Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 32:1-44

32  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha mugore rechigumi raZedhekiya mambo waJudha,+ kureva mugore rechigumi nemasere raNebhukadrezari.+  Panguva iyoyo mauto ehondo amambo weBhabhironi akanga akakomba Jerusarema;+ uye muprofita Jeremiya akanga akavharirwa muChivanze cheVarindi,+ chakanga chiri muimba yamambo waJudha;  nokuti Zedhekiya mambo waJudha akanga amuvharira,+ achiti: “Uri kuprofitirei+ uchiti, ‘Zvanzi naJehovha: “Tarirai ndichaisa guta rino muruoko rwamambo weBhabhironi, uye iye acharikunda;+  Zedhekiya, mambo waJudha, haazopukunyuki paruoko rwevaKadheya, nokuti chokwadi achaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi, uye muromo wake uchataura nomuromo waiyeye, nemaziso ake achaona maziso aiyeye”’;+  ‘iye achaenda naZedhekiya kuBhabhironi, acharamba ari ikoko kusvikira ndafunga nezvake,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha; ‘kunyange zvazvo muchiramba muchirwa nevaKadheya, hamuzobudiriri’?”+  Jeremiya akati: “Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti,  ‘Hanameri mwanakomana waSharumu hama yababa vako, ari kuuya kwauri, achiti: “Tenga munda wangu uri kuAnatoti,+ nokuti ndiwe une kodzero yokudzikinura kuti uutenge.”’”+  Kwapera nguva yakati, Hanameri mwanakomana wehama yababa vangu akapinda mandaiva, maererano neshoko raJehovha, muChivanze cheVarindi,+ akati kwandiri: “Ndapota, tenga munda wangu uri kuAnatoti,+ riri munyika yaBhenjamini,+ nokuti ndiwe une kodzero yenhaka, uye ndiwe une simba rokudzikinura. Utenge.” Ndakabva ndaziva kuti rakanga riri shoko raJehovha.+  Naizvozvo ndakatenga munda waiva kuAnatoti+ kuna Hanameri+ mwanakomana wehama yababa vangu. Ndakamuyerera mari yacho,+ mashekeri manomwe nemasirivha gumi. 10  Ndakabva ndanyora gwaro rechibvumirano,+ ndikaisa chisimbiso,+ ndikashevedza zvapupu+ pandaiyera+ mari yacho muchikero. 11  Pashure paizvozvo ndakatora gwaro rechibvumirano chokutenga, riya rakanga rakanamwa maererano nomurayiro uye nemirau,+ neriya rakanga rasiyiwa rakavhurika; 12  ndikabva ndapa Bharuki+ mwanakomana waNeriya+ mwanakomana waMaseya gwaro rechibvumirano chokutenga,+ Hanameri mwanakomana wehama yababa vangu achizviona uye zvapupu zvichizviona, zviya zvakanga zvichinyora gwaro rechibvumirano chokutenga, vaJudha vose vakanga vakagara muChivanze cheVarindi+ vachizviona. 13  Zvino ndakarayira Bharuki ivo vachizviona, ndichiti: 14  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tora magwaro aya echibvumirano, gwaro iri rechibvumirano chokutenga, rakanamwa, nerimwe gwaro rechibvumirano rasiyiwa rakavhurika,+ uaise mumudziyo wevhu, kuti agare kwemazuva mazhinji.’ 15  Nokuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Dzimba neminda, neminda yemizambiringa zvichatengwawo munyika ino.’”+ 16  Zvino ndakanyengetera+ kuna Jehovha pashure pokunge ndapa Bharuki+ mwanakomana waNeriya+ gwaro rechibvumirano chokutenga, ndichiti: 17  “Maiwe, haiwa, Changamire Ishe Jehovha!+ Tarirai makaita matenga nenyika muchishandisa simba renyu guru+ noruoko rwenyu rwakatambanudzwa.+ Chinhu chacho hachina kukuomerai,+ 18  Imi mune mutsa worudo kuzviuru,+ munotsiva kukanganisa kwemadzibaba pazvipfuva zvevanakomana vavo vanovatevera,+ Mwari wechokwadi, Iye mukuru,+ Iye ane simba,+ Jehovha wemauto+ ndiro zita rake,+ 19  ane chinangwa chikuru+ uye ane mabasa mazhinji,+ imi mune maziso akasvinurira nzira dzose dzevanakomana vevanhu,+ kuti mupe mumwe nomumwe maererano nenzira dzake uye maererano nezvibereko zvezvaakaita;+ 20  imi makaita zviratidzo nezvishamiso munyika yeIjipiti kusvikira nhasi nepakati paIsraeri uye pakati pevanhu, kuti muzviitire zita,+ sezvazvakaita nhasi.+ 21  Makabudisa vanhu venyu vaIsraeri munyika yeIjipiti,+ nezviratidzo nezvishamiso,+ noruoko rwakasimba, noruoko rwakatambanudzwa uye nokutyisa kukuru.+ 22  “Kwapera nguva yakati, makavapa nyika ino yamakapikira madzitateguru avo kuti muchavapa,+ nyika inoyerera mukaka nouchi.+ 23  Vakapinda, vakaita kuti ive yavo,+ asi havana kuteerera inzwi renyu, uye havana kufamba mumutemo wenyu.+ Havana kuita zvinhu zvose zvamakavarayira kuti vaite,+ zvokuti makaita kuti dambudziko rose iri rivawire.+ 24  Tarirai! Vanhu vasvika kuguta nemasvingo okukomba nawo+ kuti varitore,+ uye guta racho richaiswa muruoko rwevaKadheya vari kurirwisa,+ nokuda kwebakatwa+ nenzara+ nedenda;+ uye zvamakataura zvaitika, tarirai muri kuzviona.+ 25  Asi imi haiwa Changamire Ishe Jehovha, mati kwandiri, ‘Tenga munda nemari+ uye shevedza zvapupu,’+ kunyange zvazvo guta racho richaiswa muruoko rwevaKadheya.”+ 26  Shoko raJehovha rakabva rauya kuna Jeremiya richiti: 27  “Ndini Jehovha, Mwari wezvipenyu zvose zvenyama.+ Pane chinhu chero chipi zvacho chakandiomera here?+ 28  Naizvozvo zvanzi naJehovha, ‘Tarira ndichaisa guta rino muruoko rwevaKadheya nomuruoko rwaNebhukadrezari mambo weBhabhironi, uye acharitora.+ 29  VaKadheya vari kurwisa guta rino vachapinda, vopisa guta rino nomoto uye vachariroromesa+ pamwe chete nedzimba dzine matenga avakakwidzira utsi hwezvibayiro kuna Bhaari vari paari, uye avakadururira zvinopiwa zvinonwiwa kune vamwe vanamwari kuti vandigumbure.’+ 30  “‘Nokuti vanakomana vaIsraeri nevanakomana vaJudha varatidza kuva vanhu vaiita zvakaipa pamberi pangu, kubvira vachiri vaduku;+ nokuti vanakomana vaIsraeri vari kutondigumbura nebasa remaoko avo,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 31  ‘Nokuti guta rino, kubvira pazuva ravakarivaka, kusvikira nhasi chaiye, rave riri chinhu chinonditsamwisa+ uye chinoita kuti ndive nehasha, kuti ndiribvise pamberi pechiso changu,+ 32  nokuda kwezvakaipa zvose zvevanakomana vaIsraeri+ nezvevanakomana vaJudha+ zvavakaita kuti vandigumbure,+ ivo, madzimambo avo,+ machinda avo,+ vapristi vavo+ nevaprofita vavo,+ nevarume vaJudha nevagari vomuJerusarema. 33  Vakaramba vachindifuratira vasinganditariri;+ kunyange zvazvo ndaivadzidzisa, ndichifumomuka ndichivadzidzisa, asi hapana kana mumwe chete wavo akanga achiteerera kuti agamuchire kurangwa.+ 34  Vakaisa zvinhu zvavo zvinonyangadza muimba yave ichishevedzwa nezita rangu, kuti vaisvibise.+ 35  Uyezve, vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzaBhaari+ dziri mumupata womwanakomana waHinomu,+ kuti vaite kuti vanakomana vavo nevanasikana vavo vapinde mumoto+ vachienda kuna Moreki,+ chinhu chandisina kuvarayira,+ uyewo hazvina kuuya mumwoyo mangu kuti vaite chinhu ichi chinosemesa,+ kuti vatadzise Judha.’+ 36  “Naizvozvo zvino, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri pamusoro peguta rino ramuri kuti richaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi nebakatwa, nenzara uye nedenda,+ 37  ‘Tarirai ndichavaunganidza vachibva kunyika dzose dzandichange ndavaparadzira kwadziri ndakatsamwa, ndiine hasha uye ndakashatirwa kwazvo;+ uye ndichavadzosa kunzvimbo ino ndoita kuti vagare vakachengeteka.+ 38  Vachava vanhu vangu,+ uye ini ndichava Mwari wavo.+ 39  Ndichavapa mwoyo mumwe+ nenzira imwe kuti vanditye nguva dzose, kuti zvive zvakanaka kwavari nokuvanakomana vavo vanovatevera.+ 40  Ndichaita navo sungano inogara nokusingagumi,+ yandisingazobvisi pashure pavo, kuti ndivaitire zvakanaka;+ uye ndichaita kuti vanditye mumwoyo mavo kuti varege kutsauka vachibva kwandiri.+ 41  Ndichapembera nomufaro pamusoro pavo kuti ndivaitire zvakanaka,+ ndichavadyara munyika ino+ muchokwadi nomwoyo wangu wose uye nomweya wangu wose.’” 42  “Nokuti zvanzi naJehovha, ‘Sokuunza kwandaita dambudziko guru rose iri pavanhu ava, saizvozvo ndichavaunzirawo zvakanaka zvose zvandiri kutaura pamusoro pavo.+ 43  Minda ichatengwa munyika ino+ yamuchange muchiti: “Idongo+ risina munhu kana chipfuwo. Iyo yakaiswa mumaoko evaKadheya.”’+ 44  “‘Vanhu vachatenga minda nemari, magwaro echibvumirano achanyorwa+ nokunamwa uye zvapupu zvichashevedzwa+ munyika yaBhenjamini+ nomunzvimbo dzakapoteredza Jerusarema+ nomumaguta aJudha+ nomumaguta enzvimbo ine makomo nomumaguta enyika yakadzikira+ nomumaguta ari kumaodzanyemba,+ nokuti ndichadzosa nhapwa dzavo,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.”

Mashoko Emuzasi