Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 34:1-22

34  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, Nebhukadrezari mambo weBhabhironi+ neuto rake rose+ rehondo noumambo hwose hwenyika, hwaidzorwa noruoko rwake,+ nemarudzi ose pavakanga vachirwisa Jerusarema nemaguta aro ose,+ richiti:  “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Enda unotaura naZedhekiya mambo waJudha,+ uti kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Tarira ndichaisa guta rino muruoko rwamambo weBhabhironi,+ uye iye acharipisa nomoto.+  Iwe hauzopukunyuki paruoko rwake, nokuti chokwadi uchabatwa uye uchaiswa muruoko rwake.+ Maziso ako achaona maziso amambo weBhabhironi,+ muromo wake uchataura nomuromo wako, uye uchaenda kuBhabhironi.’  Asi inzwa shoko raJehovha, haiwa iwe Zedhekiya mambo waJudha,+ ‘Zvanzi naJehovha pamusoro pako: “Hauzourayiwi nebakatwa.  Uchafira murugare;+ uye vachakupisira+ zvinonhuwira sezvavakaitira madzibaba ako, madzimambo ekare akakutangira,+ uye vachati ‘Maiwe tenzi kani!’+ vachikuchema,+ nokuti ‘ini ndataura shoko racho,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.”’”’”  Muprofita Jeremiya akaudza Zedhekiya mambo waJudha mashoko ose aya+ ari muJerusarema,  mauto ehondo amambo weBhabhironi paakanga achirwisa Jerusarema nemaguta ose aJudha akasiyiwa,+ neRakishi+ neAzeka;+ nokuti iwo, maguta akanga akavakirirwa,+ ndiwo akanga asara pamaguta aJudha.+  Zvino shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha pashure pokunge Mambo Zedhekiya aita sungano nevanhu vose vaiva muJerusarema kuti avazivise kusunungurwa,+  kuti mumwe nomumwe arege mushandirume wake uye mumwe nomumwe arege mushandikadzi wake achienda akasununguka, murume muHebheru+ nomukadzi muHebheru, kuti varege kuvaita vashandi, kureva muJudha, uyo ari hama yake.+ 10  Naizvozvo machinda+ ose akateerera, nevanhu vose vakanga vaita sungano yacho kuti mumwe nomumwe arege mushandirume wake uye mumwe nomumwe arege mushandikadzi wake achienda akasununguka, kuti varege kuvaitazve vashandi, uye ivo vakateerera, vakavarega vachienda.+ 11  Asi pashure paizvozvo vakachinja,+ vakatanga kudzosa vashandirume vacho nevashandikadzi vacho vavakanga varega vachienda vakasununguka, vakaita kuti vave vashandirume nevashandikadzi.+ 12  Naizvozvo shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti: 13  “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Ini ndakaita sungano nemadzitateguru+ enyu pazuva randakavabudisa munyika yeIjipiti,+ muimba yevashandi,+ ndichiti: 14  “Panopera makore manomwe mumwe nomumwe ngaarege hama yake ichienda,+ murume muHebheru,+ akatengeswa kwauri+ uye akakushandira kwemakore matanhatu; uye umurege achienda akasununguka, abve kwauri.” Asi madzitateguru enyu haana kunditeerera, uyewo haana kurereka nzeve dzawo.+ 15  Zvino imi munotendeuka nhasi moita zvakarurama pamberi pangu mumwe nomumwe achizivisa kusunungurwa kushamwari yake, uye munoita sungano pamberi pangu+ muimba yave ichishevedzwa nezita rangu.+ 16  Asi mava kuchinja,+ muchisvibisa zita rangu+ uye mumwe nomumwe achidzosa mushandirume wake uye mumwe nomumwe achidzosa mushandikadzi wake, vamakarega vachienda vakasununguka muchibvumirana nemweya yavo, uye muri kuvaita vashandirume nevashandikadzi venyu.’+ 17  “Naizvozvo zvanzi naJehovha, ‘Imi hamuna kunditeerera mumwe nomumwe nokuramba achizivisa kusunungurwa+ kuhama yake uye mumwe nomumwe kushamwari yake. Tarirai ndiri kukuzivisai kuti muchasunungurirwa+ kubakatwa,+ kudenda+ nokunzara,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye ndichaita kuti muve chinhu chinodederesa umambo hwose hwenyika.+ 18  Ndichaisa varume vari kudarika sungano yangu,+ vasina kuita mashoko esungano yavakaita pamberi pangu nemhuru yavakacheka nepakati+ kuti vapfuure nepakati pemativi ayo;+ 19  iwo machinda aJudha nemachinda eJerusarema,+ vakuru vakuru nevapristi nevanhu vose vomunyika yacho, vaya vakapfuura nepakati pemativi emhuru yacho— 20  chokwadi ndichavaisa mumaoko evavengi vavo nomumaoko evaya vari kutsvaka mweya yavo;+ uye zvitunha zvavo zvichava zvokudya zvezvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nezvemhuka dzenyika.+ 21  Ndichaisa Zedhekiya mambo waJudha+ nemachinda ake mumaoko evavengi vavo nomumaoko evaya vari kutsvaka mweya yavo nomumaoko emauto ehondo amambo weBhabhironi+ ari kurega kukurwisai.’+ 22  “‘Tarirai ndiri kurayira,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘ndichavadzosa kuguta rino,+ vacharirwisa, voritora, voripisa nomoto;+ uye ndichaita kuti maguta aJudha ave matongo asina anogaramo.’”+

Mashoko Emuzasi