Jeremiya 2:1-37

2  Zvino shoko raJehovha rakauya kwandiri,+ richiti:  “Enda ushevedzere Jerusarema richinzwa, uchiti, ‘Zvanzi naJehovha:+ “Ndinonyatsoyeuka mutsa worudo wawakaratidza uchiri muduku,+ rudo rwepanguva yawakavimbiswa kuroorwa,+ kunditevera kwawakaita murenje, munyika isina kudyarwa mbeu.+  Israeri aiva chinhu chitsvene kuna Jehovha,+ zvibereko zvokutanga kwaAri.”’+ ‘Vanhu vose vaimuparadza vaizvipa mhosva.+ Dambudziko raiuya pavari,’ ndizvo zvakataura Jehovha.”+  Inzwai shoko raJehovha, haiwa imi imba yaJakobho,+ nemi mhuri dzose dzeimba yaIsraeri.+  Zvanzi naJehovha: “Madzibaba enyu akawanei mandiri chakanga chisina kururama,+ zvokuti akava kure neni kwazvo,+ uye akaramba achitevera chidhori+ chisina zvachinobatsira, achiva asina zvaanobatsira pachawo?+  Haana kuti, ‘Jehovha ari kupi, Iye akatibudisa munyika yeIjipiti,+ Iye akatifambisa nomurenje, nomunyika yemapani erenje+ nemakomba, nomunyika isina mvura+ uye yezarima,+ nomunyika isina munhu akafambamo uye musina munhu wepanyika akagaramo?’  “Ndakakuunzai zvishoma nezvishoma kunyika ine michero, kuti mudye zvibereko zvayo nezvinhu zvayo zvakanaka.+ Asi makapinda, mukasvibisa nyika yangu; uye makaita kuti nhaka yangu ive chinhu chinosemesa.+  Vapristi havana kuti, ‘Jehovha ari kupi?’+ Vaya vanoita zvomutemo havana kundiziva;+ uye vafudzi vakanditadzira,+ naivowo vaprofita vakaprofita naBhaari,+ uye vakatevera vaya vaisagona kubatsira.+  “‘Naizvozvo ndichakakavadzanazve nemi,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye ndichakakavadzana nevanakomana vevanakomana venyu.’+ 10  “‘Asi yambukirai kunyika dzevaKitimu+ dziri mumhenderekedzo yegungwa muone. Tumirai shoko kuKedhari+ munyatsofungisisa, muone kana chinhu chakadai chakaitika.+ 11  Kune rudzi rwakachinjanisa vanamwari+ varwo nevaya vasiri vanamwari here?+ Asi vanhu vangu vakachinjanisa kukudzwa kwangu nezvinhu zvisingabatsiri.+ 12  Rambai makatarira izvi muchishamiswa, haiwa imi matenga; uye bvudzi ngarimire nokuda kwokutya kwazvo,’ ndizvo zvinotaura Jehovha,+ 13  ‘nokuti vanhu vangu vakaita zvinhu zviviri zvakaipa: Vakandisiya,+ ini tsime remvura mhenyu,+ kuti vachere migodhi yemvura, migodhi yakatsemuka, isingagoni kuchengeta mvura.’ 14  “‘Israeri mushandi, kana kuti muranda akaberekerwa mumba here?+ Nei ava wokupamba? 15  Vana veshumba vane zenze vanomudzvovera;+ ivo varira.+ Vakaita kuti nyika yake ive chinhu chinokatyamadza. Maguta ake akatungidzwa moto, zvokuti hamuna anogaramo.+ 16  Naivowo vanakomana vokuNofi+ nokuTapanesi+ vakaramba vachikudya panhongonya yomusoro.+ 17  Izvi handizvo zvawakaita nokusiya kwako Jehovha Mwari wako+ munguva yaakakufambisa munzira here?+ 18  Zvino uchanetsekerei nokutsvaka nzira inoenda kuIjipiti+ kuti unwe mvura yorwizi rwaShihori?+ Uchanetsekerei nokutsvaka nzira inoenda kuAsiriya+ kuti unwe mvura yoRwizi? 19  Zvakaipa zvako ngazvikururamise,+ uye mabasa ako okusatendeka ngaakutsiure.+ Saka ziva, uone kuti kusiya kwako Jehovha Mwari wako chinhu chakaipa nechinorwadza,+ uye hausati wava kunditya,’+ ndizvo zvinotaura Changamire+ Ishe, Jehovha wemauto. 20  “‘Nokuti kare kare ndakatyora-tyora joko rako;+ ndakadambura zvisungo zvako. Asi iwe wakati: “Handisi kuzoshumira,” nokuti wairara wakazvambarara+ pazvikomo zvose zvakakwirira nepasi pemiti yose yakasvibirira,+ uchiita upfambi.+ 21  Asi ini, ndakanga ndakudyara somuzambiringa mutsvuku wakanaka kwazvo,+ wose zvawo uri mbeu yechokwadi. Naizvozvo wandichinjira sei kuva nhungirwa dzakaipa dzomumwe muzambiringa?’+ 22  “‘Asi kunyange ukageza nesoda uye ukatora sipo yakawanda,+ kukanganisa kwako kuchava kutindivara pamberi pangu,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 23  Ungati sei, ‘Handina kuzvisvibisa.+ Handina kutevera vanaBhaari’?+ Ona nzira yako mumupata.+ Cherechedza zvawakaita. Uri ngamera duku hadzi inongomhanya-mhanya munzira dzayo zvisina chinangwa; 24  uri mbizi+ yajaira musango, mweya wayo paunopanga, ichifembedza mhepo;+ panguva yainoda mukono, ndiani angaidzosa? Dzose dziya dziri kuitsvaka hadzizozvinetesi. Mumwedzi wayo dzichaiwana. 25  Usaita kuti tsoka yako ishayiwe shangu, uye pahuro pako pave nenyota.+ Asi iwe wakati, ‘Hazvina tariro!+ Aiwa, asi ndakada vanhu vandisingazivi,+ uye ndichavatevera.’+ 26  “Veimba yaIsraeri, ivo, madzimambo avo, machinda avo nevapristi vavo nevaprofita+ vavo vakanyara sokunyara kunoita mbavha painobatwa.+ 27  Vari kuti kumuti, ‘Ndiwe baba vangu,’+ uye kudombo, ‘Ndiwe wakandibereka.’ Asi ivo vakandifuratira, havana kunditarira nezviso zvavo.+ Panguva yedambudziko ravo vachati, ‘Simukai mutiponese!’+ 28  “Asi vanamwari vako vawakazvigadzirira varipiko?+ Ngavasimuke kana vangakuponesa panguva yedambudziko rako.+ Haiwa iwe Judha, vanamwari vako vawanda sezvakaita maguta ako.+ 29  “‘Nei muchiramba muchikakavadzana neni?+ Nei makanditadzira, mose zvenyu?’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 30  Ndakarova vanakomana venyu pasina zvazvakabatsira.+ Havana kubvuma kurangwa.+ Bakatwa renyu rakaparadza vaprofita venyu, seshumba iri kuparadza.+ 31  Haiwa imi chizvarwa, onai shoko raJehovha.+ “Ndangova renje zvaro kuna Israeri+ kana kuti nyika yerima guru here? Nei ava, vanhu vangu, vakati, ‘Takafamba-famba takasununguka. Hatizodzokizve kwamuri’?+ 32  Mhandara ingakanganwa zvishongo zvayo, mwenga angakanganwa micheka yake inosungwa nechomumazamu here? Asi vanhu vangu—vakandikanganwa mazuva asingaverengeki.+ 33  “Haiwa iwe mukadzi, nei uchinatsa nzira yako kuti utsvake kudiwa? Naizvozvo wakadzidzisawo nzira dzako zvinhu zvakaipa.+ 34  Uyewo, kumupendero wenguo yako kwakawanikwa mavara eropa remweya+ yevarombo vasina mhosva.+ Handina kuvawana vachipaza, asi iwo ari pamipendero iyi yose.+ 35  “Asi unoti, ‘Handina mhosva. Chokwadi kutsamwa kwake kwakabva kwandiri.’+ “Tarira ndava kukakavadzana newe nokuda kwokutaura kwako kwokuti, ‘Handina kutadza.’+ 36  Nei uchiona kuchinja kwako nzira sechinhu chisingambokoshi?+ Uchanyadziswawo neIjipiti,+ sokunyadziswa kwawakaitwa neAsiriya.+ 37  Nokuda kweizviwo uchaenda maoko ako ari pamusoro wako,+ nokuti Jehovha akaramba zvaunovimba nazvo, uye hauzobudiriri nazvo.”

Mashoko Emuzasi