Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 33:1-26

33  Zvino shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiya kechipiri, paakanga achakavharirwa muChivanze cheVarindi,+ richiti:  “Zvanzi naJehovha Muiti+ wenyika, iye Jehovha Akaiumba+ kuti aisimbise kwazvo,+ iye ane zita rokuti Jehovha,+  ‘Shevedzera kwandiri, uye ini ndichakupindura+ ndobva ndakuzivisa zvinhu zvikuru nezvisinganzwisisiki zvausina kuziva.’”+  “Nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri pamusoro pedzimba dzeguta rino uye pamusoro pedzimba dzemadzimambo aJudha dzakaputswa kuti dzigadzire rusvingo rwokudzivirira narwo uye nokuda kwebakatwa;+  pamusoro pevaya vachauya kuzorwisa vaKadheya, kuti vazadze nzvimbo nezvitunha zvevarume vandakauraya ndakatsamwa, ndiine hasha,+ uye pamusoro pavose vane zvakaipa zvakaita kuti ndisanzwira nyasha guta rino,+  ‘Tarirai ndichariporesa uye ndichaita kuti rive noutano;+ ndichavarapa ndovazivisa rugare rwakawanda nechokwadi.+  Ndichadzosa nhapwa dzaJudha nenhapwa dzaIsraeri,+ uye ndichadzivaka sepakutanga.+  Ndichadzinatsa pakukanganisa kwadzo kwose kwadzakanditadzira nako,+ uye ndichakanganwira kukanganisa kwadzo kwadzakanditadzira nako uye kwadzakandidarikira nako.+  Kwandiri richava zita rokupembera nomufaro,+ kurumbidzwa norunako kumarudzi ose enyika achanzwa zvakanaka zvose zvandichadziitira.+ Achatya+ odedera+ nokuda kwezvakanaka zvose uye nokuda kworugare rwose rwandicharipa.’”+ 10  “Zvanzi naJehovha, ‘Munzvimbo ino yamuchave muchiti idongo risina munhu uye risina chipfuwo, mumaguta aJudha nomumigwagwa yeJerusarema yakaparadzwa+ isina munhu uye isina mugari neisina chipfuwo, muchanzwika+ 11  inzwi rokupembera nomufaro uye inzwi rokufara,+ inzwi romuroori nenzwi romwenga, inzwi revaya vanoti: “Rumbidzai Jehovha wemauto, nokuti Jehovha akanaka;+ nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi!”’+ “‘Vachange vachiuya nechinopiwa chokuonga muimba yaJehovha,+ nokuti ndichadzosa nhapwa dzenyika yacho sepakutanga,’+ Jehovha adaro.” 12  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Munzvimbo ino yakaita dongo isina munhu kana chipfuwo+ nomumaguta ayo ose muchavawo nemafuro evafudzi vanoita kuti boka ravo rezvipfuwo rirare pasi.’+ 13  “‘Mumaguta enzvimbo ine makomo, mumaguta enyika yakadzikira+ nomumaguta okumaodzanyemba+ nomunyika yaBhenjamini+ nomunzvimbo dzakapoteredza Jerusarema+ nomumaguta aJudha,+ mapoka ezvipfuwo achapfuurawo nepasi pemaoko ouya anoaverenga,’+ Jehovha adaro.” 14  “‘Tarirai! Mazuva achauya,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘andichaita shoko rakanaka randataura,+ pamusoro peimba yaIsraeri+ uye pamusoro peimba yaJudha. 15  Mumazuva iwayo uye panguva iyoyo ndichaita kuti nhungirwa yakarurama itungire nokuda kwaDhavhidhi,+ uye iye achaita kuti pave nokururamisira nokururama munyika.+ 16  Mumazuva iwayo Judha achaponeswa+ uye Jerusarema richagara rakachengeteka.+ Richanzi, Jehovha Ndiye Kururama Kwedu.’”+ 17  “Nokuti zvanzi naJehovha, ‘Kuna Dhavhidhi hakuzoshayikwi murume wokuti agare pachigaro choumambo cheimba yaIsraeri.+ 18  Kuvapristi, ivo vaRevhi, hakuzoshayikwi murume pamberi pangu kuti ape chinopiwa chinopiswa chakakwana uye kuti aite kuti chinopiwa chezviyo chipfungaire uye kuti ape chibayiro nguva dzose.’”+ 19  Zvino shoko raJehovha rakauyazve kuna Jeremiya, richiti: 20  “Zvanzi naJehovha, ‘Kana mukaputsa sungano yangu yemasikati nesungano yangu yousiku, kuti masikati nousiku zvirege kuvapo panguva yazvo,+ 21  saizvozvowo sungano yangu nomushumiri wangu Dhavhidhi ingaputswa+ zvokuti haangavi nomwanakomana achava mambo pachigaro chake choumambo;+ saizvozvowo nevaRevhi, ivo vapristi, vashumiri vangu.+ 22  Uto riri kumatenga zvarisingaverengeki, uyewo jecha regungwa zvarisingayereki,+ saizvozvowo ndichaita kuti vana vomushumiri wangu Dhavhidhi nevaRevhi vari kundishumira vawande.’”+ 23  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kuna Jeremiya, richiti: 24  “Hauna kuona here zvakataurwa nevanhu vorudzi urwu, vachiti, ‘Mhuri mbiri dzasarudzwa naJehovha,+ achadzirambawo’? Vanoramba vasingaremekedzi vanhu vangu,+ zvokuti harufaniri kurambazve ruri rudzi pamberi pavo. 25  “Zvanzi naJehovha, ‘Kudai chaisava chokwadi kuti ndakanga ndagadza sungano yangu yemasikati nousiku,+ mirau yokudenga neyepanyika,+ 26  saizvozvowo ndaizoramba kunyange vana vaJakobho nevomushumiri wangu Dhavhidhi,+ kuti ndirege kutora vatongi pavana vake kuti vatarisire vana vaAbrahamu, Isaka naJakobho. Nokuti ndichaunganidza nhapwa+ dzavo uye ndichadzinzwira tsitsi.’”+

Mashoko Emuzasi