Jeremiya 25:1-38

25  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya pamusoro pevanhu vose vaJudha mugore rechina raJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, kureva gore rokutanga raNebhukadrezari mambo weBhabhironi;  rakataurwa nomuprofita Jeremiya pamusoro pevanhu vose vaJudha uye pamusoro pevagari vose vomuJerusarema, achiti:  “Kubvira mugore rechigumi nematatu raJosiya+ mwanakomana waAmone, mambo waJudha, kusvikira nhasi, makore makumi maviri nematatu aya, shoko raJehovha rakauya kwandiri, uye ndakaramba ndichitaura nemi, ndichifumomuka ndichitaura, asi hamuna kuteerera.+  Jehovha akakutumirai vashumiri vake vose vaprofita, achifumomuka achivatuma, asi hamuna kuteerera,+ uyewo hamuna kurereka nzeve yenyu kuti muteerere,+  vachiti, ‘Tapota, mumwe nomumwe ngaatendeuke abve panzira yake yakaipa uye pakuipa kwezvamakaita,+ rambai muchigara panyika yamakapiwa imi nemadzitateguru enyu naJehovha kubvira kare kare, kusvikira kunguva refu ichauya.+  Musatevera vamwe vanamwari kuti muvashumire nokuvakotamira, kuti murege kunditsamwisa nebasa remaoko enyu, uye kuti ndirege kukuunzirai dambudziko.’+  “‘Asi hamuna kunditeerera,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kuti mundigumbure nebasa remaoko enyu, muzviunzire dambudziko.’+  “Naizvozvo zvanzi naJehovha wemauto, ‘“Nokuti hamuna kuteerera mashoko angu,  tarirai ndichatumira shoko ndotora mhuri dzose dzokuchamhembe,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “uye ndichatumira shoko kuna Nebhukadrezari mambo weBhabhironi, mushumiri wangu,+ uye ndichavaunza kuti varwise nyika+ ino nevagari vayo nemarudzi aya ose akapoteredza;+ uye ndichavatsaura kuti vaparadzwe uye ndichaita kuti vave chinhu chinokatyamadza nechinhu chokuridzira muridzo+ uye matongo nokusingagumi.+ 10  Ndichaparadza inzwi rokupembera nomufaro nenzwi rokufara mavari,+ inzwi romuroori nenzwi romwenga,+ kurira kweguyo+ nechiedza cherambi.+ 11  Nyika ino yose ichava dongo, chinhu chinokatyamadza, uye marudzi aya achashandira mambo weBhabhironi kwemakore makumi manomwe.”’+ 12  “‘Zvino kana makore makumi manomwe apera,+ ndichaita kuti mambo weBhabhironi norudzi irworwo vazvidavirire kukanganisa kwavo,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kunyange nyika yevaKadheya,+ ndichaiita matongo nokusingagumi.+ 13  Ndichaunza mashoko angu ose andakataura pairi, uyewo zvose zvakanyorwa mubhuku rino zvakaprofitwa naJeremiya kumarudzi ose.+ 14  Nokuti kunyange iwo, marudzi mazhinji nemadzimambo makuru,+ akavashandisa sevashandi;+ uye ini ndichavatsiva maererano nebasa ravo uye maererano nebasa remaoko avo.’”+ 15  Nokuti Jehovha Mwari waIsraeri ati kwandiri: “Tora kapu iyi yewaini yehasha muruoko rwangu, unwise marudzi ose andiri kukutuma kwaari.+ 16  Ngaanwe adzedzerekere mberi neshure uye aite sevanhu vanopenga nokuda kwebakatwa randiri kutuma pakati pawo.”+ 17  Ndakatora kapu yacho muruoko rwaJehovha, ndikanwisa marudzi ose andakanga ndatumwa kwaari naJehovha:+ 18  anoti, Jerusarema nemaguta aJudha nemadzimambo aro, machinda aro, kuti ndizviite matongo, chinhu chinokatyamadza,+ chinhu chokuridzira muridzo uye chinotukwa, sezvazvakaita nhasi;+ 19  Farao mambo weIjipiti nevashandi vake nemachinda ake nevanhu vake vose;+ 20  neboka rose revamwe vanhu vakavhengana, nemadzimambo ose enyika yeUzi,+ nemadzimambo ose enyika yevaFiristiya+ neAshkeroni+ neGaza+ neEkroni+ nevachasara vokuAshdhodhi;+ 21  Edhomu+ neMoabhi+ nevanakomana vaAmoni;+ 22  nemadzimambo ose eTire+ nemadzimambo ose eSidhoni+ nemadzimambo echitsuwa chiri munzvimbo yegungwa; 23  neDhedhani+ neTema+ neBhuzi navose vaya vane bvudzi rakadimburirwa pazvavovo;+ 24  nemadzimambo ose evaArabhu+ nemadzimambo ose eboka revamwe vanhu vakavhengana ari kugara murenje; 25  nemadzimambo ose eZimri nemadzimambo ose eEramu+ nemadzimambo ose evaMedhiya;+ 26  nemadzimambo ose okuchamhembe ari pedyo neari kure, mumwe pashure pomumwe, nohumwe umambo hwose hwepasi huri panyika; uye mambo weSheshaki+ achanwa kana ivo vapedza. 27  “Uti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri: “Inwai, mudhakwe, murutse uye muwe zvokuti hamugoni kumuka+ nokuda kwebakatwa randichatuma pakati penyu.”’+ 28  Kana vakaramba kutora kapu yacho muruoko rwako kuti vanwe, utiwo kwavari, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Muchatonwa chete.+ 29  Nokuti, tarirai! ndiri kutanga kuunza dambudziko paguta rinoshevedzwa nezita rangu,+ uye imi mungarega kurangwa here?”’+ “‘Hamuzoregi kurangwa, nokuti kune bakatwa randiri kushevedzera vagari vose vepanyika,’ ndizvo zvinotaura Jehovha wemauto. 30  “Asi iwe, uprofite kwavari mashoko ose aya, uti kwavari, ‘Jehovha achadzvova ari kumusoro,+ achaita kuti inzwi rake rinzwike ari kunzvimbo yake tsvene yaanogara.+ Chokwadi achadzvovera nzvimbo yake yaanogara. Achashevedzera kuvagari vose vepanyika sezvinoita vaya vari kutsika-tsika chisviniro chewaini.’+ 31  “‘Ruzha ruchasvika kurutivi rwokumugumo wenyika chaiko, nokuti Jehovha ane gakava nemarudzi.+ Iye achatonga vanhu vose.+ Vakaipa achavaisa kubakatwa,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 32  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Tarirai! Dambudziko riri kufamba richibva pane rumwe rudzi richienda kune rumwe rudzi,+ uye mhepo huru ine mvura ichamutswa kumativi ari kure kwazvo enyika.+ 33  Vaya vachaurayiwa naJehovha vachavapo pazuva iroro kubvira kumugumo wenyika kusvikira kune mumwe mugumo wenyika.+ Havazochemwi, uyewo havazounganidzwi kana kuvigwa.+ Vachava somupfudze panyika.’+ 34  “Ungudzai, imi vafudzi, mushevedzere!+ Umburukai,+ imi vakuru veboka rezvipfuwo,+ nokuti mazuva enyu okuurayiwa neokuparadzirwa akwana,+ muchaputsika somudziyo unodiwa!+ 35  Nzvimbo yokutizira yevafudzi, nenzira yokupukunyuka nayo yevakuru veboka rezvipfuwo hazvisisipo.+ 36  Teererai! Kushevedzera kwevafudzi, nokuungudza kwevakuru veboka rezvipfuwo, nokuti Jehovha ari kupamba mafuro avo. 37  Nzvimbo dzokugara dzine rugare dzaitwa kuti dzisava noupenyu nokuda kwokutsamwa kukuru kwaJehovha.+ 38  Akabva munzvimbo yake yaanovanda somwana weshumba ava nezenze,+ nokuti nyika yavo yava chinhu chinokatyamadza nokuda kwebakatwa rine utsinye uye nokuda kwokutsamwa kwake kukuru.”+

Mashoko Emuzasi