Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Jeremiya 17:1-27

17  “Chivi chaJudha chakanyorwa nechinyoreso chesimbi.+ Chakatemerwa pahwendefa remwoyo+ yavo, uye panyanga dzeatari+ dzavo nomuromo wedhaimani,  vanakomana vavo pavanoyeuka atari dzavo nematanda avo matsvene ari pedyo nemiti yakasvibirira, pazvikomo zvakakwirira,+  pamakomo ari kusango. Ndichaita kuti pfuma yako, zvinhu zvako zvose zvinokosha zvingopambwa+—idzo nzvimbo dzako dzakakwirira nokuda kwechivi chiri munharaunda dzako dzose.+  Unorega, uchitozvidira hako, nhaka yako yandakanga ndakupa.+ Iniwo ndichaita kuti ushandire vavengi vako munyika yausina kuziva;+ nokuti makabatidzwa somoto mukutsamwa kwangu.+ Iwo ucharamba uchibvira nokusingagumi.”  Zvanzi naJehovha: “Murume anovimba nomunhu wepanyika uye anoita munhu+ wenyama simba rake,+ uye ane mwoyo unotsauka pana Jehovha ngaatukwe.+  Achava somuti uri woga mubani rerenje uye haazooni panouya zvakanaka;+ asi achagara munzvimbo dzakaoma murenje, munyika ine munyu isingagarwi.+  Akakomborerwa murume anovimba naJehovha, uye akaita Jehovha chivimbo chake.+  Achava somuti wakadyarwa pedyo nemvura, unoendesa midzi yawo kurwizi chaiko; uye haazooni panouya kupisa, asi mashizha ake achava akasvibirira.+ Mugore rokusanaya kwemvura+ haazozvidyi mwoyo, uyewo haazoregi kubereka zvibereko.  “Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose uye wakaipa kwazvo.+ Ndiani angauziva? 10  Ini, Jehovha, ndinonzvera mwoyo,+ ndinoongorora itsvo,+ kuti ndipe mumwe nomumwe zvinoenderana nenzira dzake,+ zvinoenderana nezvibereko zvezvaakaita.+ 11  Munhu anowana pfuma, asi asingaiti nokururama akaita sehwari inounganidza zvaisina kukandira.+ Pahafu yemazuva ake achaisiya,+ uye pakuguma kwake achava benzi.”+ 12  Kune chigaro choumambo chinobwinya chave chakakwirira kubvira pakutanga;+ ndiyo nzvimbo yenzvimbo yedu tsvene.+ 13  Haiwa Jehovha, tariro yaIsraeri,+ vose vaya vanokusiyai vachanyadziswa.+ Vaya vanotsauka vachibva kwandiri+ vachanyorwa muvhu, nokuti vakasiya tsime remvura mhenyu, iye Jehovha.+ 14  Haiwa Jehovha, ndiporesei uye ndichapora.+ Ndiponesei, uye ndichaponeswa;+ nokuti ndimi wandinorumbidza.+ 15  Tarira! Kune vaya vari kuti kwandiri: “Shoko raJehovha riri kupi?+ Tapota, ngariuye.” 16  Asi ini, handina kuchimbidza kubva pakuva mufudzi ari kukuteverai, uye handina kumbopanga zuva renjodzi. Imi makaziva kutaura kwemiromo yangu; kwakaitika pamberi pechiso chenyu. 17  Musava chinhu chinotyisa kwandiri.+ Ndimi nzvimbo yangu yokupotera pazuva redambudziko.+ 18  Vatambudzi vangu ngavanyadziswe,+ asi ini ngandirege kunyadziswa.+ Ivo ngavavhundutswe, asi ini ngandirege kuvhundutswa. Unzai zuva redambudziko pavari,+ muvaputse kakapetwa kaviri.+ 19  Jehovha akati kwandiri: “Enda, umire pagedhi revanakomana vevanhu vacho iro madzimambo aJudha anopinda naro uye raanobuda naro, nepamagedhi ose eJerusarema.+ 20  Uti kwavari, ‘Inzwai shoko raJehovha, imi madzimambo aJudha nevaJudha vose nemi vagari vose vomuJerusarema, munopinda nepamagedhi aya.+ 21  Zvanzi naJehovha: “Chenjererai mweya yenyu,+ uye musatakura chero mutoro upi zvawo pazuva resabata kuti muupinze nepamagedhi eJerusarema.+ 22  Musabudisa mutoro mudzimba dzenyu pazuva resabata; hapana basa ramunofanira kuita zvachose.+ Tsaurai zuva resabata, sezvandakarayira madzitateguru enyu;+ 23  asi ivo havana kuteerera kana kurereka nzeve yavo,+ uye vakaomesa mitsipa+ yavo kuti varege kunzwa uye kuti varege kugamuchira kurangwa.”’+ 24  “‘“Zvino kana mukanyatsonditeerera,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “kuti murege kupinza mutoro nepamagedhi eguta rino pazuva resabata+ uye kuti mutsaure zuva resabata nokusaita basa chero ripi zvaro pariri,+ 25  madzimambo achapindawo nepamagedhi eguta rino aine machinda,+ achigara pachigaro choumambo chaDhavhidhi,+ achikwira mungoro uye achitasva mabhiza, iwo nemachinda awo, varume vaJudha nevagari vomuJerusarema; uye guta rino richagarwa nokusingagumi. 26  Vanhu vachauya vachibva kumaguta aJudha nokunzvimbo dzakapoteredza Jerusarema nokunyika yaBhenjamini+ nokunyika yakadzikira+ nokunzvimbo ine makomo+ nokuNegebhu,+ vachiuya nechinopiwa chinopiswa chakakwana+ nechibayiro+ nechinopiwa chezviyo+ nezvinonhuhwirira zvichena+ uye vachiuya nechibayiro chokuonga muimba yaJehovha.+ 27  “‘“Asi kana musingazonditeereri nokutsvenesa zuva resabata uye nokusatakura mutoro,+ asi muchipinda nawo nepamagedhi eJerusarema pazuva resabata, ndichabatidzawo moto pamagedhi aro,+ uchaparadza shongwe dzokugara dzomuJerusarema+ uye hauzodzimwi.”’”+

Mashoko Emuzasi