Jeremiya 26:1-24

26  Pakutanga kwokutonga kwoumambo hwaJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, shoko iri rakauya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Zvanzi naJehovha, ‘Mira pachivanze cheimba yaJehovha,+ utaure mashoko ose andichakurayira kuti uvaudze+ pamusoro pemaguta ose aJudha ari kuuya kuzokotama paimba yaJehovha. Usabvisa kana shoko zvaro.+  Zvichida vachateerera votendeuka, mumwe nomumwe obva panzira yake yakaipa,+ uye ndichazvidemba nokuda kwedambudziko randiri kufunga kuvaunzira nokuda kwokuipa kwezvavanoita.+  Uti kwavari: “Zvanzi naJehovha, ‘Kana musingazonditeereri nokufamba mumutemo+ wangu wandakaisa pamberi penyu,+  nokuteerera mashoko evashumiri vangu vaprofita, vandiri kutuma kwamuri, ndichitofumomuka ndichivatuma, ivo vamusina kuteerera,+  ndichaitawo kuti imba ino ive seiya yokuShiro,+ uye ndichaita kuti guta rino rive chinhu chinotukwa nemarudzi ose epanyika.’”’”+  Vapristi nevaprofita nevanhu vose vakanzwa Jeremiya achitaura mashoko aya ari muimba yaJehovha.+  Naizvozvo Jeremiya paakanga apedza kutaura zvose zvaakanga arayirwa naJehovha kuti ataurire vanhu vose, vapristi nevaprofita nevanhu vose vakabva vamubata, vachiti: “Chokwadi uchafa.+  Waprofitirei uchishandisa zita raJehovha, uchiti, ‘Imba ino ichava seiya yokuShiro,+ uye guta rino richaparadzwa kuti risava nomugari’?” Vanhu vose vakaramba vachiunganira Jeremiya muimba yaJehovha. 10  Kwapera nguva yakati, machinda+ aJudha akanzwa mashoko aya, akabva kuimba yamambo akaenda kuimba yaJehovha, akagara panopindwa napo pegedhi idzva raJehovha.+ 11  Vapristi nevaprofita vakatanga kuti kumachinda nokuvanhu vose: “Murume uyu akafanirwa nomutongo worufu,+ nokuti aprofita pamusoro peguta rino sezvamanzwa nenzeve dzenyu.”+ 12  Jeremiya akabva ati kumachinda ose nokuvanhu vose: “Jehovha ndiye akandituma kuti ndiprofite mashoko ose amanzwa pamusoro peimba ino nepamusoro peguta rino.+ 13  Zvino itai kuti nzira dzenyu nezvamunoita zvive zvakanaka,+ uye teererai inzwi raJehovha Mwari wenyu, uye Jehovha achazvidemba nokuda kwedambudziko raakataura pamusoro penyu.+ 14  Asi ini, tarirai ndiri mumaoko enyu.+ Ndiitirei maererano nezvakanaka uye maererano nezvakarurama kwamuri.+ 15  Ingozivai chete kuti, kana mukandiuraya, muri kuisa ropa risina mhosva pamuri nepaguta rino nepavagari varo,+ nokuti chokwadi Jehovha akandituma kwamuri kuti nditaure mashoko ose aya muchinzwa.”+ 16  Machinda+ nevanhu vose vakabva vati kuvapristi nokuvaprofita: “Hapana mutongo worufu wakafanira murume uyu,+ nokuti ataura kwatiri achishandisa zita raJehovha Mwari wedu.”+ 17  Uyezve, vamwe varume vakuru vomunyika yacho vakasimuka vakataura neungano yose yevanhu vachiti:+ 18  “Mika+ wokuMoresheti+ akanga achiprofita pamazuva aHezekiya mambo waJudha,+ akati kuvanhu vose vaJudha, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Ziyoni richarimwa somundawo zvawo,+ Jerusarema richava mirwiwo zvayo yezvakaparadzwa,+ uye gomo reImba yacho richava senzvimbo dzakakwirira dzomusango.”’+ 19  Hezekiya mambo waJudha navose vaya vaJudha vakambomuuraya here? Haana kutya Jehovha, akaita kuti anzwirwe nyasha naJehovha,+ zvokuti Jehovha akazvidemba nokuda kwedambudziko raakanga ataura kwavari here?+ Naizvozvo tiri kuunzira mweya yedu dambudziko guru.+ 20  “Kwaivawo nomumwe murume aiprofita achishandisa zita raJehovha, ainzi Urija mwanakomana waShemaya wokuKiriyati-jearimu.+ Akaramba achiprofitira guta rino nenyika ino maererano nemashoko ose aJeremiya. 21  Mambo Jehoyakimu+ nevarume vake vose vaiva nesimba nemachinda ose vakanzwa mashoko ake, uye mambo akatanga kutsvaka kumuuraya.+ Urija paakazvinzwa akabva atya,+ akatiza, akaenda kuIjipiti. 22  Asi Mambo Jehoyakimu akatuma varume kuIjipiti, Erinatani mwanakomana waAkibhori+ nevamwe varume vaaiva navo kuti vaende kuIjipiti. 23  Vakabva naUrija kuIjipiti, vakauya naye kuna Mambo Jehoyakimu, uyo akabva amuuraya nebakatwa,+ akakanda chitunha chake kumakuva evanakomana vevanhu.” 24  Uyezve, ruoko rwaAhikamu+ mwanakomana waShafani+ ndirwo rwaiva naJeremiya, kuti asaiswa mumaoko evanhu kuti aurayiwe.+

Mashoko Emuzasi