Jeremiya 13:1-27

13  Jehovha ati kwandiri: “Enda, utenge bhandi rerineni urisunge muhudyu mako, asi usariisa mumvura.”  Naizvozvo ndakatenga bhandi racho sezvakataurwa naJehovha, ndikarisunga muhudyu mangu.  Shoko raJehovha rakauya kwandiri kechipiri, richiti:  “Tora bhandi rawatenga, rawakasunga muhudyu mako, usimuke, uende kuna Yufratesi,+ urivige ikoko mumukaha weibwe.”  Naizvozvo ndakaenda ndikariviga pedyo naYufratesi, sezvandakanga ndarayirwa naJehovha.  Asi kwapera mazuva mazhinji, Jehovha akati kwandiri: “Simuka uende kurwizi rwaYufratesi unotora bhandi randakakurayira kuti uvige ikoko.”  Naizvozvo ndakaenda kuna Yufratesi ndikachera, ndikatora bhandi racho pandakanga ndariviga, uye tarira! bhandi racho rakanga raora; risisina kukodzera chero chinhu chipi zvacho.  Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti:  “Zvanzi naJehovha, ‘Ndichaparadza kuzvikudza kwaJudha+ nokuzvikudza kukuru kweJerusarema saizvozvi. 10  Vanhu ava vakaipa vari kuramba kuteerera mashoko angu,+ vari kufamba mukuoma kwemwoyo yavo+ uye vanoramba vachitevera vamwe vanamwari kuti vavashumire uye kuti vavakotamire,+ vachavawo sebhandi iri risina charakakodzera.’ 11  ‘Sokunamatira kunoita bhandi muhudyu dzomurume, saizvozvowo ndakaita kuti imba yose yaIsraeri neimba yose yaJudha dzinamatire kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘kuti vave kwandiri rudzi+ nezita,+ kurumbidzwa uye chimwe chinhu chakanaka; asi ivo havana kuteerera.’+ 12  “Zvino uvaudze shoko iri rokuti, ‘Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: “Chirongo chose chikuru chinhu chinozadzwa newaini.”’+ Ivo vachati kwauri, ‘Chokwadi hatizivi here kuti chirongo chose chikuru chinhu chinozadzwa newaini?’ 13  Iwe uti kwavari, ‘Zvanzi naJehovha: “Onai ndichazadza vagari vose vomunyika ino nemadzimambo ari kugara pachigaro choumambo chaDhavhidhi+ nevapristi nevaprofita nevagari vose vomuJerusarema nokudhakwa.+ 14  Ndichavadhumanisa, vanababa nevanakomana, panguva imwe chete,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Handizonzwi tsitsi, kana kusuruvara, uye handizovi nengoni kuti ndirege kuvaparadza.”’+ 15  “Inzwai, muteerere. Musazvikudza,+ nokuti Jehovha ataura.+ 16  Kudzai+ Jehovha Mwari wenyu, asati aita kuti pave nerima+ uye tsoka dzenyu dzisati dzarovana pamakomo panguva yorubvunzavaeni.+ Muchatarisira chiedza,+ asi iye achachiita zarima;+ achachichinja kuva rima gobvu.+ 17  Kana musingazorinzwi,+ mweya wangu uchachema uri munzvimbo dzokuvanda nokuda kwokuzvikudza uye uchasvimha misodzi;+ uye ziso rangu richayerera misodzi, nokuti boka rezvipfuwo+ raJehovha richange rapambwa. 18  “Iti kuna mambo nokuna vahosi,+ ‘Garai munzvimbo yakaderera,+ nokuti korona dzenyu dzorunako dzichawira pasi dzichibva pamisoro yenyu.’+ 19  Maguta okumaodzanyemba akavharwa, zvokuti hapana ari kuavhura. Judha wose akatapwa. Akatapwa chose.+ 20  “Tarira uone avo vari kubva kuchamhembe.+ Boka rezvipfuwo rawakapiwa nomumwe munhu, iro boka rako remakwai rakanaka riri kupi?+ 21  Mumwe munhu paanofunga nezvako uchatii,+ iwe zvawakavadzidzisa seshamwari dzaunovimba nadzo vari pedyo pedyo newe pakutanga?+ Marwadzo okusununguka haazokubati here, seaya omudzimai ari kusununguka?+ 22  Pauchati mumwoyo mako,+ ‘Nei zvinhu izvi zvandiwira?’+ nokuda kwokuwanda kwokukanganisa kwako, mipendero yenguo dzako yafukurwa;+ zvitsitsinho zvako zvaitirwa chisimba. 23  “MuKushi+ angachinja ganda rake here? kana ingwe mavara ayo here?+ Imi maizogonawo kuita zvakanaka, imi vanhu vakadzidziswa kuita zvakaipa.+ 24  Naizvozvo ndichavaparadzira+ semashanga ari kupfuura ari mumhepo iri kubva kurenje.+ 25  Uyu ndiwo mugove wako, chikamu chako chakayerwa chinobva kwandiri,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “nokuti wandikanganwa+ uye unoramba uchivimba nenhema.+ 26  Iniwo ndichafukurira nguo yako kuchiso chako, uye kunyadziswa kwako kuchaonekwa,+ 27  mabasa ako oupombwe+ nokuhwihwidza+ kwako, kusazvibata kwako mukuita zvechipfambi. Ndaona zvinhu zvako zvinonyangadza, pazvikomo, zviri kusango.+ Une nhamo iwe, haiwa Jerusarema! Haugoni kuva akachena+—kusvikira rini?”+

Mashoko Emuzasi