Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 22:1-30

22  Zvanzi naJehovha: “Enda kuimba yamambo waJudha, utaure shoko iri ikoko.  Uti, ‘Inzwai shoko raJehovha, haiwa imi mambo waJudha agere pachigaro choumambo chaDhavhidhi,+ imi nevashandi venyu nevanhu venyu, vaya vanopinda nepamagedhi aya.+  Zvanzi naJehovha: “Ruramisirai uye itai zvakarurama, nunurai uya ari kubirwa paruoko rweanobiridzira; uye musaitira utsinye chero mutorwa upi zvake, nherera kana chirikadzi.+ Musavaitira chisimba.+ Musateura ropa risina mhosva munzvimbo ino.+  Nokuti chokwadi kana mukaita shoko iri, madzimambo ari kugara pachigaro choumambo chaDhavhidhi+ achapindawo nepamagedhi eimba ino, akakwira mungoro uye ari pamabhiza, iye nevashandi vake nevanhu vake.”’+  “‘Asi kana mukasateerera mashoko aya, ndinopika neni pachangu,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kuti imba ino ichava dongo.’+  “Nokuti zvanzi naJehovha pamusoro peimba yamambo waJudha, ‘Wakaita seGiriyedhi kwandiri, sepamusoro peRebhanoni.+ Chokwadi ndichakuita renje;+ kana ari maguta, hapana kana rimwe chete richagarwa.+  Ndichakutsaurira vaya vari kuparadza kuti vakurwise,+ mumwe nomumwe nezvombo zvake;+ uye vachatema misidhari+ yako yakanaka kwazvo voiwisira mumoto.+  Marudzi mazhinji achapfuura nomuguta rino otaurirana achiti: “Jehovha akaitirei guta guru iri seizvi?”+  Vachati: “Nokuti vakasiya sungano yaJehovha Mwari wavo,+ vakakotamira vamwe vanamwari, vakavashumira.”’+ 10  “Musachema munhu akafa,+ uye musamunzwira tsitsi. Chemai kwazvo uya ari kuenda, nokuti haazodzokizve uye haazooni nyika yehama dzake. 11  Nokuti zvanzi naJehovha pamusoro paSharumu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha ari kutonga panzvimbo paJosiya baba vake,+ akabva munzvimbo ino, ‘Haazodzokizve ikoko. 12  Nokuti achafira kunzvimbo yavakamuendesa akatapwa, uye haazoonizve nyika ino.’+ 13  “Ane nhamo munhu anovaka imba yake,+ asi asingaiti nokururama, nedzimba dzake dzepamusoro, asi asingaiti nokururamisira, achishandisa wokwake uyo anoshandira pasina, uye waasingapi mubayiro wake;+ 14  uya anoti, ‘Ndichazvivakira imba hombe nedzimba dzepamusoro dzakafara;+ uye mahwindo angu achakudzwa nokuda kwayo, uye mapuranga acho achava omusidhari,+ akazorwa zvitsvuku.’+ 15  Ucharamba uchitonga nokuti uri kukwikwidza nokushandisa misidhari here? Baba vako, havana kudya, vakanwa, vakaruramisira uye vakaita zvakarurama here?+ Ipapo zvakavafambira zvakanaka.+ 16  Vakarwira mhosva dzomunhu anotambura nomurombo.+ Ipapo zvakafamba zvakanaka. ‘Izvozvo zvakanga zvisiri kundiziva here?’ ndizvo zvinotaura Jehovha. 17  ‘Chokwadi maziso ako nomwoyo wako hazvisi pane chimwe chinhu asi papfuma yako isina kururama,+ neparopa rouya asina mhosva kuti uriteure,+ nepakubiridzira, nepakumanikidza kuti uzviite.’ 18  “Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro paJehoyakimu+ mwanakomana waJosiya, mambo waJudha, ‘Havazomuchemi vachiti: “Maiwe, hama yangu! Uye maiwe, hanzvadzi yangu kani!” Havazomuchemi vachiti: “Maiwe, tenzi kani! Uye maiwe, changamire kani!”+ 19  Achavigwa sezvinoitwa mbongoro hono,+ achizvuzvurudzwa uye achiraswa kunze, kuseri kwemagedhi eJerusarema.’+ 20  “Kwira pamusoro peRebhanoni+ ushevedzere, uite kuti inzwi rako rinzwike uri kuBhashani.+ Shevedzera uri kuAbharimu,+ nokuti vose vaya vanokuda kwazvo vaparadzwa.+ 21  Ndakataura newe munguva yawakanga usinganetseki.+ Wakati, ‘Handisi kuzoteerera.’+ Izvi ndizvo zvawave uchiita kubvira uchiri muduku, nokuti hauna kuteerera inzwi rangu.+ 22  Mhepo ichafudza vafudzi vako vose;+ uye vaya vanokuda kwazvo vachatapwa.+ Nokuti panguva iyoyo uchanyara uye uchaninipiswa nokuda kwedambudziko rako rose.+ 23  Haiwa iwe unogara muRebhanoni,+ uchigara mumisidhari,+ uchagomera sei marwadzo okusununguka paanouya kwauri,+ marwadzo okusununguka seaya omukadzi ari kusununguka!”+ 24  “‘Noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kunyange dai Koniya+ mwanakomana waJehoyakimu,+ mambo waJudha, aiva rin’i yokusimbisa+ nayo iri paruoko rwangu rworudyi, ndaizokubvisa ipapo!+ 25  Ndichakuisa mumaoko evaya vari kutsvaka mweya wako+ nomumaoko evaya vaunotya nomuruoko rwaNebhukadrezari mambo weBhabhironi nomumaoko evaKadheya.+ 26  Iwe naamai vako+ vakakubereka ndichakukandai mune imwe nyika yamusina kuberekerwa, uye ikoko ndiko kwamuchafira.+ 27  Asi havazodzokeri kunyika iyo mweya yavo ichange ichida kudzokera kwairi.+ 28  Murume uyu Koniya+ chinhuwo zvacho chinozvidzwa, chakaputswa-putswa,+ kana kuti mudziyo usingafarirwi here?+ Nei iye nevana vake vachakandwa pasi, vokandwa munyika yavasina kumboziva?’+ 29  “Haiwa iwe nyika, nyika, nyika, inzwa shoko raJehovha.+ 30  Zvanzi naJehovha, ‘Nyorai murume uyu seasina mwana,+ somurume asingazombobudiriri pamazuva ake; nokuti kubvira pavana vake hapana kana mumwe chete achabudirira,+ achigara pachigaro choumambo chaDhavhidhi+ uye achitongazve pakati paJudha.’”

Mashoko Emuzasi