayira, achiti, ‘Musanwa waini, imi kana vanakomana venyu, nokusingagumi.+  Musavaka dzimba, musadyara mbeu; uye musadyara minda yemizambiringa, kana kuva nayo. Asi mugare mumatende mazuva enyu ose, kuti murambe muchirarama mazuva mazhinji panyika yamuri kugara muri vatorwa.’+  Naizvozvo tinoramba tichiteerera inzwi raJehonadhabhi mwanakomana waRekabhi tateguru vedu pazvinhu zvose zvaakatirayira+ nokusanwa waini mazuva edu ose, isu, madzimai edu, vanakomana vedu nevanasikana vedu,+  uye nokusazvivakira dzimba dzokuti tigare, kuti tisava neminda yemizambiringa kana minda kana mbeu. 10  Tinoramba tichigara mumatende, tichiteerera uye tichiita maererano nezvose zvatakarayirwa naJonadhabhi+ tateguru vedu.+ 11  Asi Nebhukadrezari mambo weBhabhironi paakauya kuzorwisa nyika,+ takati, ‘Uyai, ngatipindei muJerusarema nokuda kweuto rehondo revaKadheya uye nokuda kweuto rehondo revaSiriya, uye ngatigarei muJerusarema.’”+ 12  Zvino shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiya, richiti: 13  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Enda uti kuvarume vaJudha nokuvagari vomuJerusarema: “Hamuna kuramba muchikurudzirwa kuteerera mashoko angu here?”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 14  “Mashoko aJehonadhabhi mwanakomana waRekabhi,+ aakarayira vanakomana vake, kuti varege kunwa waini, akaitwa, uye havana kuinwa kusvikira nhasi, nokuti vakateerera murayiro watateguru vavo.+ Asi ini, ndakataura nemi, ndichifumomuka ndichitaura,+ asi hamuna kunditeerera.+ 15  Ndakaramba ndichikutumirai vashumiri vangu vaprofita,+ ndichifumomuka ndichivatuma, ndichiti, ‘Ndapota, mumwe nomumwe ngaatendeuke panzira yake yakaipa,+ itai kuti mabasa enyu ave akanaka,+ musatevera vamwe vanamwari kuti muvashumire.+ Rambai muchigara panyika yandakakupai imi nemadzitateguru enyu.’+ Asi hamuna kurereka nzeve dzenyu, uyewo hamuna kunditeerera.+ 16  Asi vanakomana vaJehonadhabhi mwanakomana waRekabhi+ vakaita murayiro watateguru wavo waakavarayira;+ asi vanhu ava, havana kunditeerera.”’”+ 17  “Naizvozvo zvanzi naJehovha, Mwari wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tarirai ndichaunzira Judha nevagari vose vomuJerusarema dambudziko rose randakataura kwavari,+ nokuti ndakataura navo asi havana kuteerera, ndakaramba ndichishevedzera kwavari asi havana kupindura.’”+ 18  Jeremiya akati kuimba yevaRekabhi: “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Nokuti makateerera murayiro waJehonadhabhi+ tateguru wenyu uye muri kuramba muchichengeta mirayiro yake, muchiita maererano nezvose zvaakakurayirai,+ 19  naizvozvo zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Kuna Jonadhabhi mwanakomana waRekabhi hakuzoshayikwi murume wokuti amire+ pamberi pangu nguva dzose.”’”+

Mashoko Emuzasi