Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 31:1-40

31  “Panguva iyoyo,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “ndichava Mwari wemhuri dzose dzaIsraeri; uye ivo vachava vanhu vangu.”+  Zvanzi naJehovha: “Vanhu vakapona pabakatwa vakanzwirwa nyasha murenje,+ Israeri paakanga achifamba kuti azorore.”+  Jehovha akazviratidza kwandiri ari kure, achiti: “Ndakakuda norudo rusingagumi.+ Ndokusaka ndakakukweva nomutsa worudo.+  Ndichakuvakazve uye uchavakwazve,+ haiwa iwe mhandara yaIsraeri. Uchashongawo makandira ako, woenda uchitamba sevaya vari kuseka.+  Uchadyarawo minda yemizambiringa mumakomo eSamariya.+ Vadyari vachadyara votanga kuishandisa.+  Nokuti kune zuva iro varindi vari munzvimbo ine makomo yaEfremu vachashevedzera kuti, ‘Haiwa imi vanhu, simukai, ngatikwirei kuZiyoni, kuna Jehovha Mwari wedu.’”+  Nokuti zvanzi naJehovha: “Shevedzerai kwazvo kuna Jakobho muchifara, uye pururudzai muri pamberi pemarudzi.+ Zvizivisei.+ Rumbidzai, muti, ‘Haiwa Jehovha, ponesai vanhu venyu, vakasara vaIsraeri.’+  Tarirai ndichavaunza vachibva kunyika yokuchamhembe,+ ndichavaunganidza vachibva kumativi ari kure kwazvo enyika.+ Pakati pavo pachava nemapofu nevakaremara, mukadzi ane pamuviri neari kusununguka, vose pamwe chete.+ Vachadzoka kuno vari ungano huru.+  Vachauya vachichema,+ uye ndichavaunza vachiteterera kunzwirwa nyasha. Ndichaita kuti vafambe vachienda kumipata ine nzizi dzemvura,+ munzira yakarurama yavasingazogumburwi. Nokuti ndava Baba vaIsraeri;+ uye Efremu ndiye dangwe rangu.”+ 10  Inzwai shoko raJehovha, haiwa imi marudzi, murizivise muzvitsuwa zviri kure,+ muti: “Iye ari kuparadzira Israeri achamuunganidza,+ uye achamuchengeta sezvinoita mufudzi anochengeta boka rake rezvipfuwo.+ 11  Nokuti Jehovha achadzikinura Jakobho,+ omununura paruoko rwouya akasimba kumupfuura.+ 12  Vachauya, voshevedzera nomufaro vari pamusoro peZiyoni,+ vofarira kunaka kwaJehovha,+ zviyo newaini+ itsva nemafuta nevana vemakwai nemombe.+ Mweya yavo ichangova somunda une mvura,+ uye havazonetizve.”+ 13  “Panguva iyoyo mhandara ichafara ichitamba, uyewo majaya nevakwegura, vose pamwe chete.+ Ndichachinja kuchema kwavo kuti kuve kupembera nomufaro, uye ndichavanyaradza ndoita kuti vafare vachibva pakuva neshungu kwavo.+ 14  Ndichagutsa mweya yevapristi nemafuta,+ vanhu vangu vachagutswa nokunaka kwangu,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 15  “Zvanzi naJehovha, ‘Inzwi riri kunzwika muRama,+ kurira nokuchema kunoshungurudza;+ Rakeri+ achichema vanakomana vake.+ Aramba kunyaradzwa nokuda kwevanakomana vake,+ nokuti havasisipo.’”+ 16  Zvanzi naJehovha: “‘Rega kuchema, uye maziso ako ngaarege kubudisa misodzi,+ nokuti basa rako rine mubayiro,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘ivo vachadzoka vachibva kunyika yomuvengi.’+ 17  “‘Kune tariro+ nokuda kwenguva yako yemberi,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘vanakomana vacho vachadzoka kunharaunda yavo.’”+ 18  “Ndakanzwa Efremu achizvichema+ achiti, ‘Makandiruramisa, kuti ndiruramiswe,+ semhuru isina kurovedzwa.+ Ndidzosei uye ndichakurumidza kudzoka,+ nokuti ndimi Jehovha Mwari wangu.+ 19  Nokuti ndakati ndadzoka, ndakazvidemba;+ uye ndakati ndaitwa kuti ndizive, ndakarova pachidya nembama.+ Ndakanyara, ndakanzwa ndaninipiswa,+ nokuti ndakanga ndatakura kuzvidzwa kwouduku hwangu.’”+ 20  “Efremu mwanakomana anokosha kwandiri, kana kuti mwana anodiwa here?+ Nokuti kusvikira pakutaura kwangu ndichipesana naye ndichamuyeukazve.+ Ndokusaka ura hwangu hwava husina kugadzikana nokuda kwake.+ Chokwadi ndichamunzwira tsitsi,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 21  “Zviisire zviratidzo zvomumugwagwa. Zviisire zvikwangwani.+ Isa mwoyo wako pamugwagwa mukuru, nzira yauchaenda nayo.+ Dzoka, haiwa iwe mhandara yaIsraeri. Dzoka kumaguta ako aya.+ 22  Uchatsaukira uko nokoko kusvikira rini,+ haiwa iwe mwanasikana asina kutendeka?+ Nokuti Jehovha asika chinhu chitsva panyika: Munhukadziwo zvake achauya pedyo pedyo nomurume omukomba.” 23  Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Vachataurawo shoko iri munyika yaJudha nomumaguta ake, pandichaunganidza nhapwa dzavo, ‘Jehovha ngaakukomborere,+ haiwa iwe nzvimbo yokugara yakarurama,+ haiwa iwe gomo dzvene.’+ 24  Judha nemaguta ake ose vachagara mairi pamwe chete, varimi nevaya vari kufamba neboka rezvipfuwo.+ 25  Nokuti ndichagutsa mweya wakaneta, uye ndichagutsa mweya yose iri kupera simba.”+ 26  Ipapo ndakamuka ndikaona; uye hope dzangu, dzakanga dzichindifadza. 27  “Tarirai! Mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “andichadyara imba yaIsraeri neimba yaJudha nembeu yomunhu uye nembeu yechipfuwo.”+ 28  “Ndicharamba ndakasvinura kwavari+ kuti ndivake uye kuti ndidyare,+ sokuramba ndakasvinura kwavari kwandakaita kuti ndidzure uye kuti ndiputse, kuti ndikoromore uye kuti ndiparadze uye kuti ndikuvadze,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 29  “Mumazuva iwayo havachazotizve, ‘Vanababa ndivo vakadya mazambiringa asina kuibva, asi mazino evanakomana ndiwo akaita ugugu.’+ 30  Asi mumwe nomumwe achafira kukanganisa kwake.+ Ani naani achadya mazambiringa asina kuibva, ndiye ane mazino achaita ugugu.” 31  “Tarirai! Mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “andichaita sungano itsva+ neimba yaIsraeri+ uye neimba yaJudha;+ 32  isina kuita sesungano yandakaita nemadzitateguru avo pazuva randakabata maoko avo kuti ndivabudise munyika yeIjipiti,+ ‘sungano yangu yavakaputsa,+ kunyange zvazvo ini ndakanga ndiri murume wavo,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.” 33  “Nokuti iyi ndiyo sungano+ yandichaita neimba yaIsraeri pashure pemazuva iwayo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ndichaisa mutemo wangu mavari,+ uye ndichaunyora mumwoyo mavo.+ Ndichava Mwari wavo, uye ivo vachava vanhu vangu.”+ 34  “Mumwe nomumwe haazodzidzisizve shamwari yake uye mumwe nomumwe hama yake,+ achiti, ‘Zivai Jehovha!’+ nokuti vose vachandiziva, kubvira kumuduku wavo kunyange kusvikira kumukuru wavo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Nokuti ndichakanganwira kukanganisa kwavo, uye handizoyeukizve chivi chavo.”+ 35  Zvanzi naJehovha, Mupi wezuva kuti rive chiedza masikati,+ mirau+ yomwedzi+ nenyeredzi kuti zvive chiedza usiku,+ Iye anonyandura gungwa kuti mafungu aro arege kugadzikana,+ Iye ane zita rokuti Jehovha wemauto:+ 36  “‘Kudai mirau iyi yaigona kubviswa pamberi pangu,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha ‘vaya vari vana vaIsraeri vaigonawo kurega kuva rudzi pamberi pangu nguva dzose.’”+ 37  Zvanzi naJehovha: “‘Kudai matenga ari kumusoro aigona kuyerwa uye nheyo dzenyika iri pasi dzaigona kuongororwa,+ iniwo ndaizoramba vana vose vaIsraeri nokuda kwezvose zvavakaita,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.” 38  “Tarirai! Mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “guta racho parichavakirwa+ Jehovha kubvira kuShongwe yaHananeri+ kusvikira kuGedhi Repakona.+ 39  Tambo yokuyeresa+ ichaendawo mberi yakananga kuchikomo cheGarebhi, uye ichatenderera ichienda kuGoa. 40  Bani rose rezvitunha+ uye remadota ane mafuta,+ nepakatenuka-tenuka pose kusvikira kumupata une rukova weKidroni,+ kusvikira kukona yokuGedhi reMabhiza+ chaiko nechokunobuda zuva, zvichava chinhu chitsvene kuna Jehovha.+ Harizodzurwi, uyewo harizokoromorwizve nokusingagumi.”+

Mashoko Emuzasi