Jeremiya 27:1-22

27  Pakutanga kwoumambo hwaJehoyakimu mwanakomana waJosiya,+ mambo waJudha, shoko iri rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Jehovha ati kwandiri, ‘Gadzira zvokusungisa, pamwe chete nemajoko,+ uzviise pamutsipa wako.+  Uzvitumire kuna mambo weEdhomu+ nokuna mambo weMoabhi+ nokuna mambo wevanakomana vaAmoni+ nokuna mambo weTire+ nokuna mambo weSidhoni+ noruoko rwenhume dziri kuuya kuJerusarema kuna Zedhekiya mambo waJudha.  Uvape murayiro nokuda kwavanatenzi vavo, uchiti: “‘“Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri;+ muti kuna vanatenzi venyu,  ‘Ini ndakaita nyika,+ vanhu+ nemhuka+ zviri panyika nesimba rangu guru+ uye noruoko rwangu rwakatambanudzwa;+ uye ndakazvipa kune wandakaona akakodzera kwandiri.+  Zvino ini ndaisa nyika idzi dzose muruoko rwaNebhukadhinezari mambo weBhabhironi,+ mushumiri wangu;+ uye ndamupawo mhuka dzomusango kuti dzimushandire.+  Marudzi ose achashandira iye+ nomwanakomana wake nomuzukuru wake kusvikira nguva yenyika yake yasvika,+ uye marudzi mazhinji nemadzimambo makuru achamuita mushandi.’+  “‘“‘Zvino rudzi noumambo zvisingazomushandiri, iye Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi; uye ruya rusingazoisi mutsipa warwo pasi pejoko ramambo weBhabhironi, ndichafunga nezvorudzi irworwo nebakatwa,+ nenzara,+ nedenda,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kusvikira ndavapedza noruoko rwake.’+  “‘“‘Asi imi, musateerera vaprofita+ venyu nevashoperi venyu nevaroti+ venyu nevaiti venyu vezvemashiripiti nevaroyi+ venyu, vari kuti kwamuri: “Hamuzoshandiri mambo weBhabhironi.”+ 10  Nokuti vari kukuprofitirai nhema, kuti muendeswe kure muchibviswa panyika yenyu; uye ini ndichakuparadzirai, uye muchaparara.+ 11  “‘“‘Asi rudzi ruchaisa mutsipa warwo pasi pejoko ramambo weBhabhironi, rwomushandira, ndicharuregawo kuti ruzorore panyika yarwo,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye ruchairima rwogara mairi.’”’”+ 12  Ndakataura maererano nemashoko ose aya+ kunyange kuna Zedhekiya+ mambo waJudha, ndichiti: “Isai mitsipa yenyu pasi pejoko ramambo weBhabhironi mushandire iye nevanhu vake murambe muchirarama.+ 13  Nei imi nevanhu venyu muchifanira kufa nebakatwa,+ nenzara+ uye nedenda+ maererano nezvataurwa naJehovha kurudzi rusingashandiri mambo weBhabhironi? 14  Musateerera mashoko evaprofita vari kuti kwamuri, ‘Hamuzoshandiri mambo weBhabhironi,’+ nokuti vari kukuprofitirai nhema.+ 15  “‘Nokuti handina kuvatuma,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘asi vari kuprofita nezita rangu zvenhema, zvokuti ndichakuparadzirai,+ uye muchaparara,+ imi nevaprofita vari kukuprofitirai.’”+ 16  Ndakataura nevapristi nevanhu ava vose, ndichiti: “Zvanzi naJehovha, ‘Musateerera mashoko evaprofita venyu vari kukuprofitirai, vachiti: “Tarirai! Midziyo yeimba yaJehovha ichakurumidza kudzoswa ichibva kuBhabhironi!”+ Nokuti vari kukuprofitirai nhema.+ 17  Musavateerera. Shandirai mambo weBhabhironi murambe muchirarama.+ Nei guta rino richifanira kuva dongo?+ 18  Asi kana vari vaprofita uye kana shoko raJehovha riri kwavari, ndapota, ngavakumbire Jehovha wemauto,+ kuti midziyo ichasara muimba yaJehovha neimba yamambo waJudha nomuJerusarema irege kuenda kuBhabhironi.’ 19  “Nokuti zvanzi naJehovha wemauto pamusoro pembiru+ nepamusoro pedziva+ nepamusoro pezvingoro+ nepamusoro pemidziyo yakasara ichasara muguta rino,+ 20  isina kutorwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi paakatapa Jekoniya+ mwanakomana waJehoyakimu, mambo waJudha, achibva muJerusarema achienda kuBhabhironi, pamwe chete nevanokudzwa vose vaJudha neJerusarema;+ 21  nokuti zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, pamusoro pemidziyo ichasara paimba yaJehovha neimba yamambo waJudha neJerusarema,+ 22  ‘“Ichaendeswa kuBhabhironi+ uye icharamba iri ikoko kusvikira pazuva randichafunga nezvayo,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Ndichaidzosa, ndoidzorera kunzvimbo ino.”’”+

Mashoko Emuzasi