Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 19:1-15

19  Zvanzi naJehovha: “Enda, utore chirongo chomuumbi+ nevamwe varume vakuru vevanhu nevamwe varume vakuru vevapristi.  Enda kumupata womwanakomana waHinomu,+ uri panopindwa napo paGedhi reZvaenga. Uzivise ikoko mashoko andichakutaurira.+  Uti, ‘Inzwai shoko raJehovha, haiwa imi madzimambo aJudha nemi vagari vomuJerusarema.+ Zvanzi naJehovha wemauto,+ Mwari waIsraeri: “‘“Tarirai ndiri kuunza dambudziko panzvimbo ino, rokuti ani naani paanorinzwa, nzeve dzake dzichaunga;+  nokuti vakandisiya,+ vakaita kuti nzvimbo ino itadze kuzivikanwa,+ vakakwidzira vamwe vanamwari vavakanga vasina kuziva+ utsi hwezvibayiro munzvimbo iyoyo, ivo nemadzitateguru avo nemadzimambo aJudha; uye vazadza nzvimbo ino neropa revasina mhosva.+  Vakavaka nzvimbo dzakakwirira dzaBhaari kuti vapise vanakomana vavo mumoto sezvinopiwa zvinopiswa zvakakwana kuna Bhaari,+ chinhu chandakanga ndisina kurayira kana kutaura nezvacho,+ uye chakanga chisina kuuya mumwoyo mangu.”’+  “‘“Naizvozvo, tarira! mazuva achauya,” ndizvo zvinotaura Jehovha, “nzvimbo ino paisingazonzizve Tofeti+ uye mupata womwanakomana waHinomu,+ asi mupata wokuurayira.  Ndichaita kuti chinangwa chaJudha necheJerusarema chive chisina zvachinobatsira munzvimbo ino,+ uye ndichaita kuti vawiswe nebakatwa pamberi pevavengi vavo uye nemaoko evaya vari kutsvaka mweya yavo.+ Ndichapa zvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nemhuka dzepanyika zvitunha zvavo.+  Ndichaita kuti guta rino rive chinhu chinokatyamadza uye chinhu chinoridzirwa muridzo.+ Munhu wose achapfuura nomariri acharamba akatarira achikatyamara oridza muridzo pamusoro pematambudziko aro ose.+  Ndichaita kuti vadye nyama yevanakomana vavo nenyama yevanasikana vavo; uye mumwe nomumwe achadya nyama yewokwake, nokuda kwokuomerwa uye nokuda kwokumanikidzwa kwavachakomberedzwa nakwo nevavengi vavo nevaya vari kutsvaka mweya yavo.”’+ 10  “Zvino iwe uputse chirongo chacho varume vauchaenda navo vachizviona. 11  Uti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Ndichaputsa vanhu ava neguta rino saizvozvi, sokuputsa kunoita munhu mudziyo womuumbi zvokuti hauzogadzirikizve;+ uye vachaviga muTofeti+ kusvikira pasisinazve nzvimbo yokuviga.”’+ 12  “‘Nzvimbo ino ndichaiitira saizvozvo,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘pamwe chete nevagari vayo, uyewo ndichaita kuti guta rino rive seTofeti.+ 13  Dzimba dzomuJerusarema nedzimba dzemadzimambo aJudha dzichava senzvimbo yeTofeti,+ dzisina kuchena, kureva dzimba dzose dzine pamusoro pematenga+ pavaikwidzira uto rose rokumatenga utsi hwezvibayiro uye pavaidururira zvinopiwa zvinonwiwa kune vamwe vanamwari.’”+ 14  Jeremiya akabva kuTofeti,+ kwaakanga atumwa naJehovha kuti anoprofita, akamira pachivanze cheimba yaJehovha, akati kuvanhu vose:+ 15  “Zvanzi naJehovha wemauto, Mwari waIsraeri, ‘Tarirai ndichaunzira guta rino nemaguta aro ose dambudziko randakataura nezvaro, nokuti ivo vakaomesa mitsipa yavo kuti varege kuteerera mashoko angu.’”+

Mashoko Emuzasi