Jeremiya 12:1-17

12  Haiwa Jehovha, imi makarurama+ pandinonyunyuta kwamuri, kunyange pandinotaura nemi nezvenyaya dzokutonga. Nei nzira yevakaipa iriyo yabudirira,+ zvokuti vose vari kunyengera ndivo vasinganetseki?  Makavadyara; ivo vakadzikawo midzi. Vanoramba vachikura; vaberekawo michero. Muri pedyo nemiromo yavo, asi muri kure neitsvo dzavo.+  Haiwa Jehovha, imi munonyatsondiziva;+ munondiona, uye makaongorora mwoyo wangu kuti wakadini kwamuri.+ Vasarudzei semakwai okuti anourayiwa,+ uye vatsaurei kuitira zuva rokuurayiwa.  Nyika icharamba ichioma,+ zvinomera zvomusango rose zvichioma kusvikira rini?+ Mhuka nezvisikwa zvinobhururuka zvaparadzwa nokuda kwezvakaipa zvevaya vari kugara mairi.+ Nokuti vati: “Iye haaoni nguva yedu yemberi.”  Zvawakamhanya nevanofamba netsoka, asi vachikunetesa, zvino ungakwikwidzana sei nemabhiza?+ Unovimba nenyika yorugare here?+ Naizvozvo uchaita sei pakati pematenhere makuru ari pedyo naJodhani?+  Nokuti kunyange hama dzako neimba yababa vako, naivowo vakakunyengera.+ Vakashevedzera kwazvo vari shure kwako. Usambotenda mavari, nokuti vanotaura zvinhu zvakanaka kwauri.+  “Ndasiya imba yangu;+ ndarega nhaka yangu;+ ndaisa anodiwa nomweya wangu muchanza chevavengi vake.+  Kwandiri nhaka yangu yava seshumba iri musango. Yandidzvovera. Ndokusaka ndaivenga.+  Kwandiri nhaka yangu+ yakaita seshiri ine mavara mazhinji inodya nyama; shiri dzinodya nyama dzakaimomotera.+ Uyai, unganai, imi zvikara zvose zvomusango; ngazviuye kuti zvidye.+ 10  Vafudzi+ vazhinji vakaparadza munda wangu wemizambiringa;+ vakatsika-tsika mugove wangu.+ Vakachinja mugove wangu wakanaka+ kuti uve renje. 11  Mumwe munhu akauita renje;+ waoma; waitwa renje kwandiri.+ Nyika yose yaitwa dongo, nokuti hapana munhu azviisa mumwoyo.+ 12  Vapambi vakauya nomumakwara ose akapfumbira anopfuura nomurenje. Nokuti bakatwa raJehovha riri kuparadza kubvira kumugumo wenyika kusvikira kune mumwe mugumo wenyika.+ Hapana vanhu chero vapi zvavo vane rugare. 13  Vakadyara gorosi, asi vakakohwa minzwa.+ Vakazvirwarisa; vachava vasingabatsiri.+ Vachanyara nezvibereko zvenyu nokuda kwokutsamwa kukuru kwaJehovha.” 14  Zvanzi naJehovha kuvavakidzani vangu vose vakaipa,+ vari kubata nhaka yandakaita kuti ive yevanhu vangu, ivo vaIsraeri:+ “Tarirai ndiri kuvadzura panyika yavo;+ uye ndichadzura imba yaJudha ibve pakati pavo.+ 15  Kana ndavadzura, ndichavanzwirazve ngoni,+ ndichavadzosa, mumwe nomumwe kunhaka yake uye mumwe nomumwe kunyika yake.”+ 16  “Chokwadi kana vakadzidza nzira dzevanhu vangu vachipika nezita rangu+ vachiti, ‘NaJehovha mupenyu!’ sokudzidzisa kwavakaita vanhu vangu kupika naBhaari,+ vachavakwawo pakati pevanhu vangu.+ 17  Asi kana vakasateerera, ndichadzurawo rudzi irworwo, ndichirudzura nokuruparadza,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha.

Mashoko Emuzasi