Jeremiya 30:1-24

30  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Nyora mubhuku mashoko ose andichakuudza.+  Nokuti, “tarira! mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “andichaunganidza vanhu vangu vakatapwa, vaIsraeri nevaJudha,”+ Jehovha adaro, “ndichavadzosa kunyika yandakapa madzitateguru avo, uye vachaitazve kuti ive yavo.”’”+  Aya ndiwo mashoko akataurwa naJehovha kuna Israeri uye kuna Judha.  Nokuti zvanzi naJehovha: “Takanzwa inzwi rokudedera, kutya,+ uye hakuna rugare.  Ndapota, bvunzai, haiwa imi vanhu, muone kana munhurume angabereka mwana. Nei ndaona murume wose akabata muchiuno make sezvinoita munhukadzi ari kusununguka,+ uye zviso zvose zvachenuruka?+  Maiwe! Nokuti zuva iroro iguru,+ zvokuti hakuna rimwe rakafanana naro,+ uye inguva yokutambudzika kwaJakobho.+ Asi iye achaponeswa mariri.”  “Zvino pazuva iroro,” ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto, “ndichatyora joko rake ndichiribvisa pamutsipa wako, uye ndichadambura zvisungo zvako nepakati,+ vanhu vaasingazivi havazomushandisi somushandi.  Vachashumira Jehovha Mwari wavo naDhavhidhi mambo wavo,+ wandichavamutsira.”+ 10  “Asi iwe usatya, haiwa mushumiri wangu Jakobho,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “usavhunduka, haiwa iwe Israeri.+ Nokuti tarira ndichakuponesa uchibva kure uye vana vako vachibva kunyika yokutapwa kwavo.+ Jakobho achadzoka, orega kuva nechinonetsa, ogara zvakanaka, uye hapazovi neanokonzera kudedera.”+ 11  “Nokuti ndinewe,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “kuti ndikuponese;+ asi ndichaparadza chose marudzi ose andakakuparadzira kwaari.+ Asi iwe, handizokuparadzi.+ Ndichakururamisa zvakafanira, zvandisingazombokuregi usina kurangwa.”+ 12  Nokuti zvanzi naJehovha: “Kuputsika kwako hakurapiki.+ Ronda rako rinoramba riripo.+ 13  Hapana ari kukutetererera mhosva yako, iro ronda rako.+ Hapana nzira yokukuporesa nayo, kana kukurapa.+ 14  Vose vaya vaikuda kwazvo vakukanganwa.+ Havarambi vachikutsvaka. Nokuti ndakakurova neshamhu yomuvengi,+ nokuranga kwomunhu ane utsinye,+ nokuda kwokuwanda kwokukanganisa kwako;+ zvivi zvako zvawanda.+ 15  Nei uchichema nokuda kwokuputsika kwako?+ Kurwadziwa kwako hakurapiki nokuda kwokuwanda kwokukanganisa kwako; zvivi zvako zvawanda.+ Ndakakuitira zvinhu izvi. 16  Naizvozvo vose vaya vanokuparadza vachaparadzwa;+ uye kana dziri mhandu dzako dzose, dzose dzichatapwa.+ Vaya vanokutorera nechisimba vachatorerwawo nechisimba, uye vose vanokupamba ndichaita kuti vapambwe.”+ 17  “Nokuti ndichaita kuti uwanezve utano hwakanaka, uye ndichaporesa maronda ako,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Nokuti vakakutumidza kuti mukadzi akadzingwa:+ ‘Kureva Ziyoni, risina ari kuritsvaka.’”+ 18  Zvanzi naJehovha: “Tarirai ndiri kuunganidza nhapwa dzematende aJakobho,+ uye ndichanzwira tsitsi tebhenekeri dzake. Guta racho richavakwazve pachikomo charo;+ uye shongwe yokugara ichamira panzvimbo yayo yakafanira.+ 19  Chokwadi kuonga kuchabva kwavari, nenzwi revaya vari kuseka.+ Ndichaita kuti vawande, uye havazovi vashoma;+ asi ndichavaita vazhinji kwazvo, uye havazovi vasingakoshi.+ 20  Vanakomana vake vachava sezvavaiva vakaita kare, neungano yake ichasimbiswa kwazvo pamberi pangu.+ Ndichafunga nezvevadzvinyiriri vake vose.+ 21  Mukuru wake achabva kwaari,+ uye mutongi wake achabuda pakati pake;+ uye ndichaita kuti aswedere pedyo, uye achaswedera kwandiri.”+ “Nokuti zvino, ndiani uyu apa mwoyo wake sechokumbofanobata kuti aswedere kwandiri?”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 22  “Muchava vanhu vangu,+ neni ndichava Mwari wenyu.”+ 23  Tarirai! Dutu raJehovha, idzo hasha dzake, dzabuda, mhepo ine mvura inoramba ichikukura.+ Ichatenderera pamisoro yevakaipa.+ 24  Kutsamwa kukuru kwaJehovha hakuzodzoki kusvikira apedza uye kusvikira aita zvinofungwa nomwoyo wake.+ Mumazuva okupedzisira muchafunga nezvazvo.+

Mashoko Emuzasi