Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Jeremiya 21:1-14

21  Iri ndiro shoko+ rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, Mambo Zedhekiya+ paakamutumira Pashuri+ mwanakomana waMarikija naZefaniya+ mwanakomana waMaaseya, mupristi, achiti:  “Tapota tibvunzire kuna Jehovha,+ nokuti Nebhukadrezari mambo weBhabhironi ari kurwa nesu.+ Zvichida Jehovha achatiitira maererano nemabasa ake ose anoshamisa, zvokuti iye achabva kwatiri.”+  Jeremiya akati kwavari: “Itii kuna Zedhekiya,  ‘Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Tarirai ndichaita kuti zvombo zvehondo zviri muruoko rwenyu zvikudzokerei, zvamuri kurwisa nazvo mambo weBhabhironi,+ nevaKadheya+ vari kukukombai vari kunze kworusvingo, uye ndichazviunganidza pakati peguta rino.+  Ini ndicharwa nemi+ noruoko rwakatambanudzwa, noruoko rwakasimba, ndakatsamwa, ndiine hasha uye ndakagumbuka kwazvo.+  Ndichauraya vagari vomuguta rino, vanhu nemhuka. Zvichafa nedenda guru.”’+  “‘“Pashure paizvozvo,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “ndichaisa Zedhekiya mambo waJudha nevashandi vake nevanhu nevaya vachasiyiwa muguta rino nedenda, nebakatwa nenzara, muruoko rwaNebhukadrezari mambo weBhabhironi, imo mumaoko evavengi vavo nomumaoko evaya vari kutsvaka mweya yavo, iye achavauraya nomuromo webakatwa.+ Haazovanzwiri urombo, uye haazovanzwiri tsitsi kana kuvanzwira ngoni.”’+  “Uti kuvanhu ava, ‘Zvanzi naJehovha: “Tarirai ndiri kuisa nzira youpenyu nenzira yorufu pamberi penyu.+  Munhu anoramba akagara muguta rino achaurayiwa nebakatwa, nenzara uye nedenda;+ asi anobuda uye anoenda kuvaKadheya vari kukukombai acharamba achirarama, mweya wake uchava wake sezvakapambwa zvake.”’+ 10  “‘“Nokuti ndatarira guta rino ndakatsamwa kuti ndiriunzire dambudziko, kwete zvakanaka,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Richaiswa muruoko rwamambo weBhabhironi,+ uye acharipisa nomoto.”+ 11  “‘Zvino kana iri imba yamambo waJudha, inzwai shoko raJehovha, haiwa imi varume.+ 12  Haiwa imi imba yaDhavhidhi,+ zvanzi naJehovha: “Mangwanani oga oga+ ipai mutongo muchiruramisira,+ nunurai ari kubirwa paruoko rweanobiridzira,+ kuti hasha dzangu dzirege kubuda somoto+ dzikapisa uye dzikasava neanodzidzima nokuda kwokuipa kwezvamakaita.”’+ 13  “‘Tarira ndiri kukurwisa, haiwa iwe mukadzi anogara mubani,+ haiwa iwe dombo renyika yakati sandara,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Asi imi muri kuti: “Ndiani achauya kuzotirwisa? Ndiani achapinda matinogara?”+ 14  Ndichaitawo kuti muzvidavirire+ maererano nezvibereko zvezvamakaita,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Ndichabatidza moto musango rake,+ uye iwo uchaparadza zvinhu zvose zvakamupoteredza.’”+

Mashoko Emuzasi