Jeremiya 14:1-22

14  Iri ndiro shoko raJehovha rakauya kuna Jeremiya pamusoro pokusanaya kwemvura:+  Judha ari kuchema,+ uye magedhi ake aparara.+ Agara pasi akasuruvara,+ uye kushevedzera kweJerusarema kwakwirawo.+  Vakuru vavo vatuma vanhu vavo vasingakoshi kumvura.+ Vasvika kumigero. Havana kuwana mvura.+ Vadzoka nemidziyo yavo isina chinhu. Vanyadziswa,+ vaodzwa mwoyo, uye vafukidza misoro yavo.+  Varimi vanyara; vafukidza misoro+ yavo nokuda kwenyika yaparadzwa nokuti panyika hapana kuva nemvura zhinji.+  Nokuti kunyange nondo hadzi iri musango yabereka, ikasiya mwana wayo, nokuti hapana uswa huchangobva kumera.  Mbizi+ dzamira pazvikomo zvisina chinhu; dzafembedza mhepo sezvinoita hunguhwe; maziso adzo aneta nokuti hapana zvinomera.+  Kunyange kana kukanganisa kwedu kukatipupurira zvakaipa, haiwa Jehovha, itai chimwe chinhu nokuda kwezita renyu;+ nokuti mabasa edu okusatendeka ava mazhinji;+ takakutadzirai.+  Haiwa imi tariro yaIsraeri,+ Muponesi wake+ munguva yokutambudzika,+ nei muchiita somutorwa munyika, uye somufambi atsauka kuti arare?+  Nei muchiita somunhu ashamiswa, somurume ane simba asingakwanisi kana kuponesa?+ Asi imi muri pakati pedu,+ haiwa Jehovha, uye zita renyu rakashevedzwa patiri.+ Musatisiya. 10  Zvanzi naJehovha pamusoro pevanhu ava: “Saizvozvo vakada kudzungaira;+ havana kudzora tsoka dzavo.+ Naizvozvo Jehovha haana kuvafarira.+ Zvino achayeuka kukanganisa kwavo uye achafunga nezvezvivi zvavo.”+ 11  Jehovha akati kwandiri: “Usanyengeterera vanhu ava nokuda kwezvakanaka chero zvipi zvazvo.+ 12  Pavanotsanya, handingateereri kuchema kwavo kwokuteterera;+ uye pavanopa chinopiwa chinopiswa chakakwana nechinopiwa chezviyo, handingazvifariri;+ nokuti ndichavapedza nebakatwa nenzara uye nedenda.”+ 13  Ipapo ndakati: “Maiwe, haiwa, Changamire Ishe Jehovha! Tarirai vaprofita vari kuti kwavari, ‘Hapana bakatwa ramuchaona, uye hapana nzara ichauya kwamuri, asi ndichakupai rugare rwechokwadi munzvimbo ino.’”+ 14  Jehovha akati kwandiri: “Vaprofita vacho vari kuprofita nhema nezita rangu.+ Handina kuvatuma, uyewo handina kuvarayira kana kutaura navo.+ Vari kutaura vachiprofita kwamuri zvinhu zvakaratidzwa zvenhema nokushopera uye chinhu chisina zvachinobatsira+ nokunyengera kwemwoyo yavo.+ 15  Naizvozvo zvanzi naJehovha pamusoro pevaprofita vari kuprofita nezita rangu, vandisina kutuma uye vari kutaura kuti hapana bakatwa kana nzara zvichavapo munyika ino, ‘Vaprofita ivavo vachapera nebakatwa uye nenzara.+ 16  Vanhu vavari kuprofitira vachava vanhu vanokandwa kunze mumigwagwa yeJerusarema nokuda kwenzara uye bakatwa, pasina anovaviga—ivo, madzimai avo nevanakomana vavo nevanasikana vavo.+ Ndichavadururira dambudziko ravo.’+ 17  “Zvino utaure kwavari shoko iri, ‘Maziso angu ngaayerere misodzi usiku nemasikati, asarega,+ nokuti mhandara yevanhu vangu yaputswa kwazvo,+ neronda rinorwadza kwazvo.+ 18  Kana ndikaenda kusango, tarirai, kune vaya vakaurayiwa nebakatwa!+ Kana ndikapinda muguta, tarirai, kunewo matenda aikonzerwa nenzara!+ Nokuti muprofita nomupristi vadzungaira nenyika yavasina kuziva.’”+ 19  Makaramba Judha zvachose here,+ kana kuti mweya wenyu wakasemawo Ziyoni?+ Makatiroverei zvokuti hatipori?+ Taitarisira rugare, asi hapana chakanaka chakauya; uye taitarisira nguva yokuporeswa, asi, tarirai! takavhundutswa!+ 20  Haiwa Jehovha, tinobvuma zvakaipa zvedu, kukanganisa kwemadzitateguru edu,+ nokuti takakutadzirai.+ 21  Musarega kutiremekedza nokuda kwezita renyu;+ musazvidza chigaro chenyu choumambo chinobwinya.+ Yeukai; musaputsa sungano yenyu nesu.+ 22  Pazvidhori zvisina zvazvinobatsira+ zvemamwe marudzi pane chinhu chero chipi zvacho chinogona kunayisa mvura here, kunyange iwo matenga anogona kupa mvura zhinji here?+ Hamusi imi here, haiwa Jehovha Mwari wedu?+ Tinotarisira kwamuri, nokuti ndimi makaita zvinhu zvose izvi.+

Mashoko Emuzasi