Jeremiya 18:1-23

18  Iri ndiro shoko rakauya kuna Jeremiya richibva kuna Jehovha, richiti:  “Simuka, uende kuimba yomuumbi,+ uye ndichaita kuti unzwe mashoko angu ikoko.”  Ndakaenda kuimba yomuumbi, uye iye akanga achishandisa mavhiri omuumbi.  Mudziyo waakanga achigadzira nevhu wakashatiswa noruoko rwomuumbi, akachinja, akarigadzirisa mumwe mudziyo, sezvakanga zvakarurama kumuumbi kuti agadzire.+  Shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “‘Haiwa imi imba yaIsraeri, handikwanisi kukuitai sezvaitwa nomuumbi uyu here?’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Haiwa imi imba yaIsraeri, ‘Tarirai! Sezvakaita ivhu riri muruoko rwomuumbi, ndizvo zvamakaita muruoko rwangu.+  Panguva ipi neipi yandingataura nezvorudzi uye nezvoumambo kuti ndirudzure nokuruputsa nokuruparadza,+  uye rudzi irworwo rukatendeuka pane zvakaipa zvarwo zvandakarunyevera,+ ndichazvidembawo pamusoro pedambudziko randakanga ndafunga kuita paruri.+  Asi panguva chero ipi zvayo yandingataura pamusoro porudzi uye pamusoro poumambo kuti ndiruvake uye ndirudyare,+ 10  irwo rukandiitira zvakaipa nokusateerera inzwi rangu,+ ndichazvidembawo pamusoro pezvakanaka zvandakazvitaurira kuti ndiite zvakarunakira.’ 11  “Ndapota, chitaura zvino nevarume vaJudha uye nevagari vomuJerusarema uti, ‘Zvanzi naJehovha: “Tarirai ndiri kukugadzirirai dambudziko uye ndiri kukufungirai zano.+ Ndapota, mumwe nomumwe ngaatendeuke panzira yake yakaipa, uye itai kuti nzira dzenyu nezvamunoita zvive zvakanaka.”’”+ 12  Ivo vakati: “Hazvina tariro!+ Nokuti tichatevera kufunga kwedu, uye mumwe nomumwe achaita zvinhu zvokuoma kwomwoyo wake wakaipa.”+ 13  Naizvozvo zvanzi naJehovha: “Ndapota, bvunzai pakati pemarudzi. Ndiani akambonzwa zvinhu zvakadai? Kune chinhu chinosemesa chaitwa zvakanyanyisa nemhandara yaIsraeri.+ 14  Chando cheRebhanoni chichabva padombo rokusango here? Kana kuti mvura inobva kumwe, inotonhorera, inoyerera, ichaoma here? 15  Nokuti vanhu vangu vakandikanganwa+ pakuti vanokwidzira chimwe chinhu chisina zvachinobatsira utsi hwezvibayiro,+ uye pakuti vanogumbura vanhu munzira dzavo,+ iwo makwara ekare kare,+ kuti vafambe mumigwagwa, nzira isina kuumbiridzwa, 16  kuti vaite kuti nyika yavo ive chinhu chinokatyamadza,+ chinhu chinoridzirwa muridzo nokusingagumi.+ Munhu wose anopfuura namo acharamba akatarira achikatyamara odzungudza musoro wake.+ 17  Ndichavaparadzira pamberi pomuvengi sezvinoitwa nemhepo yokumabvazuva.+ Muzuva renjodzi yavo, ndichavafuratira, handingavatariri.”+ 18  Ivo vakati: “Uyai, ngatirongerei Jeremiya mazano,+ nokuti mutemo hauzoparari kumupristi+ kana zano kumunhu akachenjera kana shoko kumuprofita.+ Uyai timurove norurimi+ uye ngatirege kuteerera mashoko ake chero api zvawo.” 19  Nditeererei, haiwa Jehovha, uye inzwai inzwi revanopikisana neni.+ 20  Zvakanaka zvingatsiviwa nokuita zvakaipa here?+ Nokuti vacherera mweya wangu gomba.+ Yeukai kumira kwangu pamberi penyu kuti nditaure zvakanaka kunyange nezvavo, kuti ndidzose hasha dzenyu dzibve pavari.+ 21  Naizvozvo isai vanakomana vavo kunzara,+ muvaise kusimba rebakatwa;+ madzimai avo ngaave vakadzi vakashayikirwa nevana, uye chirikadzi.+ Varume vavo ngavave vaya vakaurayiwa nedenda rinouraya, majaya avo vaya vakaurayiwa nebakatwa muhondo.+ 22  Kuchema ngakunzwike mudzimba dzavo, pamunongoerekana mavaunzira boka revapambi.+ Nokuti vachera gomba kuti vandibate, uye vavanzira tsoka dzangu zviteyeso.+ 23  Asi imi, haiwa Jehovha, munonyatsoziva kundirongera zano kwavo kwose kuti vandiuraye.+ Musafukidza kukanganisa kwavo, uye musadzima chivi chavo pamberi penyu; asi ngavave vaya vanogumburwa pamberi penyu.+ Varwisei panguva yokutsamwa kwenyu.+

Mashoko Emuzasi