Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 3:1-25

3  Kune kutaura kwokuti: “Kana murume akadzinga mudzimai wake, iye akabva kwaari, akava womumwe murume, iye angadzokazve kwaari here?”+ Nyika iyoyo chokwadi haina kusvibiswa here?+ “Zvino iwe wakaita zvechipfambi neshamwari zhinji;+ uchadzoka kwandiri here?”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “Tarira makwara akapfumbira uone.+ Ndepapi pausina kubatwa chibharo?+ Wakavagarira padivi penzira, somuArabhiya ari murenje;+ uye unoramba uchisvibisa nyika nemabasa ako oupfambi nezvakaipa zvako.+  Naizvozvo wanyimwa mvura zhinji,+ uye hapana mvura yokupedzisira yauya.+ Huma yako yaita seyomudzimai anoita zvechipfambi. Wakaramba kunyadziswa.+  Kubva zvino watanga here kundishevedza uchiti, ‘Baba vangu,+ ndimi shamwari youduku hwangu yandinovimba nayo!+  Munhu angaramba akatsamwa nokusingagumi, kana kuramba achichenjerera chinhu nokusingaperi here?’+ Tarira! Wakataura, asi wakaita zvinhu zvakaipa ukakunda.”+  Zvino Jehovha akati kwandiri mumazuva amambo Josiya:+ “‘Wakaona zvakaitwa naIsraeri asina kutendeka here?+ Iye akaenda pamakomo ose akakwirira+ nepasi pemiti yose yakasvibirira,+ kuti aite zvechipfambi ipapo.+  Pashure pokunge aita zvinhu zvose izvi, ndakaramba ndichiti achadzoka kwandiri, asi haana kudzoka;+ uye Judha akaramba akatarira mwana waamai vake anonyengera.+  Pandakaona izvozvo, nokuti Israeri asina kutendeka akanga aita upombwe, ndakamudzinga,+ ndikamupa gwaro rokumuramba chose,+ asi Judha, mwana waamai vake anonyengera haana kutya, asi iyewo akaenda ndokuita zvechipfambi.+  Upfambi hwake hwakavapo nokuda kwokushayiwa hanya kwake, uye akaramba achisvibisa nyika,+ achiita upombwe nematombo nemiti;+ 10  asi nokuda kwezvose izvi Judha, mwana waamai vake anonyengera haana kudzoka kwandiri nomwoyo wake wose,+ asi akadzoka zvokungonyepedzera,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.”+ 11  Zvino Jehovha akati kwandiri: “Israeri asina kutendeka akaita kuti mweya wake uve wakarurama kupfuura Judha anonyengera.+ 12  Enda uzivise mashoko aya kuchamhembe,+ uti: “‘“Dzokai, haiwa imi vaIsraeri vakatsauka,” ndizvo zvinotaura Jehovha.’+ ‘“Handizokutaririi nechiso changu ndakatsamwa,+ nokuti ndakavimbika,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.’ ‘“Handizorambi ndakatsamwa nokusingagumi.+ 13  Ingocherechedzai kukanganisa kwenyu chete, nokuti makatadzira Jehovha Mwari wenyu.+ Makaramba muchifamba-famba muchitevera nzira dzinoenda kuvanhu vamusingazivi+ pasi pemiti yose yakasvibirira,+ asi hamuna kuteerera inzwi rangu,” ndizvo zvinotaura Jehovha.’” 14  “Dzokai, haiwa imi vanakomana vakatsauka,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Nokuti ini pachangu ndava murume wenyu;+ ndichakutorai, mumwe kubva muguta uye vaviri kubva mumhuri, uye ndichaenda nemi kuZiyoni.+ 15  Ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu,+ uye vachakufudzai nezivo nenjere.+ 16  Muchava vazhinji, mobereka zvibereko muri munyika yacho pamazuva iwayo,” ndizvo zvinotaura Jehovha.+ “Ivo havazotizve, ‘Areka yesungano yaJehovha!’+ uye iyo haizouyi mumwoyo, uyewo havazoiyeuki+ kana kuisuwa, uye haizogadzirwizve. 17  Panguva iyoyo vachatumidza Jerusarema kuti chigaro choumambo chaJehovha;+ uye marudzi ose achaunganidzwa kwariri,+ kuzita raJehovha riri paJerusarema,+ uye havazoteverizve kuoma kwemwoyo yavo yakaipa.”+ 18  “Mumazuva iwayo vachafamba, imba yaJudha iri pedyo neimba yaIsraeri,+ uye vachabuda munyika yokuchamhembe vari pamwe chete+ vachipinda munyika yandakapa madzitateguru enyu kuti ive nhaka yavo.+ 19  Ini ndakati, ‘Haiwa ndakakuisa pakati pevanakomana nokukupa nyika yakanaka sei,+ nhaka yechishongo chemauto emarudzi!’ Ndakatizve, ‘Muchashevedzera kwandiri kuti, “Baba vangu!”+ uye hamuzoregi kunditevera.’ 20  ‘Haiwa imi imba yaIsraeri, chokwadi makandinyengera, sezvinoita mudzimai anosiya shamwari yake+ nokunyengera,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.” 21  Mumakwara akapfumbira makanzwika inzwi, kuchema, kuteterera kwevanakomana vaIsraeri. Nokuti vakamonyanisa nzira yavo;+ ivo vakakanganwa Jehovha Mwari wavo.+ 22  “Dzokai, imi vanakomana vakatsauka.+ Ndichagadzirisa kutsauka kwenyu.”+ “Tiri pano! Tauya kwamuri, nokuti imi, haiwa Jehovha, muri Mwari wedu.+ 23  Chokwadi zvikomo pamwe chete nenyonganyonga iri pamakomo+ ndezvenhema.+ Chokwadi ruponeso rwaIsraeri ruri kuna Jehovha Mwari wedu.+ 24  Asi chinhu chinonyadzisa+ chaparadza zvakashandirwa zvakaoma nemadzitateguru edu kubvira tichiri vaduku, makwai avo nemombe dzavo, vanakomana vavo nevanasikana vavo. 25  Tinorara pasi tichinyara,+ kunyadziswa kwedu kunoramba kuchitifukidza;+ nokuti takatadzira Jehovha Mwari wedu,+ isu nemadzibaba edu kubvira tichiri vaduku kusvikira nhasi,+ uye hatina kuteerera inzwi raJehovha Mwari wedu.”+

Mashoko Emuzasi